О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

656/24.10.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 24 10.2018г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№494/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час - тна жалба от „Стан-1”ЕООД, с.Василево, общ.Ген.Тошево, представлявано от упра- вителя С.Р.С., чрез процесуалния представител адв.М.В. против определение №486/17.08.2018г., постановено по в.гр.д.№363/18г. по описа на ДОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане подадената от „Стан-1”ЕООД, длъжник по изп.д.№15/2017г./допусната е очевидна фактическа грешка в диспози -тива при посочване на годината на образуване на изп.дело, като действителната такава е 2018г./ по описа на СИС при ГТРС, жалба вх.№527/21.05.2018г., против разпореждане от 20.04.2018г., с което е оставена без уважение молбата му за продължаване на срока по чл.63 от ГПК поради липса на посочени уважителни причини за продължаването му, както и е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемите К.Г.Г. и В.Г.Г., редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№363/18г. по описа на ДОС, гр.о. е образувано по по -дадената от „Стан-1”ЕООД жалба вх.№527/21.05.2018г./по описа на СИС при ГТРС/ против действие на ДСИ по изп.дело №20183220400015 по описа на СИС при РС-Генерал Тошево - разпореждане/с посочена от жалбоподателя дата на същото 20. 04.2018г./, с което е оставена без уважение подадената от „Стан-1”ЕООД молба за продължаване на срока за изпълнение на дадени указания за отстраняване нере -довности на подадена от страната жалба против действия на ДСИ по същото изп. дело.В жалбата се твърди, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно по изложените в същата съображения и се претендира да бъде отменено.

Въззиваемите К.Г.Г. и В.Г.Г. са подали в срока по чл.436, ал.3 от ГПК чрез процесуалния си представител адв.Д.Чим - широва писмено възражение по жалбата, в което поддържат становище за нейната недопустимост, евент. неоснователност.

ДСИ не е депозирал мотиви по обжалваното действие.         

Изп.дело №20183220400015 по описа на СИС при РС-Генерал Тошево е обра -зувано на 18.01.2018г. по молба на К.Г.Г. и В.Г.Г. въз основа на изпълнителен лист от 15.01.2018г., издаден по гр.д.№212/ 16г. по описа на РС-Балчик, въз основа на влезли в сила съдебни решения и опре -деление, с който длъжникът „Стан-1”ЕООД е осъден да заплати на К.Г.Г. и В.Г.Г. посочените в листа суми.С молбата за образуване на изп.дело взискателите са претендирали за събиране и сторените от тях разноски в изп.производство, вкл. адв.възнаграждение, съгласно представени договори за правна защита и съдействие от 17.01.2018г.ПДИ до длъжника е връчена на 26.01.2018г.С молба от 02.02.2018г. същият е направил възражение за прекомерност на претендираните възнаграждения и е поискал от ДСИ тяхното намаляване.С постановление от 09.02.2018г. молбата е оставена без уважение, като е прието, че същите не надвишават минималните такива, предвидени в Наред- ба №1/04г. на ВАдвС.Против това постановление длъжникът е подал жалба вх.№ 287/16.03.2018г., оставена без движение за отстраняване на нередовности с раз -пореждане от 19.03.2018г., връчено на 11.04.2018г.С молба от 18.04.2018г. длъж -никът е поискал продължаване на дадения му срок за изпълнение указанията на ДСИ по отстраняване нередовностите на жалбата.С обжалваното разпореждане от 02.05.2018г. молбата е оставена без уважение.

След образуване на в.гр.д.№363/18г. с определение №465/01.08.2018г. ДОС е оставил без движение производството и е дал указания на жалбоподателя да уточни кой акт на ДСИ обжалва, доколкото по изп.дело не е налице разпореждане от 20.04.2018г., а разпореждане в изложения смисъл е постановено, но на дата 02. 05.2018г.Съобщението за определението е получено на 02.08.2018г. от адв.М. В. като процесуален представител на дружеството/без данни за надлежното й упълномощаване към този момент/.С молба от 15.08.2018г. жалбоподателят чрез същия представител е посочил, че обжалва разпореждане от 20.04.2018г. и е представил копие от такова, но постановено по друго изп.дело, а именно №2017 3220400107 по описа на СИС при РС-Генерал Тошево/по което дружеството също е длъжник и което разпореждане също е по чл.63 от ГПК/.С молба от 16.08.2018г. е посочил, че е допуснал грешка в молбата си от 15.08.2018г., като е представил раз -пореждане по друго изп.дело, като в действителност обжалваното по в.гр.д.№363/ 18г. разпореждане е от 02.05.2018г. и е представил копие от същото.С обжалваното пред настоящата инстанция определение от 17.08.2018г. ДОС е приел, че дадените указания за отстраняване нередовностите по жалбата не са изпълнени в рамките на преклузивния срок за това, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане.

Настоящата инстанция приема следното.Действително страната не е изпълнила дадените й указания.Възражението в жалбата във връзка с приложение нормата на чл.61, ал.2 от ГПК/отм.ДВ, бр.65/18г., в сила от 01.09.2018г./ са неоснователни, доколкото сроковете не са спирали да текат по време на съдебната ваканция за дела по жалби против действия на съдебен изпълнител.Следва да бъде посочено, обаче, че по изп.дело има постановено само едно разпореждане от ДСИ в изложе -ния смисъл.Ако и страната да е посочила поради допусната техническа грешка неправилна дата на постановяване на същото, то от съдържанието на жалбата и оплакванията в нея е видно кой е обжалваният акт на ДСИ и в тази връзка тя не е страдала от такива нередовности, които да налагат връщането й поради неотстра -няването им в указания срок.Независимо от горното така подадената от страната жалба е недопустима, но защото е насочена против неподлежащ на самостоятелно обжалване акт на ДСИ.В нормите на чл.435, ал.2 и ал.3, чл.462, ал.2 и чл.521, ал.3 от ГПК са лимитативно изброени действията на съдебния изпълнител в изпъл -нителното производство, които длъжникът разполага с правото да обжалва, като в депозираната от страната жалбата на 21.05.2018г. не са визирани действия на СИ, които да попадат в хипотезите на посочените норми от ГПК.Самостоятелно обжал -ване на акт по чл.63 от ГПК, с който е отказано продължаване на срок за изпълнение на дадени указания по отстраняване нередовности на жалба също не е предвидено /правилността на този акт се преценява при обжалване на последва -щия акт за връщане на жалбата поради неизпълнения на указанията за отстраня -ване на нередовностите й/.Недопустимостта на жалбата обуславя прекратяване на образуваното по нея производство пред ДОС, поради което обжалваното опреде - ление следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №486/17.08.2018г., постановено по в.гр.д. №363/18г. по описа на ДОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: