ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№681

_03_.11.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _03_.11. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА ;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.495 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Т.В.Н., действащ лично и със съгласието на попечителката си Я.Т.М., срещу определение № 301/25.07.2016 год. на ОС Шумен по гр.д. 488/2015 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ разглеждане  подадената от него молба за изменение на решение в частта за разноските по същото дело. В жалбата се излага, че Н. е с малка социална пенсия по болест. Иска се да се отмени заплащането на сумата от 125 лв. и да се възстанови сумата на сина й.

От насрещната страна по делото, която е настойница на жалбоподателя, не е постъпил писмен отговор. Такъв не е постъпил и от Прокуратурата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по иск за поставяне под запрещение на Т.Н., подаден от майка му Я.М., която е била освободена от заплащане на такси и разноски по делото. Искът е уважен, г-н Н. е поставен под ограничено запрещение, като с решението за поставяне под запрещение на Т.Н., същият е осъден да заплати разноските по делото за хонорар на вещото лице в размер на 120 лв. Решението е съобщено на страните на 29.12.2015 год. за г-н Н. и на 11.01.2016 год. за г-жа М.. Впоследствие в решението е поправена ЯФГ с решение от 02.03.2016 год.

На 05.04.2016 год. г-жа М. е получила покана за доброволно изпълнение на задължението за заплащане на разноски въз основа на съдебното решение.

На 30.05.2016 год. г-н Н. е подал молба за освобождаване на таксата от 125 лв., тъй като е социално слаб, като е представил и доказателства за това. На 07.07.2016 год. такава молба е подадена и от майка му и негова попечителка Я.М..

Съдът, с атакувания акт, е разгледал тази молба като такава за изменение на решението в частта за разноските, като я е приел за просрочена и я е оставил без разглеждане. Приел е, че и искането за освобождаване от заплащане на разноски по делото е направено едва след влизането на решението в сила и също е недопустимо.

Попадената от г-н Н. със съгласието на майка му, изразено по-късно, молба съдържа две искания: за освобождаване от заплащане на такси и разноски по делото и за изменение на постановеното решение в частта за разноските, с която е осъден да заплати сумата, платена от бюджета, за хонорар на вещо лице. И двете искания са направени след установените от закона срокове.

Изменение на решението в частта за разноските може да се поиска в срока за обжалване на решението. Искането за освобождаване от такси и разноски е следвало да се направи поне преди влизане на съдебното решение в сила, тъй като от този момент съдът е десезиран с гражданския спор.

Подадените молби са недопустими и съдът не би могъл да се произнесе по тях.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 301/25.07.2016 год. на ОС Шумен по гр.д. 488/2015 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаването му от страните с ЧЖ пред ВКС, при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

Указва на страната, че обжалването пред ВКС изисква приподписване на жалбата от адвокат и ако не може да си позволи наемането на такъв, би могла да поиска предоставяне на правна помощ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: