ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 605

 

                                      30.09.2016 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 30 септември 2016 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател:Милен Славов

Членове: Петя Петрова     

                  Мария Маринова                                    

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 491 по описа на Апелативен съд Варна за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано е по частна жалба на С.Д.К. против разпореждане № 485 от 07.07.2016 г., постановено по гр.д. № 89/2016 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е върната касационната му жалба с вх.№ 1408/08.03.2016 г.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, като е молил за отмяната му. В жалбата си е посочил, че поискал от окръжния съд възстановяване на срока за поправяне на нередовността в касационната жалба, като е изложил и подробни твърдения за наличието на предпоставките по чл.64, ал.2 от ГПК.

Съдът, като извърши служебна проверка, намира подадената частна жалба за нередовна, доколкото към същата не е представен платежен документ  за внесена по сметка на Варненския апелативен съд държавна такса в размер на 15 лв. (приложеният платежен документ установява плащане по сметка на ВКС). Затова, и предвид задълженията на администриращият окръжен съд за предприемане на действия по отстраняване на нередовностите в жалбата, делото следва да му бъде върнато за отстраняване на порока й.

Независимо от това, в частната жалба се поддържа, заявеното с молба вх. № 4293/07.07.2916 г. изрично искане на жалбоподателя за възстановяване на пропуснат срок за поправяне на недостатъка в касационната жалба, по която молба окръжният съд не се е произнесъл. Произнасянето на последния с определение № 486/07.07.2016 г. касае само поисканото със същата молба продължаване на срока по чл. 63 от ГПК. Доколкото с настоящата частна жалба се поддържа искането за въззстановяване на пропуснатия срок (заявено по-рано и с молбата от 07.07.2016 г.), което подлежи на разглеждане от окръжния съд по реда на чл.64 и сл. от ГПК, настоящото производство е преждевременно образувано. То следва да бъде прекратено, а делото – върнато на Добричкия окръжен съд за преценка допустимостта на молбата за възстановяване на срок и евентуалното й разглеждане– което следва да предхожда произнасянето по частната жалба. След приключване на производството по молбата за възстановяване на срока с влязъл в сила акт, частната жалба следва да бъде изпратена за разглеждане от настоящата инстанция. В тази насока е определение № 65 от 29.01.2015 г. на ВКС по ч.гр.д. № 217/2015 г., III г.о.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по ч.гр.д. № 491 по описа на Апелативен съд Варна за 2016 г., като преждевременно образувано.

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за извършване на необходимите процесуални действия във връзка с искането на С.Д.К. по чл. 64 и сл. ГПК за възстановяване на срок, както и за извършване на проверка и предприемане на процесуалните действия по отстраняване нередовността на частната жалба, състояща се в непредставяне на документ за внесена държавна такса от 15 лв. по сметка на Варненския апелативен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: