ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

597

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   02.10.2018 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 490/2018 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Община гр.Кубрат, представлявана от кмета А.О.Н. срещу определение от 12.07.2018 год по в.гр.д. № 40/2018 год на Окръжен съд Разград, с което е оставена без уважение молбата за възстановяване на срока за касационно обжалване на решение № 20/25.03.2018 год по същото дело. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна, постановяване на друго, с което искането бъде уважено, а делото – изпратено на РОС за администриране на касационната жалба.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 64 ал.2 от ГПК страната, която е пропуснала установения от закона или определен от съда срок, може да поиска неговото възстановяване, ако докаже, че пропускането му се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.

Молбата за възстановяване на срока за касационно обжалване е обоснована с твърдения, че същият е бил пропуснат поради служебна командировка на кмета в качеството му на законен представител, и ползването на платен годишен отпуск от юрисконсулта като процесуален представител на общината. Тези обстоятелства не са нито непредвидими, нито непреодолими. Напротив – именно кметът е длъжен така да организира дейността на общината в негово отсъствие, че да осигури нормалната работа на администрацията. По делото е установено, че решение № 20/25.03.2018 год е връчено редовно на Р. М. в качеството му на деловодител в общината. Връчването а удостоверено на 02.04.2018 год, поради което срокът за касационно обжалване изтича на 02.05.2018 год. От представените доказателства се установява, че кметът е бил командирован за период от 30.03.2018 до 04.04.2018 год, а юрисконсултът е бил в отпуск от 02.04.2018 до 05.04.2018 год. Това означава, че до 02.05.2018 год, когато е крайния срок за обжалване, те са имали възможност да преприемат необходимите действия.

По изложените мотиви определението, с което е оставено без уважение искането за възстановяване на пропуснат срок е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 12.07.2018 год по в.гр.д. № 40/2018 год на Окръжен съд Разград, с което е оставена без уважение молбата за възстановяване на срока за касационно обжалване на решение № 20/25.03.2018 год по същото дело.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по ч. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.