ОПРЕДЕЛЕНИЕ

663

07__.10.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _07_.10. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.493 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от В.Х.А., срещу Разпореждане № 1451/11.09.2014 год. на ОС Добрич по гр.д. 560/2014 год., с което е ВЪРНАТА подадената от него жалба ВХ. № 5329/13.08.2014 Г. срещу  постановления №2163/09.07.2014 год. и изх.№ 2164/09.07.2014 год. ЧСИ Николай Желев с рег. № 811. В жалбата се излага, че разпореждането на съда е неправилно, тъй като върнатата жалба няма пороци – в нея се съдържа искане за отмяна на две постановления, а проверката по нея била регламентирана от чл. 473, ал.3 ГПК.

Препис от жалбата не е връчван на насрещните страни предвид фазата на процеса.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба срещу действията ЧСИ Н Ж, която съдържа едно единствено изречение: „Жалба срещу постановление №…. И постановление №…”. Жалбата е бланкетна – в нея не е посочено нито едно основание за незаконосъобразност на атакуваните действия, не се съдържа и искане към съда.

Взискателят „Н т” АД, гр. Бургас е направил писмено възражение в срок, в което е изразил становище за недопустимост, евентуално неоснователност на жалбата.

Съдебният изпълнител е дал становище за неоснователност на жалбата.

ОС Добрич е оставил без движение жалбата, като е приел, че не отговаря на изискванията на субсидиарно приложимите разпоредби чл. 260, ал.1, т.3 и т.4 ГПК.

Разпореждането е съобщено на жалбоподателя надлежно на 29.08.2014 год., който в дадения му едноседмичен срок не е изпълнил указанията на съда.

С постановеното разпореждане ОС Добрич е върнал жалбата.

Разпореждането е правилно и следва да бъде потвърдено.

Във всяка жалба следва да се съдържа изрично искане към съда, каквото в процесната жалба не е формулирано. Само на това основание жалбата е нередовна. Не може да се приеме за искане посочването на две действия на ЧСИ без никакъв друг тескст.

Допълнителен аргумент за недопустимост на жалбата е липсата на указания за порочността на обжалваните действия. В качеството си на длъжник жалбоподателят има право на жалба срещу лимитативно посочените в чл. 435 ГПК действия на ЧСИ. Именно затова жалбоподателят следва да въведе твърдения за основанията си за обжалване, това е в негова тежест. Липсват ли в жалбата твърдения, съставляващи основания за обжалване сред изрично и лимитативно посочените в чл. 435 ГПК, то тази жалба е недопустима. Липсват твърдения за наличие на хипотезите на чл. 435, ал.3 ГПК, следователно жалбата е недопустима.

Частната жалбата е неоснователна, а обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА РАЗПОРЕЖДАНЕ №1451/11.09.2014 год. на ОС Добрич по гр.д. 560/2014 год.

Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: