О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                   662       /07.10.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на шести октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                      ПЕНКА Х.

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 491 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на В.С.В. от гр.Бургас срещу определение № 2598/05.09.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 1936/2014 година, с което е върната исковата му молба и е прекратено производството по делото поради неизпълнени указания за изправяне на нередовност. Прави се оплакване за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени, а ВОС да продължи съдопроизводствените действия.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

В определения от ВОС срок частният жалбоподател е изпълнил дадените с определение № 2396/14.08.2014 година указания - да комплектова исковата си молба  и приложенията към нея с нужните преписи. Но вместо да  изпрати тези книжа с нарочна молба и да посочи към кое дело те се отнасят, жалбоподателят ги е изпратил по пощата без никакво означаване, че те се отнасят към настоящето дело на ВОС. По тази причина новопостъпилата искова молба е възприета от деловодството на ВОС като подадена за първи път и така е образувано приложеното ново гр.д.№ 2086/2014 година, което е разпределено на друг съдия-докладчик. По този начин на практика се е получило така, че по първото (настоящето) дело страната е останала с нередовна искова молба, а по второто дело липсва самостоятелен предмет и то служебно подлежи на прекратяване.

По изложените съображения ВАпС приема, че дадените от ВОС указания са били изпълнени и обжалваното определение следва да се отмени като неправилно.

Водим от горното, ВАпС

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 2598/05.09.2014 година на Варненския окръжен съд, постановен по гр.д.№ 1936/2014 година и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.