ОПРЕДЕЛЕНИЕ №589

гр. Варна,  12.10.2017г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           М. МАРИНОВА        

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 490/17г., намира следното:

Производството е образувано след като с разпореждане № 160/05.10.17г. на председателя на І г.о. по преписка вх. № 9377/02.10.17г. по описа на ВКС, е изпратена по компетентност на настоящия съд касационна жалба вх. № 20276/11.07.17г. по описа на ВОС, подадена срещу решение № 856/01.06.17г., постановено по в.гр.д. № 547/17г. на ВОС, в частта му, с която е оставена без разглеждане въззивната жалба на И.М.К. срещу първоинстанционното решение в описаната част.

Настоящото производство се развива по реда на чл. 274, ал. 2 от ГПК и е образувано по частна жалба, инкорпорирана в подадената от И.М.К. *** чрез адв. Н. Т. *** касационна жалба вх. № 20276/11.07.17г. по описа на ВОС, насочена против решението на ВОС по в.гр.д. № 547/17г., в частта му, с която е оставена без разглеждане въззивната жалба на К. против решение № 5019/30.12.21016г. по гр.д. №2474/2015г. на XXXIV състав на ВРС, в частта относно допуснатата делба на следните недвижими имоти: АТЕЛИЕ № 4, с идентификатор 10135.2557.45.1.20, находящо се в гр. Варна, ул. „Г.С.”, № 87, на седми тавански етаж проект, а по кадастрална карта на шести етаж, със застроена площ от 27.00 кв.м., при граници: на същия етаж обект с идентификатор 10135.2557.45.1.19 и 10135.2557.45.1.18, под обекта – 10135.2557.45.1.15 и 10135.2557.45.1.117, ведно с изба № А-4, с площ от 6.80 кв.м., както и 2.2282% идеални части на сградата и от правото на строеж, между посочените съделители и посочени квоти в съсобствеността; и АТЕЛИЕ № 5, с идентификатор 10135.2557.45.1.18, находящо се в гр. Варна, ул. „Г. С.”, № 87, на седми тавански етаж проект, а по кадастрална карта на шести етаж, със застроена площ от 32.90 кв.м., при граници: на същия етаж обект с идентификатор 10135.2557.45.1.20, под обекта – 10135.2557.45.1.16, ведно с изба № А-5, с площ от 6.78 кв.м., както и 2.3627% идеални части на сградата и от правото на строеж, между посочени съделители и посочени квоти в съсобствеността, на осн. чл. 34 от ЗС, и производството по в.гр.д. № 547/2017г. на ВОС в тези части е прекратено. Изложено е в частната жалба, че решението в тази част е недопустимо, тъй като в мотивите си съдът е приел, че въззивната жалба на К. за посочените два имота е неоснователна , а с диспозитива на съдебния си акт е прекратил производството по така подадената въззивна жалба. Допустимостта на последната се обосновава и с аргумента, че е допустимо оспорването на собствеността спрямо всички съделители по отношение на съответните обекти в производството по допускането на делбата им. Поради това е посочено, че решението в прекратителната му част е недопустимо като постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Претендира се отмяна на решението в прекратителната му част и връщане на делото на въззивния съд за постановяването на акт по същество.

В предвидения срок е депозиран отговор на частната жалба от част от насрещните страни – Т. П. М., Л. М. Т., Б. М. М., Р.А. Т., Е.Т.К., З. Л. К. и М. Б. Т.-Б., всички представлявани от адв. Н. П. ***, инкорпориран в отговора на касационната жалба, подадена от И.К.. Счита се, че касационната жалба, насочена против решението в прекратителната му част е недопустима като просрочена, тъй като е подадена след изтичане на указания от въззивния съд 1-седмичен срок. Претендирани са и разноските за касационното производство.

Останалите насрещни страни не се подали отговор на касационната и инкорпорираната в нея частна жалба.

За да прецени допустимостта на подадената частна жалба съдът съобрази следното:

С решение № 856/01.06.17г. по в.гр.д. № 547/17г. на ВОС, въззивният съд е приел в мотивите си, че подадената от И.М.К. въззивна жалба се явява частично недопустима по отношение на спорните ателиета № 4 и № 5, доколкото същата не е посочена като ответник от ищците по предявения иск по чл. 34 от ЗС и поради това не е страна в производството по отношение на тези два обекта. Посочено е, че същата не е предявила правата си в нарочна искова молба, нито е встъпила главно в производството, каквито намерения е имала, но е отложила за по-късно, видно от молбата ѝ от 02.09.15г. Поради това е прието, че жалбата е недопустима в тези части и производството е било прекратено в частта по въззивната жалба на К., насочена против първоинстанционното решение за допускане на делбата на двете ателиета.

Горното сочи, че няма противоречие между мотивите на въззивния съд и произнесения с решението прекратителен диспозитив. Въззивният съд е дал и коректно указание относно обжалваемостта на решението в двете му части - като относно прекратителните части на решението, които имат характера на определение, е посочено, че подлежи на обжалване пред ВАпС с частна жалба в 1-седмичен срок от връчване на препис на страните. Такъв препис е връчен на И.М.К. чрез надлежно упълномощения ѝ процесуален представител адв. Н. Т. /пълномощното за всички инстанции е на л. 147 от делото на ВРС/ на 12.06.17г. – л. 79 от въззивното дело. В самото съобщение, с което е връчено решението е отбелязано, че същото подлежи на обжалване, както е посочено в него.

Касационната жалба, в която е инкорпорирана и частната жалба срещу въззивното решение в прекратителните му части, е подадена на 11.07.17г. – след изтичане на 1-седмичния срок за обжалване на определението, който е изтекъл на 19.06.17г. включително. Същата се явява просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба, инкорпорирана в подадената от И.М.К. *** чрез адв. Н. Т. *** касационна жалба вх. № 20276/11.07.17г. по описа на ВОС, насочена против решението на ВОС по в.гр.д. № 547/17г., в частта му, с която е оставена без разглеждане въззивната жалба на К. против решение № 5019/30.12.21016г. по гр.д. №2474/2015г. на XXXIV състав на ВРС, в частта относно допуснатата делба на следните недвижими имоти: АТЕЛИЕ № 4, с идентификатор 10135.2557.45.1.20, находящо се в гр. Варна, ул. „Г. С.”, № 87, на седми тавански етаж проект, а по кадастрална карта на шести етаж, със застроена площ от 27.00 кв.м., при граници: на същия етаж обект с идентификатор 10135.2557.45.1.19 и 10135.2557.45.1.18, под обекта – 10135.2557.45.1.15 и 10135.2557.45.1.117, ведно с изба № А-4, с площ от 6.80 кв.м., както и 2.2282% идеални части на сградата и от правото на строеж, между посочените съделители и посочени квоти в съсобствеността; и АТЕЛИЕ № 5, с идентификатор 10135.2557.45.1.18, находящо се в гр. Варна, ул. „Г.С.”, № 87, на седми тавански етаж проект, а по кадастрална карта на шести етаж, със застроена площ от 32.90 кв.м., при граници: на същия етаж обект с идентификатор 10135.2557.45.1.20, под обекта – 10135.2557.45.1.16, ведно с изба № А-5, с площ от 6.78 кв.м., както и 2.3627% идеални части на сградата и от правото на строеж, между посочени съделители и посочени квоти в съсобствеността, на осн. чл. 34 от ЗС, и производството по в.гр.д. № 547/2017г. на ВОС в тези части е прекратено, КАТО ПРЕКРАТЯВА настоящото производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в 1-седмичен срок от връчването му на страните.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: