О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

581

гр. Варна, _17_.10.2013 г.

 

Варненският АПЕЛАТИВЕН съд, гражданско отделение, в закрито заседание на 17.10. през двe хиляди и тринадесетата  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                 ИВАН ЛЕЩЕВ  

като разгледа докладваното от съдията Д.Джамбазова

 ч. гр. дело № 494 по описа за 2013 г. взе предвид следното:

 

НАСТОЯЩОТО ПРОИЗВОДСТВО Е по реда на чл. 274 ГПК вр. чл. 402, ал.2 ГПК, ОБРАЗУВАНО ПО частна жалба на Б.Г.Г., ЕГН **********, М.В.Г.,***, „Транспортно-Спедиторска Кантора”, ЕООД, ЕИК 103319812, гр. Варна, „Минерва БГ”, ЕООД, ЕИК 103831665, гр. Варна, срещу определение № 2424/14.08.2013 г. на ОС - Варна, по гр.д. 2174/2010 год., с което е оставена без уважение молба на въззивниците за отмяна на обезпечението на бъдещи искове на КОНПИ срещу Б.Г.Г., ЕГН **********, М.В.Г.,***, „Транспортно-Спедиторска Кантора”, ЕООД, ЕИК 103319812, гр. Варна, „Минерва БГ”, ЕООД, ЕИК 103831665, гр. Варна, с обща цена от 4656371,70 лв., чрез налагане на запор върху 85 дяла с номинална стойност 8500 лева, притежавани от „Конфорт” ООД, допуснато с определение №3299/22.10.2010 год. по гр.д. 2174/2010 год. на ВОС, ГО. Претендира се отмяна на определението, като се излагат доводи, че досъдебното производство, по което е било повдигнато обвинение на г-н Г., послужило като основание за образуване на производство пред КОНПИ, е прекратено. Твърди се, че постановлението за прекратяване на ДП №15/2011 год. на ОСС Варна не може да бъде изменено по отношение на прекратяване на досъдебното производство, а само по отношение на основанието за прекратяването му, което не обосновава наличие на обезпечителна нужда.

Срещу ЧЖ е постъпило писмено възражение от насрещната страна КОНПИ, в което се излага, че формално постановлението за прекратяване на ДП не е влязло в сила, поради което и не могат да бъдат вдигнати обезпеченията.

Съдебният състав, след като взе предвид оплакванията на въззивника и данните по делото, установи следното:

Производството пред ВОС е образувано по молба за обезпечение на бъдещ иск, подадена от КОНПИ срещу въззивниците, която е била уважена с определение 3299/22.10.2010 год., потвърдено и от ВАпС. Едно от основанията за предявяване на бъдещия иск на Комисията е именно висящото ДП № 15/2011 год. на ОСС Варна, тогава под друг номер, за престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, вр. с ал.2 НК срещу г-н Г..

По делото е представено постановление на прокурор от ВОП от 14.06.2013 год., с което ДП №15/2011 год. на ОСС Варна е прекратено срещу г-н Г. изцяло поради недоказаност на обвиненията по несъмнен начин. Г-н Г. е обжалвал това постановление само по отношение на основанието за прекратяването му. С частната жалба е представено определение № 582/26.09.2013 год. по ЧНД 1160/2013 год. на Окръжен съд Варна, НО, с което по реда на чл. 243, ал.4 НПК прокурорското постановление е потвърдено, като е отбелязано, че подлежи на обжалване само от г-н Г. пред ВАпС.

За да бъде уважена молба по чл. 402, ал.2 ГПК следва да не съществува причината, поради която е допуснато обезпечението.

В случая обезпечението е по отношение на бъдещ иск на КОНПИ, който се основава предимно на обвинение срещу г-н Г. за извършени престъпления. Това обвинение окончателно е отпаднало с прокурорското постановление за прекратяване на ДП, и то съвсем неформално. По отношение на прекратяването не съществува възможност този прокуроски акт да бъде изменен. Изменението на основанието за прекратяване не би направило бъдещият иск на КОНПИ допустим, поради което и няма отношение към настоящото производство. Да се изчаква влизане в сила на прокурорското постановление и по отношение на основанието за прекратяване означава да се удължава срокът на незаконосъобразно ограничаване на правната сфера на въззивниците.

Тъй като бъдещият иск е недопустим, отпаднала е и нуждата от наложените обезпечителни мерки и те следва да бъдат отменени на осн. чл. 402, ал.2 ГПК.

Обжалваният акт следва да бъде отменен и вместо него да се постанови друг, с което допуснатото обезпечение на бъдещи искове да бъде отменено на осн. чл. 402, ал.2 ГПК, поради отпадане на причината, поради която е допуснато.

ВОДИМ от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 2424/14.08.2013 г. на ОС - Варна, по гр.д. 2174/2010 год. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ на осн. чл. 402, ал.2 ГПК обезпечението, допуснато с  определение № 3299/22.10.2010 год. по гр.д. 2174/2010 год. на ВОС, ГО, на бъдещи искове на КОНПИ срещу Б.Г.Г., ЕГН **********, М.В.Г.,***, „Транспортно-Спедиторска Кантора”, ЕООД, ЕИК 103319812, гр. Варна, „Минерва БГ”, ЕООД, ЕИК 103831665, гр. Варна, с обща цена от 4656371,70 лв., чрез налагане на запор върху 85 дяла с номинална стойност 8500 лева, притежавани от „Комфорт” ООД.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: