О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

661/25.10.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 25 .10.2016г., в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                          МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№489/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадена въз - зивна жалба от И.Й.И. против решение №206/19.07.2016г., поста -новено по гр.д.№167/16г. по описа на ДОС, гр.о., с което жалбоподателят е осъден да заплати на И.Т.Л. сумата от 28 800лв., представляваща връ -щане на полученото от ответника на неосъществено основание-оттегляне на пъл -номощно с нотариална заверка на подписа и на съдържанието от 26.02.2016г. на нотариус с район на действие РС гр.Габрово, вписан под №094 на НК гр.София, с което И.Й.И. е упълномощил И.Т.Л. да се раз- порежда, включително като договаря сам със себе си, с недвижим имот, находящ се в с.Орлова могила, общ. Добричка, представляващ имот №119065, с площ от 40, 050 дка., м.„Гюлунджика“, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 29. 03.2016г. до окончателното й изплащане, както и е осъден да му заплати сумата от 2 552лв., представляваща съдебно-деловодни разноски.В жалбата се твърди, че решението е неправилно, като постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.Твърди се, че са налице предпоставки за спи -ране на производството по делото на осн. чл.229, ал.1, т.5 от ГПК, т.к. съществуват престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на граждан -ския спор като неправилно първоинстанционният съд не е спрял производството. Моли производството по делото да бъде спряно.Моли да бъде прието представе -ното с жалбата писмено доказателство-писмо от РП-Добрич от 04.08.2016г.

Въззиваемият И.Т.Л. в депозирания в срока по чл.263, ал.1 от ГПК писмен отговор поддържа становище за неоснователност на подадената жалба и моли решението на ДОС да бъде потвърдено.Възразява против искането за спиране, направено във въззивната жалба, като счита, че не е налице връзка между развиващия се граждански спор и ДП №31/16г. по описа на ОД на МВР-Доб -рич.Моли да бъде прието представеното с отговора на въззивната жалба писмено доказателство нареждане-разписка от 26.02.2016г. за получената от въззивника на 26.02.2016г. сума в размер 28 800лв.

Производството по гр.д.№167/16г. по описа на ДОС, гр.о. е образувано по предя- вен иск с пр.осн. чл.55, ал.1, пр.2 от ЗЗД от И.Т.Л. против И.Й.И. за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 28 800лв. като получена с оглед неосъществено основание - проектиран между страните договор за покупко-продажба на недвижим имот-нива, находяща се земли- щето на с.Орлова могила, общ. Добричка, м.„Гюлунджика“, представляваща имот №119065, с площ от 40, 050 дка., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 29.03.2016г. до окончателното й изплащане.Ищецът твърди, че с ответ -ника се договорили вторият да му продаде собствения си гореописан недвижим имот за сумата от 28 800лв., която ищецът му заплатил напълно по банков път на 26.02.2016г., а ответникът го упълномощил с пълномощно с нотариално заверени подпис и съдържание от същата дата с правото да продаде имота, вкл. като дого -варя сам със себе си.За целите на сделката ответникът издал на същата дата и нужните декларации по чл.264, ал.1 от ДОПК и чл.25, ал.9 от ЗННД.В т.17 от пъл -номощното ответникът декларирал и, че е получил изцяло продажната цена на имо- та.Впоследствие, обаче ответникът на 01.03.2016г. оттеглил пълномощното и така прекратил отношенията им, като и отказва да му върне сумата от 28 800лв.Претен- дира ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 28 800лв.

Ответникът И.Й.И. твърди, че не е получавал фактическа сума -та от 28 800лв.Не оспорва обстоятелството, че е упълномощил на 26.02.2016г. в гр. Габрово ищеца с посоченото пълномощно, но впоследствие го извикали и разпит -вали в полицията, като му обяснили, че са се опитали да го измамят и е добре да си оттегли пълномощното, което и сторил.Не оспорва обстоятелството, че на 26.02. 2016г. е бил в клона на „Сибанк”ЕАД в гр.Габрово с ищеца като подписвал банкови документи за отриване на банкова сметка, ***, като само подписвал представените му документи, а ищецът ги носил на банковия служител, но не е получавал фактически сумата от 28 800лв.Узнал едва през м.05. 2016г. за това, че е образувано досъдебно производство №31/16г. по описа на ОД на МВР-Добрич за извършено спрямо него престъпление-опит за измама.

Съгласно представеното уведомление изх.№351/04.08.2016г. от РП-Добрич ДП №31/16г. по описа на Сектор „ПИП” по описа на ОД на МВР-Добрич е образувано на 29.02.2016г. срещу неизвестен извършител, за това, че на 26.02.2016г. е въвел в заблуждение И.И., при което лицето е упълномощило с разпоредителни права И.Л. като е направен опит да му бъде причинена имотна вреда в размер на 40 000лв.-престъпление по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.18 от НК.Основ - ната и съществена част от предмета на разследване по цитираното досъдебно производство е обстоятелството дали на 26.02.2016г. в клона на „Сибанк”ЕАД в гр. Габрово реално/или само документално/ е била внесена сумата от 28 800лв. по сметка на И.И. от И.Л., респективно-дали е била изтеглена от И.И. на същата дата, като в тази връзка в хода на разследването са били разпитвани съответните банкови служители, изискани са видеозаписи от камерите, възложена е и извършена вътрешна проверка от служба „Вътрешен одит” и служба „Сигурност” на „Сибанк”ЕАД.Записите са били обект на изготвена комплексна /видеотехническа и портретна/ експертиза, която е дала заключение за лицата, които са се явили в банковия клон, действията, които извършват и в частност осъществен ли е банков трансфер/теглене/ внасяне в брой на сумата от 28 800лв. в периода на заснемане, като към 04.08.2016г. разследването по ДП не е приключило.

Съгласно изготвеното от зам.районен прокурор при РП-Добрич, след изискана справка от ВАпС, уведомление изх.№1732/21.10.2016г. при разследването на до -съдебното производство са били събрани доказателства, от които може да се нап -рави обоснован извод, че лицето И.Т.Л. евентуално е съпричас -тен към извършеното спрямо И.Й.И. престъпление по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.18 от НК.С постановление на РП-Добрич от 19.08.2016г. ДП №31/16г. е обединено с ДП №224/15г. по описа на ОД на МВР Добрич, водено за престъпления по чл.143, ал.1 от НК и чл.209, ал.1 от НК.Материалите по обеди -неното досъдебно производство са изпратено по компетентност в Специализирана прокуратура, като към момента е налице спор между РП-Добрич и Специализирана прокуратура относно компетентността за провеждане на разследването с оглед правната квалификация на деянията, предмет на делото, който предстои да бъде разрешен от ВКП.Тъй като разследването по делото не е приключило, предоста -вянето на материалите по делото на този етап би затруднило разкриването на обективната истина по случая.Събраните при разследването доказателства, обаче недвусмислено сочат, че на 26.02.2016г. в клона на „Сибанк”ЕАД в гр.Габрово са били извършени симулативно две банкови /касови/ операции, а именно: внасяне на парична сума в размер на 28 800лв. от И.Л. по банкова сметка ***. И. и теглене на парична сума в същия размер-28 800лв. от същата сметка от И.И..Доказателствата сочат, че реално парична сума в посочения размер не е била нито внесена от И.Л., нито изтеглена впоследствие от И.И., а двете операции са били оформени само документално със заплащане на съответните такси на банката, дължими при извършването й, като така документираните симула- тивни операции са пряко свързани с предмета на разследване по горепосоченото досъдебно производство.

Един от твърдените правнорелевантни факти, от които ищецът по предявения иск с пр. осн. чл.55, ал.1, пр.2 от ЗЗД И.Л. твърди, че произтича спорното в производството материално право, е фактът, че същият на 26.02.2016г./с оглед проектиран между страните/И.И. като продавач и И.Л. като купувач/ дого -вор за покупко-продажба на недвижим имот/ е внесъл в брой по откритата в клона на „Сибанк”ЕАД в гр.Габрово банкова сметка ***.И. сума от 28 800лв., представляваща продажната цена, която сума също на датата 26.02. 2016г. ответникът И.И. получил като я изтеглил в брой от банковата си сметка. За установяване на твърденията си представя вносна бележка и нареждане-разписка, двете от 26.02.2016г., издадени от „Сибанк”ЕАД, клон гр.Габрово, удосто -веряващи двете банкови операции, както и отчет по сметката на И.И..

Съгласно нормите на чл.229, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК производството по гражданско дело се спира, когато твърдените престъпни обстоятелства имат значение за реша- ването му и те са предмет на установяване в наказателно производство в съдебна фаза-в хипотезата на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК или когато гражданският съд е събрал доказателства за съществуването на престъпни обстоятелства-в хипотезата на чл. 229, ал.1, т.5 от ГПК.В настоящия случай нормата на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК не намира приложение доколкото понастоящем образуваното наказателно производ -ство не се намира в съдебна фаза.За приложението на чл.229, ал.1, т.5 от ГПК е необходимо съдът, разглеждащ гражданскоправния спор, да констатира, че са налице престъпни обстоятелства, които имат значение за правилното решаване на спора и, че не е възможно тези обстоятелства да бъдат установени в самото граж -данско производство, като е без значение дали за установяването им има или не образувано досъдебно производство или наказателно производство в съдебна фаза.

В настоящия случай пряко свързано с предмета на гражданскоправния спор е обстоятелството дали на 26.02.2016г. И.Л. е внесъл фактически сумата от 28 800 лв. по банковата сметка на И.И. в „Сибанк”ЕАД, клон гр.Габрово като плащане по проектиран между страните договор за покупко-продажба на нед -вижим имот и дали фактически И.И. я е изтеглил от сметката си на същата дата, така както тези факти са удостоверени в съставените от банков служител в „Сибанк”ЕАД, клон гр.Габрово документи, носещи освен неговия подпис и подписи -те съответно на ответника и ищеца.Ценейки така представените от ищеца в произ -водството банкови документи в съвкупност с изложените в цитираните уведом -ления от РП-Добрич обстоятелства, установени при воденото разследване, съдът приема, че се установяват престъпни обстоятелства, които са от значение за изхо -да на гражданскоправния спор между страните, свързани с фактите, включени в състава на опит за престъпление по чл.209 от НК, конкретно въвеждането на И.Ива- нов в заблуждение и поддържането у него на това заблуждение при съставяне на цитираните документи с цел да му бъде причинена имотна вреда, както и свързани с фактите относно престъпния характер на действията по съставяне на банковите документи от служител в клон на „Сибанк”ЕАД в гр.Габрово и използването им.Тези факти са включени в състав на престъпления по НК, предвид което установяването им, съответно установяване на липсата им, следва да бъде извършено в рамките на наказателно производство, а постановената в него присъда ще бъде задължи -телна за гражданския съд, разглеждащ гражданскоправните последици от деянието по въпросите, посочени в чл.300 от ГПК.       

По изложените съображения съдът приема наличието на престъпни обстоятел- ства, от установяването на които зависи изходът на гражданскоправния спор, което от своя страна е абсолютна отрицателна процесуална пречка за упражняване пра -вото на иск, за която съдът следи и служебно, с оглед което производството по де -лото следва да бъде спряно на осн. чл.229, ал.1, т.5 от ГПК до приключване на производството по ДП №31/16г. по описа на Сектор „ПИП” по описа на ОД на МВР-Добрич /обединено с ДП №224/15г. по описа на ОД на МВР Добрич/.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по в.гр.д.№489/16г. по описа на ВАпС, гр.о. до приключ -ване на производството по ДП №31/16г. по описа на Сектор „ПИП” по описа на ОД на МВР-Добрич /обединено с ДП №224/15г. по описа на ОД на МВР Добрич/, на осн. чл.229, ал.1, т.5 от ГПК.

 

Определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          ЧЛЕНОВЕ: