Р Е Ш Е Н И Е   №119

гр. Варна, _16_.02.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА      

ЧЛЕНОВЕ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 като разгледа докладваното от съдията Христова

 въззивно ч. гр. дело № 49 по описа за 2016-та година:

 

Производството е по реда на чл. 463, ал. 2 от ГПК.

Образувано е по въззивна частна жалба, подадена от  Х.П.С., от гр. Шумен, срещу решение № 217/22.10.2015 г., постановено по в. гр. д. № 583/15 г. на Окръжен съд – Шумен, с което е оставена без уважение жалбата му против протокол за разпределение № 1 от 10.09.2015 г. по изп. дело № 20138760400805 по описа на ЧСИ Д. З., рег. № 876. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за извършване на исканото от жалбоподателя прихващане с негово вземане.

В подаден писмен отговор „У.Б.” АД, гр. София, ЕИК 831919536, изразява становище за неоснователност на подадената жалба.

Останалите въззиваеми – „Ц.” ООД, Н. Ш. И. и А. И. С. не са депозирали отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството по изп. дело №  20138760400805 на ЧСИ Д.З. с рег. № 876 на Камарата на ЧСИ е образувано по молба на „У. Б.” АД - гр. София срещу А. И. С., Н.Ш.И. и „Ц.” ООД по издаден изпълнителен лист по гр. д. № 618/2013 г. на РС - Шумен.

На 05.03.2014 г. по посоченото изпълнително дело № 805/2013 г. се е присъединил жалбоподателят Х.С. по силата на молба и издаден в негова полза изпълнителен лист от 28.02.2014 г., издаден по гр. д. № 569/2014 г. на РС – Шумен, за вземане в размер на 10 203.24 лв. Същият е обявен за купувач на обявения на публична продан имот, находящ се в гр. Шумен с идентификатор по кадастр. карта на града № 83510.660.312.1.1, чиято продажна цена е определена на 58 100 лв.  

Съгласно чл. 461 от ГПК взискателят, на който е възложена вещта, може да прихване от дължимата срещу стойността й сума такава част от вземането си, каквато му се пада по съразмерност.

От изготвения по изпълнителното дело оспорен протокол за разпределение е видно, че с постъпилата от проданта сума се удовлетворяват вземания на привилигированите кредитори О. Ш. (чл. 136, ал. 1, т. 2 от ЗЗД) и ипотекарния кредитор „У.т Б.” АД - гр. София (чл. 136, ал. 1, т. 3 от ЗЗД), както и се разпределя сума за разноските за производството в полза на ЧСИ Д. З. (чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗЗД). Сума за присъединения взискател Х.П.С. не е разпределена, тъй като няма данни неговото вземане да се ползва с право на предпочтително удовлетворение по чл. 136, ал. 1 от ЗЗД, т.е. след като получената от публичната продан сума е недостатъчна за удовлетворяване на привилигированите кредитори, не се извършва разпределение и в полза на хирографарните кредитори. В посочения смисъл е константната практика на Варненския апелативен съд, видно от решения по в. ч. гр. д. № 244/2015 г. със същия жалбоподател Х.С.; по ч. гр. д. № 427/2014 г., по в. ч. гр. д. № 243/2015 г.; по ч. гр. д. № 423/2010 г.

В този смисъл след като Х.С. не получава сума от разпределението, той не получава сума „по съразмерност” по смисъла на чл. 461 от ГПК, респ. няма сума за прихващане на дължимата от него продажна цена от 58 100 лв. В случая вземането му в размер на 10 203.24 лв. е ирелевантно и въобще не представлява сума по съразмерност, годна за прихващане.

Не е налице основание за отмяна на постановеното решение.

Воден от изложеното, съдът

      

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 217 от 22.10.2015 г. по в. гр. д. № 583/15 г. по описа на Окръжен съд – Шумен.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                         2.