О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

620/06.10.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 06 10.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№493/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от С.М.И. против определение №1889/01.08.2016г., постановено по гр.д.№2849/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което производството по делото е прек -ратено като недопустимо поради липса на правен интерес от предявените искове за ищеца.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в съща -та съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за про -дължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемите И.М.П., К.Й.П., М.И.М. и С.Д.Д. в депозирания отговор по жалбата поддържат становище за нейната неоснователност и молят атакуваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№2849/15г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя -вени от С.М.И. против И.М.П., К.Й.П., М.И.М. и С.Д.Д. искове с пр.осн. чл.17, ал.1, вр. чл.26, ал.2, пр.5 и чл.87, ал.3 от ЗЗД както следва: 1/ Против И.М.П. и К.Й.П. искове за приемане за установено, че договорът, обекти -виран в н.а.№151/02г., с който Б. Б. А. продава на И.М.П. /по време на брака му с К.П./ собствения си недвижим имот, е приви- ден като прикрива договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане и за разваляне на прикрития договор поради неизпълнението му; 2/ против И.М.П. и М.И.М. искове за приемане за уста -новено, че договорът, обективиран в н.а.№170/10г., с който Б. Б. А.продава на И.М.П. и М.И.М. собствения си нед -вижим имот, е привиден като прикрива договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане и за разваляне на прикрития договор пора- ди неизпълнението му; 3/ против С.Д.Д. искове за приемане за установено, че договорът, обективиран в н.а.№70/10г., с който Б. Б. А. продава на С.Д.Д. собствения си недвижим имот, е привиден като прикрива договор за прехвърляне на недвижим имот срещу за- дължение за издръжка и гледане и за разваляне на прикрития договор поради неиз -пълнението му.

В исковата си молба и уточняващите такива към нея ищецът С.М.И. излага, че е единствен наследник по закон на сестра си Б. М. И., родена на ***г. и починала на 09.11.2014г.Техните родители М. И. С. и Р. С. С. са починали съответно през 1984г. и 1975г.Сестра му е била дадена за отглеждане в семейството на леля им С.А. /сестра на Р. С./ и съпруга и Б. А., които не са имали деца. Липсват доказателства за извършено от тях осиновяване.Б. М. И. не е оставила наследници от първи и втори ред, съответно от трети ред нейн един -ствен наследник е ищецът.Приживе сестра му се разпоредила с притежаваните от нея три недвижими имота с горецитираните сделки в полза на ответниците.Всяка от сделките е привидна като прикрива действителен договор за прехвърляне на недви -жим имот срещу задължение за издръжка и гледане.От сключване на договорите и до смъртта на Б. М. И. ответниците не са изпълнявали задълженията си по прикритите договори, предвид което претендира да бъде установена привид -ността на договорите, обективирани в посочените н.а., като прикриващи действител -ни договори за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане и последните да бъдат развалени поради неизпълнение на задълженията на приобретателите по тях.   

В депозираните отговори по исковата молба в срока по чл.131 от ГПК ответниците И.М.П., К.Й.П., М.И.М. и С.Д.Д. твърдят, че ищецът не е процесуално легитимиран да предя- вява посочените искове, т.к. същият не е наследник по закон на Б. Б. А..Последната е била осиновена по предвидения в закона ред от Б. И. А.. и .C С. А., като са прекъснати роднин- ските правни връзки с роднините й по рождение, които съответно не я наследяват. Дори и горните твърдения да се приемат за неоснователни, то за ищеца липсва правен интерес от така предявените искове, т.к. по силата на универсално саморъчно завещание от 26.03.2014г., обявено на 31.05.2016г., Богданка Б. А. е назначила за свой единствен наследник И.М.П..С оглед същото при евентуалното уважаване на исковете недвижимите имоти, предмет на цитираните до- говори, биха били придобити от И.П. предвид придаденото му от завещанието качество на единствен наследник на Б.А., а не от ищеца.

Видно от представения акт за раждане на Б. М. И., съставен на 13.06.1928г., и от регистър за ражданията от 1928г., същата е родена на ***г. от родители М. И. С. и Р. С. С..Последните са роди -тели и на С.М.И., видно от представеното удостоверение за раждане.

В ДВ, бр.131/10.09.1928г. е обнародвано определение №5900/24.08.1928г., поста -новено по ч.гр.д.№856/28г. по описа на ВОС, с което е допуснато осиновяването на Б. М. И. от Б. Ив. А. и С. Б. А..Във воде- ните регистри на населението/представени такива от 1934г., 1946г. и 1961г./ осинове- ното лице е с имената Б. Б.ова А., посочвана като дъщеря на А., така и в ЛРК, съставен 1977г.

Осиновяването е извършено при действието на Закон за припознаване на неза -коннородените деца, за узаконението им и осиновяването, обн.ДВ, бр.9/1890г., отм. 1940г.Спазена е предвидената в чл.34 и сл. от закона процедура, вкл. обнародване на определението на съда в ДВ.Както този закон - чл.33, така и последващия го Закон за извънбрачните деца и осиновяването, обн.ДВ, бр.267/40г., отм.1949г., - чл.49 познават като единствен законов режим само непълното осиновяване, при което са запазват правата и задълженията между осиновения и неговото родно се -мейство, не се създават правоотношения с роднините на осиновителя, а се създават правни връзки само между осиновения и осиновителя/и то без наследствени права на последния/.В подобен смисъл са и разпоредбите на последващия нормативен акт, уреждащ осиновяването - Закон за лицата и семейството, обн.ДВ, бр.182/49г., кон -кретно чл.81, ал.3 в неговата редакция, действала до ДВ, бр.50/61г.С изменението на чл.81 от ЗЛС, обн.ДВ, бр.50/61г. и преходното правило към закона осиновените деца са изцяло приравнени на родните деца в семейния кръг на осиновителя, т.е. вкл. и неговите роднини, като същевременно правоотношенията между осиновения и роднините му по произход се прекратяват по силата на закона.Така императивно се регламентира само пълното осиновяване.За да стане по силата на закона осиновя -ване, извършено по действащото законодателство до изменението на чл.81 от ЗЛС с ДВ, бр.50/61г., от непълно пълно е необходимо осиновителите и осиновения да са били живи към датата на влизане в сила на изменението на закона, т.е. осиновя -ването да бъде заварено.В настоящия случай осиновителите и осиновената са били живи към 1961г. /Б.А.е починал 1965г., а С.А.1967г./.Предвид горното и от 1961г. по силата на закона осиновяването на Б. А.е било пълно.С прилагането на този законов режим са създадени взаимни наследст - вени права между осиновения и осиновителите, както и с роднините на последните, а от друга страна е настъпило погасително действие в правните отношения между осиновения и неговите роднини по рождение, вкл. са отпаднали и наследствените права.Осиновяването не е било заварено към влизане в сила на СК, обн.1968г., съответно не би могъл да намери приложение чл.105 от същия, преуреждащ зава -рените осиновявания.

Предвид станалото пълно осиновяване на Б. А. от Б. и С.А. и ищецът от 1961г. не се легитимира правно като брат на Б.А., нито последната като дъщеря на Р.. и М. С./с оглед горното и не е посочена като техен наследник в удостоверенията за наследници на тези лица, починали съответно 1975г. и 1984г./.С оглед горното и ищецът не се леги -тимира като наследник на Б.А.от трети ред.Пак предвид станалото пълно осиновяване и създадените по силата на закона правни връзки между осиновения и роднините на осиновителите, обаче той се легитимира като неин първи братовчед -син на Р. С., единствена сестра на С. А..Доколкото Б.А. не е имала низходящи, т.е. наследници от първи ред, нито наследници от втори ред, нито от трети, нито съпруг, призовани да я наследят по закон са наследниците от четвърти ред, един от които е ищецът като нейн първи бра- товчед /наследник по съребрена линия от четвърта степен/, ако няма наследник от по-близка степен/чичо или леля, т.е. брат или сестра на Б. А./, а ако е имало такива, но те са починали и са оставили низходящи, то той би бил призован към наследяване с тях.Тези обстоятелства са останали неизяснени в първоинста -нционното производство, вкл. не е било представено удостоверение за наследници на Б..А., но независимо от горното, дори и да се приеме, че ище -цът е призован към наследяване на Б.А. по закон като наследник от четвърти ред, то за същия не е налице правен интерес от предявените искове пред -вид следното.Със саморъчно универсално завещание от 26.03.2014г., обявено на 31. 05.2016г., Б.А. е назначила за свой единствен наследник ответника И.М.П..Автентичността на завещанието не е оспорена от ищец при дадената му възможност.Възраженията по завещанието, които са изложени от него, не попадат в хипотези на чл.42 от ЗН или чл.43 от ЗН.Предвид горното и при евентуалното уважа - ване на исковете, ищецът не би придобил права в своя патримониум, а такива биха възникнали в патримониума на наследника по чл.16, ал.1 от ЗН.Ищецът от своя стра- на не е и от кръга на лицата по чл.28 от ЗН, за да може да възразява за накърняване на запазена част от наследството на Б.А. със завещанието.                      

По изложените съображения съдът приема, че за ищеца липсва правен интерес от така предявените искове, предвид което образуваното по тях производство е недо- пустимо и следва да бъде прекратено.Обжалвано определение на първоинстанцион -ния съд следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1889/01.08.2016г., постановено по гр.д.№2849/ 15г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: