ОПРЕДЕЛЕНИЕ 610

гр. Варна, 04.10.2016г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 492/16г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на Ц.Д.С. от гр Варна чрез адв. Св. Ж. *** против определение № 2068/23.08.16г., постановено по в.гр.д. № 1693/2016г. по описа на ОС-Варна, с което производството по делото е било прекратено. Излага се в частната жалба, че жалбата пред ВОС е била подадена против Постановление от 27.07.16г. на ДСИ за оправомощаване на осн. чл. 527, ал. 4, вр. чл. 526 от ГПК, което подаване е било в срок и от упълномощено лице. Обстоятелството, че срещу същото постановление страната чрез друг свой процесуален представител е подала отново в срок друга своя жалба, е било основание за обединяване на делата, а не за прекратяване на по-късно заведеното дело. Претендира се определението на ВОС да бъде отменено и делото да се върне с указания за обединяване на производството по в.гр.д. № 1696/16г. и по в.гр.д. № 1693/16г. и продължаване на съдопроизводствените действия.

В предвидения срок не е постъпил отговор на частната жалба от взискателя по изпълнителното дело В.С.В. ***.

Частната жалба е подадена в срок против обжалваем съдебен акт, при наличието на интерес от обжалването и при надлежна представителна власт, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството пред ВОС е било образувано по жалба на Ц.Д.С. в качеството й на длъжник по изп.д. № 20153110401355 по описа на ДСИ при СИС към ВРС, против издаденото по делото Постановление от 27.07.16г. от ДСИ, с което длъжникът е бил задължен да извърши действия, които излизат от задълженията, очертани за него с изпълнителния лист, както и оправомощаването от СИ на взискателя В. да извърши действия в имота на длъжника по изпълнение на изготвеното становище за разпределение на водопроводната и канализационната мрежа на трети жилищен етаж на сграда в гр. Варна, тъй като същото противоречи на закона, на изпълнителния титул и не отговаря на одобрения и съществуващ ВиК проект на сградата. Жалбата е била подадена чрез ДСИ до ВОС на 10.08.16г. и по същата е било образувано в.гр.д. № 1693/16г. на 22.08.16г.

На същата дата 22.08.16г. е било образувано и в.гр.д. № 1686/2016г. на ВОС по подадена отново от Ц.Д.С. жалба чрез ДСИ до ВОС, но на 09.08.16г. против същото Постановление от 27.07.16г. на ДСИ по изп.д. № 20153110401355 по описа на ДСИ при СИС към ВРС и при релевирани същите оплаквания. 

При това положение следва да се приеме, че действително е била налице хипотезата на чл. 126, ал. 1 от ГПК и по-късно заведеното в.гр.д. № 1693/16г. на ВОС законосъобразно е било прекратено.

От направената от настоящия състав на съда служебна справка се установи, че по в.гр.д. № 1686/2016г. е постановено решение на 29.08.16г., с което разгледаната по същество жалба на длъжника против постановлението от 27.07.16г. е оставена без уважение и това решение не подлежи на обжалване.

Частната жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Настоящото определение е окончателно по арг. от т. 2 на ТР № 3/12.07.05г. по т.д. № 3/2005г. на ОСГТК на ВКС.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Ц.Д.С. от гр Варна чрез адв. Св. Ж. *** против определение № 2068/23.08.16г., постановено по в.гр.д. № 1693/2016г. по описа на ОС-Варна, с което производството по делото е било прекратено.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: