ОПРЕДЕЛЕНИЕ

696

21.10.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21.10. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.495 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от М.Х.Н., срещу определение от с.з. на 03.07.2015 год. по гр.д. 420/2013 год. на ВОС, с което е спряно производството по делото на осн. чл. 229, ал.1, т.5 ГПК, поради разкриване на престъпни обстоятелства.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено, изложени са подробни съображения за това. Основният довод е, че категорично разкриване на престъпни обстоятелства по делото липсва.

Подаден е писмен отговор от М.Д.Ф. и И.Д.Ф., и двамата от гр. Варна, в който жалбата се оспорва. Изложени са фактически твърдения по делото, твърди се, че са налице данни за кражба на подпис.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Подадената ЧЖ е допустима и по същество основателна.

Делото пред ОС е образувано по иска на М.Н. срещу Е П. с правно основание чл. 19, ал.3 ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителен договор за продажба на недвижим имот. Е П. е починал в хода на процеса и е оставил за свои правоприемници Фотеви и В.И.П. ***.

В хода на събиране на доказателствата по делото по една от СГЕ вещото лице е дало заключение за съществуване на вероятност за кражба на подпис върху едно от писмените доказателства – декларация от 18.05.2013 год., по отношение на която е изследвана автентичността на подписа на автора на документа.

Съставът на ВАпС намира, че не са налице налице пречки по хода на делото по смисъла на чл. 229, ал.1, т.5 ГПК. Изходът на гражданския спор, предмет на настоящото дело, би зависил от установяването на престъпното обстоятелство за кражба на подпис, но наличието на такова обстоятелство не е установено по съответния ред – от Прокуратурата на РБ / Така Определение № 262 от 22.04.2010 г. на ВКС по ч. гр. д. № 204/2010 г., IV г. о., ГК/.

При положение, че не е налице дори категорично становище на вещото лице по самото гражданско дело за наличие на кражба на подпис, изобщо не може да се приеме, че е налице и основание за спироне на производството по чл. 229, ал.1, т.5 ГПК.

Поради несъвпадане на изводите на настоящия съд с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде отменен.

По изложените съображения ВАпС

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение от с.з. на 03.07.2015 год. по гр.д. 420/2013 год. на ВОС, с което е спряно производството по делото на осн. чл. 229, ал.1, т.5 ГПК, И ВРЪЩА делото на ОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: