О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

677

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на29.10.2019г. в състав :

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

  ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 488/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД чрез процесуалния му представител адв. П. срещу определение № 634/24.07.2019 год по в.гр.д. № 508/2019 год на Окръжен съд Добрич, с което производството по делото е прекратено. Изтъква се, че поради технически причини не е било възможно въззивната жалба срещу решение № 556/15.05.2019 год по гр.д. № 600/2019 год на Районен съд Добрич да бъде депозирана в срок. Поради това моли за отмяна на обжалваното определение и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

В постъпилия отговор от Д.Р.Р. чрез процесуалния му представител адв. Г.П. е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Решение № 556/15.05.2019 год по гр.д. № 600/2019 год на Районен съд Добрич е връчено на страната на 16.05.2019 год чрез М.Т.а-М. – юрисконсулт. Срокът за обжалване на решението е изтекъл на 30.05.2019 год, а въззивната жалба е постъпила в съда на 31.05.2019 год, без данни да е била изпратена по пощата при условията на чл. 62 ал.2 от ГПК. Следователно въззивната жалба е подадена сред изтичане на срока за обжалване, който е преклузивен – пропускането му има за последица връщане на жалбата, както гласи императивната норма на чл. 262 ал.2 т.1 от ГПК. Поради това постановеното определение, с което производството по в.гр.д. № 508/2019 год на ДОС е прекратено, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено. 

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 634/24.07.2019 год по в.гр.д. № 508/2019 год на Окръжен съд Добрич.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

                                                                    2.