ОПРЕДЕЛЕНИЕ

612

27.10.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27.10. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 491 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Т.Я.П. и Г.Я.С. - П., срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1758/30.06.2017 год. на ОС Варна по ч.гр.д. 1412/2017 год., с което е прекратено производството по подадените от тях жалби срещу действията на ЧСИ Д.П. – Я. по изп. д. 20137110400256, по посочените входящи номера. В жалбата се излага, че определението е незаконосъобразно. Изложени са доводи, че е нарушен случайният принцип на разпределение и всички дела на страните попадат в един и същи състав. Иска се проверка на редовността на жалбите по делото, като се твърди, че е нарушено правото на справедлив процес на страните. Изложени са и аргументи по същество: твърди се, че всяко нарушение в изпълнителния процес, особено драстичните процесуални такива, са основание за обжалване на действията на ЧСИ по чл. 435 ГПК. Излагат се подробни доводи по основателността на жалбите, по които производството по делото е прекратено.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна –«СИБАНК» ЕАД, гр. София, ЕИК 831686320, която е изразила становище за недопустимост, неоснователност, недоказаност на жалбата. Претендира се юрисконсултско възнаграждение в размер на 678,95 лв.

Останалите страни в изпълнителния процес не са изразили становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалби на ипотекарни длъжници в изпълнителния процес срещу насрочване на публична продан, изготвяне на протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения и купувач, с вх.№ 45912/13.12.2016 год.

Депозирани са още и следните жалби: вх.№1452/17.01.2017 год. от Г.Я.С.-П. срещу отказа на ЧСИ по същото изпълнително дело от 28.12.2016 год. за прекратяване на изпълнителното производство; вх.№ 1453/17.01.2017 год. на Т.Я.П. срещу същия отказ.

Последващите жалби срещу постановление за възлагане на недвижими имоти от 20.12.2016 год., не са предмет на настоящото производство.

Взискателят, „СИбанк” АД е подал писмен отговор със становище за неоснователност на депозираната жалба.

Подадените жалби са недопустими.

Не е налице нито една от лимитативно изброените от закона хипотези, в които жалбата на длъжниците би била допустима по чл. 435, ал.2 и ал.3 от ГПК.

Останалите съображения за накърняване интересите на длъжниците чрез драстични опорочаващи действия на ЧСИ са  извън предмета на допустимите жалби по чл. 435, ал.2 и 3 ГПК. Срещу подобни действия законът предвижда други способи за защита, извън реда по чл. 435 ГПК.

Съмненията в безпристрастността на съда и случайния принцип на разпределение страните следва да отнесат до други органи.

Жалбите срещу действията на ЧСИ са били недопустими пред ОС, поради което и жалбата срещу прекратителното определение на ОС е неоснователна и следва да се остави без уважение.

На „СИбанк“ следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на ПО 300 лв., дължими от всеки въззивник.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1758/30.06.2017 год. на ОС Варна по ч.гр.д. 1412/2017 год.

ОСЪЖДА Т.Я.П. и Г.Я.С. - П. ДА ЗАПЛАТЯТ на „СИБАНК“ ЕАД, гр. София, ЕИК 831686320, всеки от тях поотделно сумата от 300 лв. юрисконсултско възнаграждение за настоящото производство.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: