ОПРЕДЕЛЕНИЕ

632

18__.09.2015 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на _18_.09. през две хиляди и петнадесетата година в състав:

 

Председател: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

Членове: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдията Христова

ч. гр. дело № 491 по описа за 2015 г. :

 

Производството е по реда на чл. 274 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Д.И.Д., в качеството му на ЕТ „Д.И. - Йоана” , гр. Велики Преслав,  срещу решение № 158/08.07.2015 год. на ОС Шумен по възз.ч.гр.д. 341/2015 год., с което: е оставена без разглеждане жалба вх.№ 1061/27.04.2015 год. на г-н Д. в качеството му на ЕТ срещу връчване на съобщение за прекратяване на изп.д. №20157750400038 по описа на ЧСИ №775 с район на действие ШОС; и с което е оставена без уважение същата жалба в частта й срещу постановление на ЧСИ с рег.№ 775 с район на действие ШОС за приключване на изп.д. 20157750400038 по описа на ЧСИ с рег.№775.

Твърди се в жалбата, че решението е неправилно и незаконосъобразно и се излагат доводи по съществото на обжалваните действие на ЧСИ. Иска се отмяна на на решението и произнасяне по същество.  

Частната жалба е подадена в срок.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Атакуваният съдебен акт не подлежи на обжалване в частта, с която ОС Шумен е разгледал по същество част от жалбата на г-н Д. в качеството му на ЕТ, като я е оставил без уважение.

По частната жалба срещу решението в тази му част настоящото производство следва да бъде прекратено като недопустимо.

Частната жалба е допустима в частта й, с която решението на ОС Шумен се атакува по оставянето без разглеждане на жалбата срещу действието на ЧСИ, изразяващо се във връчване на съобщение за прекратяване. В същата част ЧЖ е и неоснователна.

Пред ОС Шумен г-н Д. в качеството му на ЕТ е подал жалба като взискател в изпълнителен процес, но не се е позовал на нито една от хипотезите, даващи му право на жалба, по чл. 435 ГПК, атакувайки връчването на съобщение на прекратяване на изпълнителното производство именно на него. Ето защо и в тази й част жалбата му пред ОС е била недопустима и производството по нея е подлежало на прекратяване. Идентични са изводите и на ОС Шумен, обосновали постановяване на аткувания съдебен акт.

Следователно, в частта на ЧЖ, с която се атакува решението по същество, производството по делото следва да се прекрати като недопустимо, а по останалата част от ЧЖ обжалваният съдебен акт следва да се потвърди.

ВОДИМ от горното,съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по частна жалба на Д.И.Д., в качеството му на ЕТ „Д.И. - Йоана” , гр. Велики Преслав, срещу решение № 158/08.07.2015 год. на ОС Шумен по възз.ч.гр.д. 341/2015 год., САМО В ЧАСТТА Й, с която решението се атакува, в частта му, с която е оставена без уважение жалба вх.№ 1061/27.04.2015 год. на г-н Д. в качеството му на ЕТ срещу срещу постановление на ЧСИ с рег.№ 775 с район на действие ШОС за приключване на изп.д. 20157750400038 по описа на ЧСИ с рег.№775.

В тази му част определението подлежи на обжалване пред ВКС с ЧЖ в едноседмичен срок от получаването му.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 158/08.07.2015 год. на ОС Шумен по възз.ч.гр.д. 341/2015 год., в частта му, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№ 1061/27.04.2015 год. на Д.И.Д., в качеството му на ЕТ „Д.И. - Йоана” , гр. Велики Преслав срещу връчване на съобщение за прекратяване на изп.д. №20157750400038 по описа на ЧСИ №775 с район на действие ШОС.

Определението в тази му част е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Председател:                                 Членове: