О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

595

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 28.09.2016 год. в състав :

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 488/2016  по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е молба за определяне на срок при бавност от адв. Я. като процесуален представител на „В.” ООД с искане да се даде подходящ срок на Окръжен съд Варна за комплектоване и изпращане по компетентност на Апелативен съд Варна на частна жалба вх. № 19541/07.07.2016 год срещу определение № 1512/17.06.2016 год по гр.д. № 806/2016 год на ВОС, с което е допуснато обезпечение на иска на „Д. Ви Си К. Инк.”, чрез запор на банкови сметки в размер на сумата 111 944,97 щ.долара. В молбата се изтъква, че след връчване на препис от частната жалба на насрещната страна и постъпилия отговор на 26.07.2016 год съдът е следвало да изпрати делото на Апелативен съд Варна по компетентност. Като не е сторил това, съдът е допуснал неоснователно забавяне на произнасянето по допуснатото обезпечение, от което частният жалбоподател търпи вреди поради невъзможността да оперира със запорираните сметки.

В становището на съдията-докладчик, дадено на осн. чл. 255 ал.2 от ГПК е посочено, че с определение № 2102/25.08.2016 год е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в определение   № 1512/17.06.2016, съобщението за което е връчено на ищеца на 26.09.2016 год. Поради това частната жалба не може да се изпрати на Апелативен съд Варна преди 04.10.2016 год, когато ще влезе в сила определението за поправката.

За да се произнесе по молбата за определяне на срок при бавност съдът взе предвид следното:

С определение № 1512/17.06.2016 год по гр.д. № 806/2016 год на Окръжен съд Варна, г.о. е допуснато обезпечение на предявения иск чрез запор върху банковите сметки на ответника до размер на исковата сума.

Частната жалба срещу това определение е изпратена по пощата на 05.07.2016 и е заведена в деловодството на съда под № 19541/07.07.2016 год. На осн. чл. 396, ал.2 от ГПК препис от нея е врчен на ищеца на 19.07.2016 год, а отговорът е постъпил на 26.07.2016 год - в рамките на едноседмичния срок.

На 25.07.2016 год адв. Я. от името на ответника е депозирал допълнение към частната жалба. С разпореждане № 6457/29.07.2016 год съдът приел, че допълнението е неразделна част от частната жалба и оставил същото без движение за представяне на преписи за връчване на страните. След получаване на съобщението, частният жалбоподател с молба вх.№ 22920/18.08.2016 год заявил, че не поддържа допълнението към частната жалба и е помолил за по-бързото й администриране.

Междувременно, въз основа на молба вх.№ 21048/25.07.2016 год, подадена от ищеца е предприета процедура за поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 1512/17.06.2016 год. Съдът се е произнесъл по молбата с определение № 2102/25.08.2016 год, съобщение за което е връчено на ищеца на 26.09.2016 год.

При така изяснената фактическа обстановка съдът намира следното:

Администрирането на частната жалба срещу определението, с което е допуснато обезпечение не е в зависимост от влизане в сила на последващото определение за поправка на очевидна фактическа грешка. То подлежи на самостоятелно обжалване по реда, указан в чл. 247 ал.4 от ГПК. Ето защо съдът неправилно е процедирал, като е преценил да изчака влизането в сила на определението за поправката. По този начин е допуснал неоснователно забавяне на частната жалба, която е следвало да се изпрати на Апелативен съд Варна още след размяната на книжата, приключила на 26.07.2016 год, или най-късно на 18.08.2016 год, когато частният жалбоподател е заявил, че не поддържа допълнението към частната си жалба. Наред с това съдът намира за необходимо да отбележи, че допълнението към частната жалба е депозирано след изтичане на преклузивния срок за обжалване, поради което не може да се счита като неразделна част от нея и е следвало да се върне, а не да се администрира.

Водим от горното апелативният съдия

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОПРЕДЕЛЯ срок до 30.09.2016 год на Окръжен съд Варна за комплектоване и изпращане на Апелативен съд Варна по компетентност на частната жалба вх. № 19541/07.07.2016 год срещу определение № 1512/17.06.2016 год по гр.д. № 806/2016 год на ВОС, с което е допуснато обезпечение на иска.

Определението е окончателно.

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: