РЕШЕНИЕ

 

132

 

Гр.Варна, 22.10.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 22 октомври 2018 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТEЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                            МАРИЯ МАРИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова гр.д. № 489  по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463, ал.2 ГПК вр. с чл. 274, ал.1, т.2 ГПК и е образувано по жалба на Община Хитрино, подадена чрез адв.Б.Г., против решение № 136/05.07.2018 г., постановено по в.гр.д. № 186/2018 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е оставена без уважение жалбата на общината с вх. № 2490 от 11.05.2018 г. срещу протокол за разпределение на постъпили суми от 04.05.2018 г. по изпълнително дело № 20177750400759 по описа на ЧСИ Я. Б., с рег. № 775, с район на действие ОС – Шумен, предявен на 10.05.2018 г. 

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното решение е неправилно – незаконосъобразно, като е молил за отмяната му и вместо него за постановяване на решение, с което да се отмени извършеното от ЧСИ разпределение. Развил е съображения, че длъжникът по изпълнителното дело е дружество в несъстоятелност и с обявяването му в несъстоятелност, на осн. чл.638, ал.1 от ТЗ се спират изпълнителните производства срещу имущество, включено в масата на несъстоятелността. Идеалната част от имота на длъжника, предмет на публичната продан, също била част от масата на несъстоятелността, като разпоредбата на чл. 614, ал.1 от ТЗ не изключвала от масата на несъстоятелността имотите, предмет на делбено дело, а чл. 638 от ТЗ и чл.637 от ТЗ не предвиждали изключение за изпълнителните производства по делбени решения. След като процесния имот попадал в масата на несъстоятелността, ЧСИ нямал правомощия да извършва действия по принудително изпълнение спрямо същия. Позовал се е и на постановеното след депозиране на жалбата, решение от 22.06.2018 г. по в.т.д. № 253/2018 г. на ВнАС, с което е било възобновено спряното производство по несъстоятелност с мотивите, че длъжникът разполага с активи, визирайки процесния имот.

Г.Х.А., чрез адв. Б. е подала писмен отговор, с който е оспорил жалбата и по съображения за правилността на обжалваното решение на окръжния съд е молил за потвърждаването му и за присъждане на сторените по делото разноски.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, редовна е и допустима, а при разглеждането й по същество, съдът намира следното:

Производството пред окръжния съд е било образувано по жалба на Община Хитрино, с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45 представлявана от кмета Н.И., действаща чрез пълномощника си адв. Г. ***, срещу протокол за разпределение на постъпили суми от 04.05.2018г. по изпълнително дело № 20177750400759 по описа на ЧСИ Я. Б., с рег. № 775, с район на действие ОС - Шумен. Жалбоподателят, в качеството му на присъединен взискател по изпълнението е сочил, че разпределението е незаконосъобразно и е молил за неговата отмяна. Оплакванията са за извършване на разпределението при спряно изпълнително производство по силата на закона (чл. 638, ал. 1 от ТЗ), предвид обявяването в несъстоятелност на длъжника по изпълнителното дело – „Н. И М.“ ООД. Намерил е за незаконосъобразно и разпределянето на суми в полза на длъжника „Н. И М.“ ООД за сторените деловодни разноски, както и това, че в разпределението не били включени всички взискатели, доколкото върху имота имало наложени и възбрани от трети лица, които се считали за присъединени взискатели по см. на чл. 459 от ГПК.

В мотивите си по чл. 436, ал. 3 ГПК ЧСИ е изложил съображения за неоснователност на жалбата.

Оплаквания по установената от окръжния съд фактическа обстановка, жалбоподателят не е навел, а установена от доказателствата по делото, тя е следната:

Изпълнително дело № 20177750400759 по описа на ЧСИ Я. Б. с рег. № 775, с район на действие ОС - Шумен е образувано по молба на Г.Х.А. от гр. Шумен въз основа на издаден, след влизане в сила на решение по извършване на делба по гр.д. № 215/2017 г. на РС – Шумен, изпълнителен лист от 08.11.2017 г., по силата на който е изнесен на публична продан неподеляем съсобствен между Г.Х.А.  и „Н. И М.“ ООД  (в несъстоятелност) недвижим имот, представляващ МАГАЗИН № 1, находящ се в гр. Шумен, самостоятелен обект с идентификатор № 83510.666.555.5.21, като съгласно съдебното решение след извършване на проданта, получената сума следва да се разпредели между съделителите при квоти: ½ ид. част за всеки от тях. С решение № 48 от 14.06.2017 г. по гр.д.№ 7/2017 г. на ШОС, в производство по чл. 625 и сл.ТЗ, „Н. И М.“ ООД  е обявено в несъстоятелност, наложен е общ запор и възбрана върху имуществото му и производството е спряно. На 09.01.2018г. на осн. чл. 456 от ГПК по делото е присъединен като взискател Община Хитрино по издадено от ЧСИ Д. З. удостоверение за размер на дълга по изп. д. № 20178760403135 за сумата в общ размер на 20 732.97лева с длъжник „Н. И М.“ ООД (в несъстоятелност). По процесното изпълнително дело (във връзка с изпълнението на решението по делбата) е извършена публична продан на съсобствения имот в периода от 23.03.2018г. до 23.04.2018г. и по делото е постъпила  сума в размер на 40 100 лева, на която ЧСИ е извършил разпределението, предмет на обжалване в настоящото производство. На осн. чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗЗД, ЧСИ е разпределил сумата в размер на 2 941,20 лева - разноски по изпълнението на съделителите  при равни квоти: 1 470,60 лева за съделителя Г.Х.А. и 1 470,60 лева за  съделителя „Н. И М.“ ООД (в несъстоятелност) които се удържат от сумата в размер на 20 050 лева в полза на съдебния изпълнител.  Възложил е сумата в размер на 18 579,40 лева на съделителя Г.Х.А., и е заделил сумата от 18 579,40 лева полагаща се на съделителя „Н. И М.“ ООД  (в несъстоятелност) за допълнително разпределение с оглед наличието висящо производство по несъстоятелност (спряно към този момент)  и възможността за възобновяването му. С извършеното разпределение не е възложил суми за присъединения взискател Община Хитрино, тъй като  изпълнението по изп. д. № 20178760403135 по описа на ЧСИ Д. З., по което е издадено удостоверението за размера на дълга, послужило като основание за присъединяването по процесното дело, е спряно. С решение от 22.06.2018 г., постановено по в.т.д. № 253/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд, производството по несъстоятелност е възобновено, като съдът е направил извод за наличието на имущество у длъжника, включително и това, предмет на делбата. С определение № 202 от 17.07.2018 г., съдът по несъстоятелността, предвид проведената междувременно публична продан на съсобствения с несъстоятелния длъжник имот и общия запор на сумата от проданта за несъстоятелния,  е разпоредил уведомяване на съдебния изпълнител за съхраняването й до разпореждане на съда по несъстоятелността за превеждането й по особената сметка по чл. 658, ал.1, т.8 ТЗ, след нейното откриване от синдика. С определение № 214 от 24.07.2018 г., съдът по несъстоятелността е разпоредил на ЧСИ да преведе сумата по посочената банкова сметка, ***ки по изпълнителното дело.

Съгласно разпоредбата на чл. 638, ал.1 от ТЗ, с откриване на производсдтвото по несъстоятелност се спират изпълнителните производства срещу имуществото, включено в масата на несъстоятелността с изключение на имуществата по чл.193 от ДОПК. Изпълнителното производство по процесното изпълнително дело е по решение за извършване на делба на неподеляем имот, съсобствен с дружество в несъстоятелност, чрез изнасянето му на публична продан. То не е изпълнително производство срещу имущество, включено в масата на несъстоятелността по см. на чл. 638, ал.1 ТЗ. По него „Н. И М.“ ООД в несъстоятелност не е длъжник на молителя и изпълнителното производство не се провежда с цел принудителното удовлетворяване на негово вземане от несъстоятелния. Напротив, жалбоподателят Община Хитрино е кредитор на несъстоятелния и взискател по друго изпълнително дело, с удостоверението по което се е присъединил по настоящото дело, поради което неговото изпълнително производство попада в обхвата на нормата на чл. 638, ал.1 ТЗ и спира по силата на закона. Затова, той не може да се удовлетворява от имуществото на несъстоятелния в индивидуално принудително изпълнение. В този смисъл и оплакванията му в настоящата жалба за различното третиране на изпълнителното производство по делбата и това, предмет на удостоверението за присъединяването, са неоснователни. Предмет на обжалване пред окръжния съд е само действието по извършеното разпределението от съдебния изпълнител на сумата, получена от проданта на неподеляемия имот, като действията по извършване на проданта и възлагане на имота не са предмет на проверка по повод тази жалба. Сумата от проданта е постъпила по сметка на съдебния изпълнител и подлежи на разпределяне между съделителите, съобразно квотите им в съсобствеността по съдебното решение по извършване на делбата. Точно защото не се касае до индивидуално принудително изпълнение срещу имущество, включено в масата на несъстоятелността, то и действията на съдебния изпълнител по разпределението на сумата, получена от публичната продан на неподеляемия имот, не е извършено в разрез с разпоредбата на чл. 638, ал.1 ТЗ. От полагащите се на всеки от двамата съделители суми от продажната цена на имота, правилно са приспаднати сумите за дължими такси и разноски, включително и по отношение на размера им, в каквато насока не са налице и оплаквания от жалбоподателя. Видно е от протокола за разпределението, че частта на съделителя в несъстоятелност не му е преведена от съдебния изпълнител, а е запазена по сметката на съдебния изпълнител с оглед производството по несъстоятелност, като впоследствие и с определението на съда по несъстоятелността от 24.07.2018 г. (постановено след разпределението) е наредено превеждането й (след приспадане на дължимите такси и разноски в полза на ЧСИ)  по особената сметка, открита от синдика в производството по несъстоятелност. Недопустимо е, предвид невъзможността да упражнява чужди права, оплакването на жалбоподателя за невключване в разпределението на други взискатели с вземания от несъстоятелния.

В този смисъл, жалбата пред окръжния съд срещу разпределението на съдебния изпълнител е била неоснователна и правилно тя е оставена без уважение. Като е постановил същия резултат окръжния съд е постановил правилен съдебен акт, който не страда от визираните в жалбата пред настоящата инстанция пороци и той следва да бъде потвърден.

С оглед изхода от делото, Община Хитрино следва да заплати на Г.Х.А. сумата от 480 лв., представляваща сторените от него в настоящото производство разноски за заплащане на адвокатско възнаграждение, договарянето и плащането на което е доказано с договора за правна помощ от 05.06.2018 г.

С оглед изложеното и на осн. чл. 463, ал. 2 ГПК, Варненският апелативен съд

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 136/05.07.2018 г., постановено по в.гр.д. № 186/2018 г. по описа на Шуменския окръжен съд.

ОСЪЖДА Община Хитрино, с.Хитрино, ул.“Възраждане“ №45, БУЛСТАТ 000931422, представлявана от кмета И., да заплати на Г.Х.А. с ЕГН **********, сумата от 480 лева, представляваща сторени пред настоящата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: