ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

623

 

 

Гр.Варна, 02.11.2017  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 02 ноември 2017 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов  

 

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

 

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. №495 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал.2 ГПК вр.  чл.274, ал.1, т.2 ГПК, вр. 407, ал. 1 ГПК и е образувано по частна жалба вх. № 2896/18.09.2017 г. на Т.Н.М., подадена чрез адв. Т.С. ***, против разпореждане от 24.07.2017 г., постановено по гр.д. № 233/2016 г. по описа на Силистренския окръжен съд за издаване на изпълнителен лист в полза на КОНПИ  въз основа на решение № 70 от 15.06.2017 г. по гр.д. № 233/2016 г. на СОС за сумата от 9 370,14 лв., представляваща присъдени разноски. Жалбподателят е настоявал, че обжалваното разпореждане е неправилно, като постановено в нарушение на материалния закон, тъй като е издаден изпълнителен лист за разноските по невлязло в сила първоинстанционно решение. Молил е за отмяна на разпореждането и за обезсилване на изпълнителния лист.

Насрещната страна – КОНПИ е подала писмен отговор, с който е оспорила жалбата и е молила за отхвърлянето й по съображения за наличието на предпоставките за издаване на изпълнителен лист по влязло в сила решение.

Частната жалба е депозирана на 18.09.2017 г. в двуседмичния срок по чл. 407 ГПК, считано от връчване на поканата за доброволно изпълнение (на 04.09.2017 г.), подадена е от лице с правен интерес от обжалване на разпореждането на окръжния съд, като неизгодно за него и е насочена срещу подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274, ал.1, т.2 ГПК вр. с чл. 279 ГПК, акт на съда. Същата е редовна и допустима, а разгледана по същество  - основателна по следните съображения:

С обжалваното разпореждане, на 24.07.2017 г. окръжният съд е уважил молбата на КОНПИ от 24.07.2017 г. за издаване на изпълнителен лист за сумата от 9 370,14 лв., представляваща присъдени разноски по решение № 70 от 15.06.2017 г. по гр.д. № 233/2016 г. по описа на СОС и е издал изпълнителен лист. Решението на окръжния съд, обаче не е било влязло в сила. Същото е било връчено на жалбоподателя на 27.06.2017 г. и в срока за обжалването му, на 10.07.2017 г. той е подал въззивна жалба. Въззивната жалба е оставяна от съда без движение за отстраняване на нередовности с разпореждания от 17.07.2017 г. и от 08.08.2017 г. Разпореждането от 17.07.2017 г. с указания за представяне на пълномощно на адвоката, е било връчено на жалбоподателя на 02.08.2017 г. и той на 08.08.2017 г. в срока е отстранил нередовността. Междувременно, в хода на производството по отстраняване на нередовностите на въззивната жалба, на 24.07.2017 г. е било издадено от съда и обжалваното разпореждане и изпълнителния лист за разноските. Определение за връщане на въззивната жалба е постановено едва на 04.09.2017 г., след като съдът е отхвърлил молбата на жалбаподателя за продължаване на срока за изпълнение на указанията, дадени му с второто разпореждане от 08.08.2017 г., връчено на 16.08.2017 г., като понастоящем срещу това определение е подадена и частна въззивна жалба. Следователно, към датата на издаване на разпореждането за издаване на изпълнителния лист за разноските (а и понастоящем) не са били налице условията по чл. 404, ал. 1, т.1 от ГПК – влязло в сила решение на съда (акт, подлежащ на принудително изпълнение), поради което и молбата на КОНПИ за издаване на изпълнителен лист е била неоснователна и е подлежала на отхвърляне.

По изложените съображения, обжалваното разпореждане на Силистренския окръжен съд от 24.07.2017 г. е неправилно и следва да бъде отменено, молбата за издаване на изпълнителен лист за разноските – отхвърлена и издадения изпълнителен лист въз основа на него – обезсилен.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ  разпореждане от 24.07.2017 г., постановено по гр.д. № 233/2016 г. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е разпоредено издаване на изпълнителен лист в полза на КОНПИ, въз основа на решение № 70 от 15.06.2017 г. постановено по същото дело, за сумата от 9 370,14 лв., представляваща присъдени разноски и ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на КОНПИ за издаване на изпълнителен лист.

ОБЕЗСИЛВА издадения, въз основа на разпореждането от 24.07.2017 г., постановено по гр.д. № 233/2016 г. по описа на Силистренския окръжен съд, в полза на КОНПИ  изпълнителен лист за сумата от 9 370,14 лв., представляваща присъдени разноски по делото.

Определението не може да се обжалва.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: