О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

659/21.10.2019

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21 10.2019г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№493/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час -тна жалба от „Енергоснабдяване”ООД, гр.Шумен, представлявано от управителите Д.Д. и В.М., и от Д.С.Д. против определение №282/08.08.2019г., постановено по в.гр.д.№221/19г. по описа на ТОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане като недопустима подадената от „Енерго -снабдяване”ООД и от Д.С.Д. жалба против действия на ЧСИ Д. З. по изп.д. №20198760400282, изразяващи се в образуване на изп. дело.В жалбата се твърди, че определението в посочената част е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ТОС за продължаване на съдопроизводствените действия по подаде -ната жалба.

Въззиваемата страна Сдружение „Шуменска търговско-промишлена палата”, гр.Шумен, представлявано от председателя на УС И.И. редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт - чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, вр. т.2 от ТР №3/12.07.2005г. на ОСГТК на ВКС.Същата е допустима.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№221/19г. по описа на ТОС, гр.о. е образувано/след изпращане по реда на чл.23, ал.3 от ГПК/ по подадената от „Енергоснабдяване” ООД и от Д.С.Д. жалба вх.№2505/08.05.2019г./подадена по пощата на 03.05.2019г./ против действия на ЧСИ Даниела Златева, рег.№876, район на действие ОС-Шумен, по изп.д. №20198760400282.В жалбата е посочено, че същата се подава против връчена на 22.04.2019г. ПДИ по горецитираното изп.дело. Твърди, че то е било неправилно образувано, т.к. е базирано на неправомерно издаден изпълнителен лист от 02.04.2019г. против „Енергоснабдяване”ЕООД, след като дружеството от 2017г. е ООД, както и предвид наличието на непреодолима сила съгласно чл.306 от ТЗ, свързано с продължаващото неспазване от 05.03. 2014г. от ШОС, ВОС и ВАпС на императивните постановки на §5, ал.2 от ДР на ТЗ. Твърди се и наличието на преюдициално производство, а именно по подадената молба за отмяна на влязлото в сила решение по гр.д.№3243/17г. по описа на ШРС, образувана в т.д. №1420/19г. по описа на ВКС.Предвид изложеното се претендира изп.дело да бъде „спряно/прекратено”.В уточняваща молба вх.№2797/07.08.2019г., депозирана след оставяне на производството без движение от ТОС за посочване от жалбоподателите на конкретните обжалваните от тях актове, съответно действия, са изложени съображения, идентични с тези в първоначалната жалба и е отправено същото искане.

Въззиваемата страна Сдружение „Шуменска търговско-промишлена палата” в подаденото в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмено възражение по жалбата чрез процесуалния представител адв.Б.Г. поддържа становище за нейната недопустимост, евент. неоснователност.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.         

Изп.дело №20198760400282 е образувано на 03.04.2019г. въз основа на изпъл -нителен лист №743/02.04.2019г., издаден по гр.д.№3243/17г. по описа на ШРС въз основа на влезли в сила на 08.02.2019г. решения, с които длъжниците „Енерго -снабдяване”ЕООД и от Д.С.Д. са осъдени солидарно да зап -латят на Сдружение „Шуменска търговско-промишлена палата” сумите от 20 000лв. и 4 000лв., представляващи съответно част от главница и част от лихви, дължими по договор за заем от 19.02.2014г. и спогодба от 20.04.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.10.2017г. до окончателното изплащане, както и всеки от тях сумата от по 2 205лв., представляваща разноски.Взискателят е възложил правомощията по чл.18, ал.1 от ЗЧСИ на ЧСИ.ПДИ са връчени на 22.04. 2019г.Наложени са възбрани и запори върху имущество на длъжниците.

В нормите на чл.435, ал.2 и ал.3, чл.462, ал.2 и чл.521, ал.3 от ГПК са лимита -тивно изброени действията на съдебния изпълнител в изпълнителното производ- ство, които длъжникът разполага с правото да обжалва, съответно не е предвидена възможност за общо обжалване на всички извършени действия от СИ.В депозира -ната от длъжниците жалба и уточняващата молба към нея не са посочени действия на СИ, които да попадат в хипотезите на посочените норми от ГПК.Образуването на изп.дело, съответно изпращането на ПДИ, не са действия, подлежащи на самос -тоятелно обжалване, независимо от това дали в изп.лист, въз основа на който делото е образувано, е погрешно посочено, че дружеството длъжник /безспорно ин- дивидуализиран субект с посочения ЕИК/ е ЕООД, докато същото от 28.04.2017г. е ООД.Факт е и, че жалбата е подадена след изтичане на едноседмичния срок по чл.436, ал.1 от ГПК от получаване на ПДИ, съответно уведомяване за образуване на изп.дело.Няма данни по изп.дело съдебният изпълнител да е постановявал отка- зи за спиране или прекратяване на принудителното изпълнение, които съответно да могат да бъдат предмет на подадената жалба вх.№2505/08.05.2019г.С оглед горе -изложеното и същата се явява недопустима като подадена против неподлежащи на самостоятелно обжалване действия на съдебен изпълнител, съответно образува -ното по нея производство подлежи на прекратяване.Постановеното от ТОС опреде- ление в обжалваната му част като правилно следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №282/08.08.2019г., постановено по в.гр.д.№ 221/19г. по описа на ТОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане като недопустима подадената от „Енергоснабдяване”ООД и от Д.С.Д. жалба против действия на ЧСИ Д. З. по изп.д.№2019 8760400282, изразяващи се в образуване на изп. дело.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: