О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

639/23.09.2015г.

 

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание на 23. 09.2015г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№490/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена от Г.М.А. частна жалба против разпореждане №8265/30.07. 2015г., постановено по в.гр.д.№1711/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната касационна жалба вх.№23647/28.07.2015г., подадена от Г. М . А., приподписана от адв.Т.У., против решение №1298/ 29.06.2015г., постановено по в.гр.д.№1711/15г. по описа на ВОС, гр.о.В жалбата се твърди, че обжалваното разпореждане е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на въззивния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената касационна жалба.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

С решение №1298/29.06.2015г., постановено по в.гр.д.№1711/15г. по описа на ВОС, гр.о., е потвърдено решение №1707/08.04.2015г., постановено по гр.д.№ 1159/15г. по описа на ВРС, ХII състав, с което е отхвърлен предявеният от Г.М.А. против М.П.А. иск за осъждане на ответника да заплаща на ищцата месечна издръжка в размер на 130лв., считано от датата на подаване на исковата молба-02.02.2015г., с падеж първо число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка прос -рочена вноска, до настъпване на основание за нейното изменение или прекра - тяване, на осн. чл.144 от СК, както и е отхвърлен предявеният от Г.М.А. против М.П.А. иск за осъждане на ответника да заплаща на ищцата месечна издръжка за минало време в размер от 65лв. месечно за периода м.05.2014г.-м.01.2015г. или сумата от 585лв., ведно със законната лихва, считано от подаване на исковата молба-02.02.2015г. до окон -чателното изплащане на задължението, на осн.чл.149 от СК.В решението на ВОС е посочено, че същото подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му.В рамките на посочения едномесечен срок /решението е връчено на 03.07.2015г./ Г.А. е подала против същото касационна жалба вх.№23647/28.07.2015г.

След изменението на чл.280, ал.2 от ГПК, обн.ДВ, бр.50/03.07.2015г., в сила от 07.07.2015г., делата по искове за издръжка не подлежат на касационно обжал- ване.Съгласно разпоредбата на §14 от ПЗР ЗИДГПК, обн.ДВ, бр.50/15г., подаде- ните преди влизане в сила на този закон касационни жалби се разглеждат при досегашните условия и ред.В настоящия случай касационната жалба е подадена след влизане в сила на ЗИДГПК, обн.ДВ, бр.50/15г., предвид което и за същата не е приложим старият ред.С оглед горното и подадената касационна жалба, предвид цитираното изменение на закона, е недопустима като подадена против акт, изключен към момента на подаване на жалбата от касационен контрол, предвид което и подлежи на връщане.

Предвид достигането до идентични правни изводи с тези на ВОС, обжал -ваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №8265/30.07.2015г., постановено по в.гр.д. №1711/15г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: