ОПРЕДЕЛЕНИЕ№603

 

                                                     

                                      0410.2018 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на …04…10.2018 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова.     

                         Мария Маринова   

                     

като разгледа докладваното от съдия П. ч.гр.д. № 492 по описа на Апелативен съд Варна за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано по частна жалба на З.Й. С., подадена от адв. Р.П., против определение № 675/01.08.2018 г.,    постановено по в.гр.д. № 94/2018 г. по описа на Разградския окръжен съд, с което е допълнено определение № 589/06.07.2018 г. по описа на Разградския окръжен съд като е оставена без разглеждане молба № 2456/15.06.2018 г. за изменение на решение № 38/28.05.2018 г. в частта на разноските, направени от З.Й.С. пред първоинстанционния съд по гр.д. 0 495/2017 г. по описа на ИРС.

Жалбоподателката е сочила, че обжалваното определение е неправилно, като незаконосъобразно с изложени съображения по същество за дължимостта на сторените пред първата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение за оказана безплатна правна помощ като е молила за отмяна на обжалваното определение и за уважаване на искането  за присъждане на такива при условията на чл. 38, ал.2 от ЗАдв в полза на адвоката.

Дневен Център за пълнолетни лица с увреждания гр.Кубрат, чрез адв. М.Н. е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата и е молил за потвърждаване на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок, редовна е и допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С  решение № 38 от 28.05.2018 г., постановено по в.гр.д. № 94/2018 г. по описа на Разградския окръжен съд, съдът е потвърдил решение № 395/08.12.2017 г. по описа на ИРС в частите му, с които са били уважени исковете на З.С. *** по чл. 344, ал.1 т.1 КТ, чл. 344, ал.1, т.2 КТ на осн. чл.344, ал.1, т.3 вр. чл.225 КТ, чл. 244 КТ , на осн. чл. 128, ал.1 във вр. с чл. 272 КТ. Със същото решение, окръжният съд е отменил решението на районния съд в частта, с която ответникът ДЦПЛУ гр.Кубрат е бил осъден да заплати на З.С. разноски в размер на 368,88 лв. и вместо това е оставил без уважение искането на същата за присъждане на дължими й в първоинстанционното производство разноски, поради недоказаност на същите. Обезсилил е и определение от 19.01.2018 г. на ИРС по гр.д. № 495/2017 г., с което е било допуснато от районния съд изменение на постановеното по същото дело първоинстанционно решение № 395/08.12.2017 г. в частта на разноските с осъждане на ответника ДЦПЛУ гр.Кубрат да заплати на З.С. 460 лв. разноски за адвокатско възнаграждение и е прекратил производството по това искане. Със същото решение окръжният съд е оставил без уважение и искането на З.С. за присъждане на дължими й за въззивното производство разноски с мотиви за недоказаност на същите.

С молба вх.№ 2456 от 15.06.2018 г. адвокат Р.П. – пълномощник на З.С. е поискала на осн. чл. 248 от ГПК от окръжния съд да измени решенето си в частта на разноските като присъди по реда на чл. 38, ал.2 от ЗАдв. адвокатско възнаграждение за осъществена безплатна правна помощ, която е оказала на З.С. и пред двете инстанции – първа и въззивна в общ размер от 1 243,32 лв.

С определение № 589 от 06.07.2018 г. окръжният съд в производство по реда на чл.248 от ГПК е изменил решението си № 38/2.5.2018 г. по в.гр.д. № 94/2018 г. по описа на РОС, като е осъдил ДЦПЛУ гр.Кубрат да заплати на осн. чл.38 ЗАдв. в полза на адв. Р.П. възнаграждение в размер на 868,80 лв. за безплатно осъщественото в полза на въззиваемата З.С. процесуално представителство пред въззивната инстанция. Това определение е поправено по реда на чл.247 от ГПК с определение № 652 от 25.07.2018 г. досежно сумата от 868,80 лв.

С молба вх.№ 2963/20.07.2018 г. адв. Р.П. – процесуален представител на З.С. е поискала от съда да допълни по реда на чл.250 от ГПК постановеното по реда на чл.248 от ГПК определение № 589 от 06.07.2018 г. като се произнесе и по заявеното й искане за изменение на въззивното решение и в частта, касаеща разноските за първоинстанционното производство като присъди същите.  По тази молба, в производство по чл. 250 от ГПК, окръжният съд се е произнесъл с обжалваното пред настоящата инстанция определение № 675 от 01.08.2018 г. и е допълнил определението си по чл.248 от ГПК като е оставил без разглеждане молба № 2456/15.06.2018 г. за изменение на решение № 38/28.05.2018 г. в частта на разноските, направени от З.Й.С. пред първоинстанционния съд по гр.д. №  495/2017 г. по описа на ИРС.

Доколкото с определение № 589 от 06.07.2018 г. окръжният съд в производството по реда на чл.248 от ГПК се е произнесъл само частично по заявеното искане (по искането за изменение на решението в частта на разноските за въззивната инстанция), определението му е било непълно и е подлежало на допълване, както правилно е приел и окръжния съд. По същество, обаче молбата за изменение на въззивното решение и в частта, касаеща разноските за първоинстанционното производство с присъждане на същите е била недопустима. Това е така, тъй като с решението си в тази част окръжният съд е действал като въззивна инстанция и по пътя на инстанционния контрол се е произнесъл по жалба на насрещната страна (ответника ДЦПЛУ гр.Кубрат) срещу определението на районния съд по чл. 248 от ГПК и срещу решението на районния съд в частта на осъждането на ответника за разноски, като е обезсилил определението на районния съд по чл. 248 от ГПК и е отменил решението на районния съд в частта на осъждането за разноски, като това произнасяне съгласно чл.246 от ГПК окръжният съд сам не може да изменя по реда на чл. 248 от ГПК, а молителката не е разполагала с правото да го иска.

Предвид това, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 675/01.08.2018 г.,     постановено по в.гр.д. № 94/2018 г. по описа на Разградския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: