ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Варна, …02...03.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение в закрито съдебно заседание на _02__03__ през две хиляди и седемнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

в. ч. гр. дело № 49 по описа за 2017 г. на ВАпС, съобрази:

 

Производството е по чл. 274, ал. 2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от М.Д.Д., С.Д. ГАНЧЕВА, В.Д. В. и Д.Д.К., гр. Варна, срещу разпореждане 7996/26.09.2016 год. по гр.д. 1573/2016 год. на ОС Варна, с което е разпоредено издаване на изпълнителен лист за сумата от 200 лв. в полза на адв. Т.С., особен представител на насрещната страна, въз основа на определение 1671/07.07.2016 год. на ВОС по ч.гр.д. 1222/2016 год., с което е отменено определение на РС по чл. 248 ГПК и е присъдена допълнително сумата от 200 лв. в полза на особения представител, като са осъдени да я заплатят жалбоподателите и ищци в процеса.

В жалбата се излагат съображения за недопустимост и неправилност на разпореждането. Излагат се доводи, че сумата вече е внесена, че определението, което се изпълнява е недопустимо и не обвързва жалбоподателите. Моли се за отмяната му и за оставяне без уважение на молбата за издаване на ИЛ.

В законоустановения срок е постъпил отговор на частната жалба от насрещната страна – адв. С., която е оспорила ЧЖ.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

 

Пред ОС производството е въззивно, образувано по въззивна жалба срещу решение на ВРС, с което е допусната делба на недвижим имот.

Пред ОС е разгледана също ЧЖ срещу определение, с което е оставена молба за изменение на решението на ВРС в частта за разноските и е уважена молба по чл. 248 ГПК, като актът на ВОС по ч.гр.д. 1222/2016 год. съдържа и диспозитив, с който се определя допълнително възнаграждение на адв. С. като особен представител и се осъждат ищците в процеса и жабоподатели в настоящото производство да го заплатят. Определението е влязло в сила и подлежи на изпълнение. Влизането му в сила стабилиззира всичките му евентуални пороци, включително недопустимост.

Ето защо, при подадена молба на одв. С. за издаване на изпълнителен лист въз основа на определението е уважена от ВОС с обжалваното разпореждане.

За да бъде издаден ИЛ по чл. 406, ал.1 ГПК, съдът проверява редовността на акта от външна страна и дали този акт удостоверява подлежащо на изпълнение вземане. В случая е налице акт по чл. 404, т.1 ГПК – влязло в сила определение с осъдителен диспозитив.

Всички изложени съображения за недължимост на сумата и недопустимост на влязлото в сила определение са неотносими към производството по издаване на изпълнителен лист. Няма направени възражения за настъпило плащане или погасяване на вземянето след влизане на определението в сила.

Не са налице твърдяните от жалбоподателите отменителни основания.

Предвид горното, атакуваният съдебен акт на Варненския окръжен съд следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане 7996/26.09.2016 год. по гр.д. 1573/2016 год. на ОС Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                             

                                                                                      2.