О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

651/29.09.2015

 

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание на 29. 09.2015г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№493/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

         Производството е образувано по подадена частна жалба от А.Щ.Д. против определение №1577/15.05.2015г., постановено по гр.д.№ 3165/13г. по описа на Варненски окръжен съд, с което жалбоподателят е осъден да заплати на С.Щ.Д. и Б.Ч.-Д. сумата от 8000лв., представляваща разноските, сторени по прекратено дело -платено адвокатско възнаграждение, на осн. чл.78, ал.4 от ГПК.В жалбата и уточняващите молби към нея се твърди, че жалбоподателят не дължи разноски на насрещната страна в производството по изложените в жалбата съображения, евент. се твърди, че така присъденото възнаграждение е прекомерно, като се поддържа, че същото следва да бъде в минималния предвиден в чл.36 от ЗА размер.  

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по предявени искове от А.Щ.Д. против С.Щ.Д. и Богу -мила Ч.-Д..С протоколно определение от 16.10.2014г. съдът е прекратил производството, приемайки, че същото е недопустимо.В това съдебно заседание ответниците са поискали съдът да им присъди сторените от тях разноски за адв.възнаграждение.Съдът е посочил, че по тяхното искане ще се произнесе в закрито заседание след изготвяне на съдебния протокол.Против прекратителното определение на съда е била подадена частна жалба от А.Щ.Д., като същото след инстанционен контрол е влязло в сила на 24.04.2015г.С молба от 11.05.2015г. С.Щ.Д. и Б.Ч.-Д. са поискали съдът да се произнесе по тяхното искане за присъждане на разноски, което произнасяне е отложил за закрито заседание в съдебното заседание, проведено на 16.10.2014г.С обжалваното определение съдът е осъдил ищеца да заплати сторените от ответниците разноски на осн.чл. 78, ал.4 от ГПК. 

Съдът приема, с оглед разпоредбата на чл.248 от ГПК, съответно предвиде -ния в нея специален ред, че първоначалният акт на съда по разноските/какъвто е определение №1577/15.05.2015г./, не подлежи на самостоятелно обжалване. Следва страната да отправи искане по реда на чл.248 от ГПК до съда, постано -вил първоначалния си акт относно разноските за приключилото пред него про -изводство, за неговото изменение или допълнение, като вече този последващ акт на съда - определението му по молбата с пр.осн. чл.248 от ГПК подлежи на обжалване с частна жалба.Предвид горното и приема, че по същество подаде -ната молба от А.Щ.Д. в срока за обжалване на определението на съда от 15.05.2015г., независимо, че е наименувана „частна жалба”, следва да бъде ценена /предвид горепосочения специален ред/ като молба с пр.осн. чл.248 от ГПК за изменение на присъдените с това определение на съда разноски на ответниците на осн. чл.78, ал.4 от ГПК. По тази молба компетентен да се произнесе първоначално е ВОС, с оглед което и образуваното пред ВАпС производство по молбата следва да бъде прекратено и делото изпратено на ВОС за произнасяне по молбата по реда на чл.248 от ГПК. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№493/15г. по описа на ВАпС, гр.о. и

ИЗПРАЩА на ВОС за произнасяне молбата на А.Щ.Д. вх. №16394/26.05.2015г., наименувана „частна жалба”, а по същество ценена като молба с пр.осн. чл.248 от ГПК, за изменение на присъдените с определение №1577/15.05.2015г., постановено по гр.д.№3165/13г. по описа на ВОС, гр.о., разноските.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: