Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№115

 

гр.Варна,31.10.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав в закрито заседание на тридесети октомври, двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията Д.Джамбазова ч.гр.дело № 489/19 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Стройтранс“ ЕООД, гр.Игнатиево, представлявано от Ю.Г.Й. и от него – в лично качество, срещу решение № 687/7.06.2019 г. по в.гр.д.№ 844/19 г. на Окръжен съд – Варна, с което е отменено разпределение, предявено на 03.11.2017г. от ЧСИ Н.Д., рег. № … на КЧСИ по изп.д. №20158070403130 и са присъдени разноски по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

          В подаден писмен отговор „Лизинг Финанс“ ЕАД оспорва частната жалба и изразява становище за правилност на решението.

          Взискателят „Прокредит Банк България“ ЕАД не изразява становище.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същещество, тя е основателна.

Предмет на разглеждане по в.гр.д.№ 844/19 г. на Окръжен съд Варна е жалба вх. №11639/07.11.2017г. от „Лизинг Финанс“ ЕАД срещу извършено разпределение от ЧСИ Н. Д., рег. № .. на КЧСИ по изп.д. №20158070403130, предявено на 03.11.2017г. по цитираното изпълнително дело.

От доказателствата по делото - приложената част от преписка по изп.д. № 20158070403130 на ЧСИ Надежда Денчева е видно, че жалбоподателят е взискател по изпълнителното дело, заедно с „Прокредит Банк България“ ЕАД, НАП и Община Аксаково, длъжник по делото е Ю.Г.Й., а ипотекарен длъжник е „Строй Транс“ ЕООД.

С разпределение от 26.09.2017 г. постъпилата сума от проведената на 14.03.2017 г. публична продан в размер на 12500 лв. е разпределена: по т.1 за неплатени дължими неплатени такси и разноски по изп. дело са отделени 1906 лв., по т.2 в полза на НАП Варна са разпределени 56,17 лв., а в полза на взискателя „Лизинг Финанс“ ЕАД е разпределена сумата от 10 537,83 лв.

За да постанови обжалваното решение, съдът неправилно е приел, че за предявяване на разпределението от 26.09.2017 г. са били уведомени всички страни и че „Строй Транс“ ЕООД, действащ чрез управителя Ю.Г.Й., длъжник на лично основание, са уведомени най-късно на 26.09.2017 г. За да формира този извод, съдът се е позовал на приложеното електронно писмо от същата дата /л.445/ и на молбата, приложена на л.448 от изпълнителното дело, но не е съобразил факта, че това е кореспонденция между ЧСИ и пълномощника на „Лизинг Финанс“ ЕАД – адв.Л. Т., следователно, не удостоверява редовно уведомяване на жалбоподателя за разпределението.

От това следва извод, че разпределението от 26.09.2017 година не е влязло в сила и не е станало стабилен акт, подлежащ на изпълнение чрез превеждане на разпределените суми в полза на взискателите. Именно поради факта, че това разпределение не е влязло в сила, настояшата инстанция приема, че не е налице законова пречка за извършване от ЧСИ на ново разпределение - на 03.11.2017 г., на същата сума от 12500 лв. При новото разпределение: по т.1 са разпределени 1884,01 лв., по т.2 в полза на Община Аксаково – 0лв., по т.3 обезпечението в полза на „Прокредит Банк България“ ЕАД- 0 лв., по т.4 в полза на НАП 10616 лв.

Тъй като разпределението от 3.11.2017 г. не е обжалвано от другите страни в изпълнителното производство, настоящата инстанция не обсъжда последващата му отмяна с разпореждане 22.03.2019 г. от ЧСИ, а извършеното ново рзпределение на 15.04.2019 г. не е предмет на настоящия спор.

С оглед горното, при наличието на доказателства за нередовно уведомямане на длъжника по изпълнителното дело за извършеното на 26.09.2017 г. разпределение, Варненският апелативен съд приема, че обжалваното решение на Окръжен съд – Варна следва да бъде отменено, а подадената жалба от „Лизинг Финанс“ ЕАД – оставена без уважение, поради което

 

                             Р       Е       Ш      И:

 

ОТМЕНЯ решение № 687/7.06.2019 г. по в.гр.д.№ 844/19 г. на Окръжен съд – Варна и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх.№ 11639/7.11.2017 г., подадена от „Лизинг Финанс“ ЕАД, ЕИК 131352367 срещу разпределение от 3.11.2017 г. по изп.д. №20158070403130 на ЧСИ Н. Д., рег. № … на КЧСИ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

                                                                   2.