ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

598

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   02.10.2018 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 491/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от С.П.К. срещу разпореждане № 5340/03.08.2018 год по в.гр.д. № 1175/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната на осн. чл. 286 ал.1 т.3 от ГПК касационна жалба вх.№ 22920/31.07.2018 год срещу решение № 1384/23.07.2018 год по същото дело. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на разпореждането частната жалбоподателка моли за неговата отмяна.

В постъпилия отговор от Адвокатска колегия – Варна, представлявана от председателя Ю.Г. чрез процесуалния представител адв. К.Р., е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на разпореждането. Претендира разноски с представен списък и договор за правна помощ и съдействие.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С решение № 1384/23.07.2018 год по в.гр.д. № 1175/2018 год, състав на Окръжен съд Варна, действащ като въззивна инстанция, е потвърдил решение № 1489/10.04.2018 год по гр.д. № 15874/2017 год на Районен съд Варна, с което е прието за установено, че С.П.К. *** сума в размер на 460 лв.

Срещу това решение е подадена касационна жалба вх.№ 22920/31.07.2018 год от С.К.. Макар и подадена в срок, касационната жалба е процесуално недопустима поради изричния текст на чл. 280 ал.3 т.1 от ГПК, към който препраща разпоредбата на чл. 286 ал.1 т.3 от ГПК. Съгласно цитираната норма не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. Както се установява от диспозитива на постановеното решение, то е постановено по иск с правно осн. чл. 422 ал.1 от ГПК с цена на иска в размер на 460 лв.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че разпореждането за връщане на касационната жалба е законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено.

Искането на ответната страна за присъждане на разноски е подкрепено с доказателства за тяхното заплащане, както и със списък по чл.80 от ГПК и се явява основателно. С оглед на това частната жалбоподателка следва да бъде осъдена да заплати на ответника разноски в настоящото производство в размер на 200 лв.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 5340/03.08.2018 год по в.гр.д. № 1175/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната на осн. чл. 286 ал.1 т.3 от ГПК касационна жалба вх.№ 22920/31.07.2018 год срещу решение № 1384/23.07.2018 год по същото дело.

ОСЪЖДА С.П.К. с ЕГН ********** да заплати на Адвокатска колегия Варна, БУЛСТАТ 103305168 разноски в настоящото производство в размер на 200 лв, представляващи възнаграждение за един адвокат.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.