РЕШЕНИЕ

 

119

 

Гр.Варна 07.11.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на седми ноември 2019 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТEЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                            МАРИЯ МАРИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова гр.д. № 495 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463, ал.2 ГПК вр. с чл. 274, ал.1, т.2 ГПК и е образувано по две жалби, съответно от „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – доктор Лисичкова“ ЕООД, представлявано от управителя П.С.П. и от „Лисичков“ ЕООД, представлявано от управителя Б. Л., подадена чрез адв. К.К., против решение № 743/19.06.2019 г., постановено по в.гр.д. № 51/2019 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е отменено на основание чл. 462, ал. 2 от ГПК по жалба с вх. № 21874/06.11.2018г. на „ДЖИДЖИТЕЛ“ ООД (присъединен взискател по изпълнителното дело) Разпределението от 02.11.2018 г. по изп.д. № 20168080400592/2016г. по описа на ЧСИ З. Д., рег. № 808 и вместо него е изготвено ново разпределение на сумата от 900 000 лв., предложена на публична продан като цена на недвижим имот, представляващ самостоятелен обект Специализирана болница за активно лечение по детски болести, МЦ „Младост“ в гр. Варна с ид. 10135.3512.248.5.8 по изп.д. № 20168080400592/2016г. по описа на ЧСИ З. Д., рег. № 808 и длъжникът ЛИСИЧКОВ“ ЕООД е осъден да заплати  на „ДЖИДЖИТЕЛ“ ООД, сумата от 1 412 лева, представляваща съдебни разноски.

С обжалваното решение окръжният съд е постановил, разпределение на сумата от 900 000 лева по следния начин: 1.По чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗЗД: 3 000 лв. – адвокатско възнаграждение; 25 743.34 лв. – такси и разноски; 2.По чл. 136, ал. 1, т. 3 от ЗЗД: 106 119.07 лв. – за СБАЛДБ Д-р Лисичкова“ ЕООД като обезпечен взискател, правоприемник на „Сибанк“ ЕАД на основание вписан договор за цесия от 12.06.2017г., обезпечен с първа по ред договорна ипотека, учредена с НА № 167/10.04.2009г.;3. По чл. 136, ал. 1, т. 6 от ЗЗД: 254 263.85 лв. – за Държавата за вземания съгласно Удостоверение на л. 479; 4.Остатък от 510 973.74 лв. за разпределение между всички хирографарни кредитори: 9 520.34 лв. – за „Евролийз Ауто“ ЕАД; 95 115.54 лв. – за „Софайрма Трейдинг“ АД; 1 200.58 лв. – за ТД НАП Варна – ОУИ; 221 587.26 лв. - за СБАЛДБ Д-р Лисичкова“ ЕООД; 171 615.02 лв. – за „Фьоникс Фарма“ ЕООД /Либра АД/; 5 106.60 лв. – за „Джиджител“ ООД; 6 331.44 лв. – за „Джиджител“ ООД и 496.96 лв. – за „Джиджител“ ООД. Към решението е приложено разпределение в табличен вид, приподписано от съда, съставляващо неразделна част от решението.

Жалбоподателят  „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – доктор Лисичкова“ ЕООД – присъединен взискател, в бланкетна жалба е настоявал, че обжалваното решение на окръжния съд е неправилно, като постановено при нарушения на процесуалните правила, на материалния закон и е необосновано. Молил е за отмяната му и за потвърждаване на разпределението от 02.11.2018 г. на ЧСИ З.Д. по изпълнителното дело.

Писмен отговор на тази жалба е подал присъединения взискател „Диджител“ ООД, който по съображения за правилността на обжалваното решение на окръжния съд е молил за потвърждаването му.

Жалбоподателят „Лисичков“ ЕООД - длъжник по делото е настоявал, че решението на окръжния съд е неправилно – незаконосъобразно и необосновано по подробни съображения, като е молил за отмяната му. Позовал се е на липса на мотиви, както и евентуално - на несъответно на доказателствения материал установяване от окръжния съд на фактите по делото и приетата липса на качество на  „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – доктор Лисичкова“ ЕООД на привилегирован кредитор за сумата от 1 613 268,45 лв., както и за липса на направено изявление за прихващане от този взискател – купувач на имота на цената на имота с вземането му от длъжника и за намаляване на дълга на последния със сумата от 871 256,66 лв.

Отговори по тази жалба не са подадени.

Производството пред окръжния съд е било образувано по реда чл. 462, ал. 2 от ГПК по жалба на присъединения взискател „ДЖИДЖИТЕЛ“ ООД срещу предварително разпределение от 02.11.2018 г. на предложената от купувача- присъединен взискател „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – доктор Лисичкова“ ЕООД (СБАЛДБ) цена на имота от 900 000 лв. по изп.д. № 20168080400592/2016г. по описа на ЧСИ З. Д., рег. № 808. Оплакванията са за незаконосъобразност на извършеното предварително  разпределение от ЧСИ по съображения, че взискателят – купувач СБАЛДБ неправилно е приет изобщо за кредитор (предвид липсата на предпоставките на чл. 74 ЗЗД), респ. за привилегирован кредитор, за вземането си над 54 200.44 евро и 112 лв., придобито от болницата по договор за цесия със „Сибанк“ ЕАД от 12.06.2017г., вписан под вх. № 14530/12.06.2017г., до пълния (претендиран по силата на суброгация в правата на удовлетворения кредитор „Сибанк“ ЕАД)  размер от 1 613 248.45 лв., както и че СБАЛДБ няма право да прихване своето вземане от длъжника по изпълнителното дело срещу цената на процесния недвижим имот, тъй като вземането, с което се прихваща е запорирано до пълния размер на вземанията на „Джиджител“ ООД от длъжника „Лисичков“ ЕООД по изп.д. № 1291/2017г. на ЧСИ И. Е. с наложените по настоящото дело запори. Молил е в тази връзка да се отмени разпределението, като обявеният за купувач присъединен взискател СБАЛДБ внесе цялата предложена от него цена на недвижимия имот от 900 000 лв., както и част от същата бъде преведена по сметка на ЧСИ Е. в изпълнение на наложените запори. 

Изпълнителното дело № 592/2016г. по описа на ЧСИ З. Д. е образувано на 26.04.2013 г. въз основа на молба от „Евролийз Ауто“ ЕАД срещу „Лисичков“ ЕООД за събиране на парично вземане - сумата от 38 854,47 лв., ведно със законна лихва от 26.11.2012г., 777,08 лв. разноски и 1 700 лв. адвокатско възнаграждение. Изпълнението по делото е насочено срещу недвижим имот, собственост на длъжника - самостоятелен обект Специализирана болница за активно лечение по детски болести, МЦ „Младост“ в гр. Варна с ид. 10135.3512.248.5.8. На  06.04.2016 г. е наложена възбрана, на 08.02.2017 г. е извършен опис и публичната продан е насрочена в периода от 12.06.2018 г. до 12.07.2018 г. Въз основа на удостоверения по чл. 456 от ГПК по делото са присъединени като взискатели „Софарма трейдинг“ АД, „Фьоникс фарма“ ЕООД, „СБАЛДБ д-р Лисичкова“ ЕООД, „Джиджител“ ООД, ТД на НАП Дирекция „Обслужване и управление на изпълнението“, а на основание чл. 458 от ГПК и Държавата в лицето на ТД на НАП Варна, както и служебно, заради вписана на 08.08.2012 г. възбрана върху имота, и взискателят „УниКредит Булбанк“ АД. Съдебният изпълнител е установил вписана на 10.04.2009 г. (първа по ред) ипотека върху имота в полза кредитора „Сибанк“ АД по сключен с длъжника „Лисичков“ ЕООД договор за ипотека (с НА № 167 от 10.04.2009 г.) върху собствения му имот, предмет на изпълнението, за обезпечаване вземанията на кредитора „Сибанк“ АД от длъжника „Лисичков“ ЕООД по договори за кредит № 61 и № 62 от 23.12.2008 г. За изпълнението е уведомен и и ипотекарния кредитор. На 12.06.2017 г., видно от извършеното вписване, „Сибанк“ АД е цедирала на „СБАЛДБ д-р Лисичкова“ ЕООД част от обезпеченото с ипотека вземане в размер на 54 200,44 евро и 112 лв., произтичащо от договор за банков кредит № 61, като цесията е вписана в СлВп. С протокол от 13.07.2018г. за купувач на изнесения на публична продан имот на длъжника е обявен присъединения взискател „СБАЛДБ д-р Лисичкова“ ЕООД за сумата от 900 000 лв.

С Протокол от 02.11.2018г., предявен на страните по изпълнението, е изготвено разпределение на сумата от проданта на имота с констатация на съдебния изпълнител, че предложената сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички вземания, поради което е разпределил сумата по реда на привилегиите по чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗЗД за разноски по изп.д. – 3 000 лв. юрисконсултско възнаграждение на първоначалния взискател; 25 743,34 лв. за такси по изпълнителното дело подробно описани по основание и размер и по чл. 136, ал. 1, т. 3 от ЗЗД за вземанията на СБАЛДБ в размер на 871 256,66 лв. съгласно удостоверение за присъединяване по изп.д. № 20097170400082 на ЧСИ Р. Т.. Съдебният изпълнител е приел, че купувачът –взискател следва да внесе дължимите суми за вземанията от по-горен ред, а именно 3 000 лв. и 25 743.34 лв., че със сумата от 871 256,66 лв. се намалява дълга на длъжника към взискателя – купувач „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД, както и че последният следва да внесе и сумата от 41 184,32 лв. в полза на „Джиджител“ ООД, присъединен по право взискател с вписан запор на 18.10.2017 г. по изп.дело № 1291 по описа на ЧСИ  И. Е. върху вземанията на „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД от „Лисичков“ ЕООД, обезпечени с договорна ипотека, вписана на 10.04.2009 г.

Спорният въпрос е само относно привилегията на присъединения взискател „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД, като по отношение качеството на хирографарни кредитори на всички останали присъединени взискатели и по отношение приетия от съдебния изпълнител размер на вземанията им, по делото не е имало спор.

Взискателят „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД е присъединен по настоящото изпълнително дело по молба по чл. 456 ГПК въз основа на удостоверение № 10215/11.07.2017 г., издадено от ЧСИ Р. Т. с рег.№ 717 с район на действие ВОС по изпълнително дело 20097170400082/2009 г. за сумата от 1 613 268,45 лв. В удостоверението е посочено, че дружеството е конституирано като взискател по силата на законова суброгация на мястото на „Сибанк“ ЕАД срещу „Лисичков“ ЕООД. Към удостоверението е приложено постановление от 14.06.2017 г. на същия съдебен изпълнител за конституирането на болницата като взискател на мястото на банката, извършено въз основа на молбата й от по чл.429, ал.1 ГПК с приложен договор за цесия от 12.06.2017 г., сключен със „Сибанк“ ЕАД и удостоверение от „Сибанк“ ЕАД, удостоверяващо погасяване на задължението на „Лисичков“ ЕООД към банката от „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД чрез запори върху вземания от трети лица по реда на ЗОЗ. Към удостоверението за присъединяване по чл. 456 ГПК на ЧСИ Румяна Тодорова е приложен и договора за цесия от 12.06.2017 г., с който банката е прехвърлила на „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД остатъка от вземанията си по сключения с „Лисичков“ ЕООД като длъжник и Т. Л. и Б. Л. като солидарни длъжници, договор за банков кредит № 61/23.12.2008 г., ведно с всички обезпечения, привилегии и принадлежности срещу цена от 54 257,82 евро. Общият размер на прехвърлените вземания към 12.06.2017 г. възлиза на 54 200,44  евро и 112 лв., като те са обезпечени включително и с договорна ипотека върху процесния имот, учредена с нотариалния акт №167 от 10.04.2009 г. Договорът за цесия е вписан в СлВп на 12.06.2017 г.

Жалбоподателят „Джиджител“ ООД е присъединен като взискател по делото по молби по чл. 456, ал.1 ГПК и удостоверения на ЧСИ И. Е. (последно на л. 504 от изпълнителното дело удостоверение изх.№ 19904 от 23.10.2018 г.) за вземанията му от длъжника „Лисичков“ ЕООД по изпълнително дело № 20178940401291 въз основа на два изпълнителни листа,  съответно от 17.09.2018 г. и от 10.10.2018 г., като относно размерът им - за 34 733,11 лв. и 43 063,94 лв. към 02.11.2018 г., посочен и от съдебния изпълнител в предварителното разпределение не е съществувал спор по делото.

Редът за удовлетворяване на вземанията се определя съобразно реда на привилегиите по чл. 136 от ЗЗД, а степента на удовлетворяването им – от правилото за съразмерно удовлетворяване на вземания с еднакъв ред /ал. 3 на чл. 136 от ЗЗД/. Най-напред се удовлетворяват кредиторите с особена привилегия, в определената от закона поредност – т. 1-4, след това се удовлетворяват кредиторите с обща привилегия в посочената от т. 5 и 6 последователност, а накрая – хирографарните.

От цената за имота от 900 000 лв., предложена от взискателя – купувач „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД, следва да бъде заделена сума за вземанията по чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗЗД - 3 000 лв. – разноски за адвокатско възнаграждение, сторени от първоначалния взискател и 25 743,34 лв. – дължими такси по ТТЗЧСИ към ЧСИ З.Д., като по отношение на привилегията и размера на тези вземания също не е съществувал спор по делото.

Установено е обезпечаването с договорна ипотека върху имота (нотариален акт №167 от 10.04.2009 г.) на частта от вземането на „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД до размер на сумата от 54 200,44  евро и 112 лв. (Според заключението на вещото лице по съдебно - икономическата експертиза М. П., вземането се равнява на 106 119,07 лв.), цедирано му с договора за цесия от 12.06.2017 г. от „Сибанк“ ЕАД, представляващо част от цялото вземане на болницата от длъжника „Лисичков“ ЕООД, с което той се е присъединил по изпълнителното дело. Страните не са спорили, че това вземане е привилегировано по чл. 136, ал. 1, т. 3 от ЗЗД и е от следващия ред, като спорът е за остатъка до размер на сумата от 1 613 268,45 лв. Този остатък,  по удостоверението за присъединяване на ЧСИ Р. Т. и установено в т. 3 от заключението на вещото лице П., (извършило проверка на книжата по изпълнително дело № 82/2009 г. на ЧСИ Р. Т.) е формиран от вземанията на болницата по същото изпълнително дело, произтичащи от договори за кредит №61 и №62, съответно в размери 1 503 798,14 лв. и 3 351,24 лв. За обезпечаване на изпълнението по тези именно договори за кредит, сключени със „Сибанк“ ЕАД, длъжникът „Лисичков“ ЕООД е учредил и ипотеката върху изнесения на публична продан имот. Доколкото, качеството на взискател на „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД спрямо длъжника „Лисичков“ ЕООД по изпълнително дело № 82/2009 г. на ЧСИ Р.Т. и размера на вземането му за сумата от 1 613 268,45 лв. са официално удостоверени от ЧСИ Р. Т. в издаденото удостоверение за присъединяване и доколкото липсва оспорване по исков ред по чл. 464 от ГПК от присъединен взискател, то ЧСИ З.Д.е длъжен да се съобрази с посочените обстоятелства. Материалноправните предпоставки за конституирането на „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД като взискател и суброгирането му в правата на удовлетворения кредитор „Сибанк“ ЕАД по изпълнително дело № 82/2009 г. на ЧСИ Р. Т.не могат да бъдат изследвани и ревизирани в изпълнително дело № 20168080400592/2016 г. от ЧСИ З. Д., като удостовереното от ЧСИ Р. Т. в удостоверението за присъединяване, подкрепено с постановлението за конституиране на болницата като взискател на мястото на банката, го обвързва. Предвид изложеното и възраженията на жалбоподателя за липсата на предпоставките за суброгация на болницата в правата на банката и за липсата на качеството й на взискател за цялото удостоверено от ЧСИ Т. вземане, са неоснователни. Освен това, установено е от вещото лице П., след проверка по изпълнително дело № 82/2009 г. на ЧСИ Р. Т. и че „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД е погасил в периода от 09.03.2010 г. до 17.05.2017 г. задълженията на длъжника „Лисичков“ ЕООД към взискателя „Сибанк“ ЕАД по договорите за кредит №61 и №62, съответно суми в размер на 1 503 798,14 лв. и 3 351,24 лв., като установено с приложения нотариален акт за договорната ипотека от 10.04.2009 г. и от справките на СлВп е и обстоятелството на обезпечеността на вземанията по тези договори за кредит. В този смисъл, като суброгирал се в правата на удовлетворения кредитор по договорите за кредит, обезпечени с ипотеката върху продадения на публична продан имот, „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД има привилегията по чл. 136, ал.1, т.3 от ЗЗД и за остатъка от вземането си до пълния размер от 1 613 268,45 лв. Предвид изложеното, възраженията на „Джиджител“ ООД за липсата на привилегията са неоснователни. При това положение, остатъкът от цената на имота в размер на 817 256,66 лв. се следва на взискателя „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД и с това се погасява задължението на длъжника към него до този размер. Сумата е недостатъчна за останалите взискатели, включително и за вземанията на жалбоподателя „Джиджител“ ООД от длъжника „Лисичков“ ЕООД.

Доколкото, обаче взискателят „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД е и купувач на имота, то приложение намира хипотезата на чл. 495 от ГПК, според която взискателят, обявен за купувач на недвижимия имот, е длъжен в едноседмичен срок от разпределението да внесе сумата, необходима за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели, или сумата, с която цената надминава неговото вземане, когато няма други взискатели. Касае се до т.н. предварително разпределение. По правило разпределение се извършва на реално постъпили по изпълнителното дело парични суми, а не на бъдещи такива - чл. 460 ГПК, но това правило не е абсолютно и от него законът е установил изключението по чл. 495 ГПК. Обяснението за тази специална хипотеза е следното: 1) взискателят, който е бил обявен за купувач в проведената публична продан, е освободен от задължението по чл. 492, ал. 3 ГПК за реално внасяне на предложената от него цена в 1-седмичен срок от приключване на проданта; 2) по силата на закона /чл. 495 ГПК/ това му задължение се прихваща с вземането му към длъжника, но при зачитане на привилегиите на другите взискатели по чл. 136 ЗЗД, т.е. прихващането е до размера на припадащата се на взискателя-купувач част от предложената цена, която той би получил при спазване на реда на привилегиите по чл. 136 ЗЗД, 3) определянето на тази припадаща се част, с която се прихваща, се извършва предварително от съдебния изпълнител, който дължи същите действия, както при разпределение по чл. 460 ГПК - да изготви писмен акт, в който предварително да разпредели предложената от взискателя цена при спазване на реда по чл. 136 ЗЗД, 4) до размера на прихващането задължението на взискателя-купувач за внасяне на цената се погасява, а той дължи внасянето на евентуалната надхвърляща разлика в двуседмичен срок по сметка на съдебния изпълнител. Следователно, изготвянето на подобен писмен акт от съдебния изпълнител е условие, както за настъпване на последиците на самото прихващане, така и за настъпването на падежа на задължението на взискателя-купувач за реално внасяне на разликата. Предвид изложеното, не е било нужно изрично изявление на взискателя –купувач за прихващането, защото то се извършва от съдебния изпълнител по силата на закона - чл. 495 от ГПК. Правното действие на разпределението (а от там - на прихващането) е поставено под условие - реалното внасяне на разликата в установения срок. Ако условието не се сбъдне, то и предварителното разпределение няма да породи правни последици, а ако взикателят –купувач изпълни условието за внасяне, то извършеното по реда на чл. 495 ГПК разпределение става окончателно. Последващо разпределение на реално постъпилата от взискателя сума съдебният изпълнител нито дължи, нито извършва, тъй като вече е определил на кои взискатели, в каква поредност и размер ще я изплати в разпределението по чл. 495 ГПК. Това стабилизирано разпределение е основанието за последващите действия на съдебния изпълнител по чл. 455, ал. 2 ГПК - за превеждане на съответните припадащи суми на другите взискатели или на длъжника.

Взискателят „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД е длъжник на „Джиджител“ ООД по изпълнително дело № 20178940401291 по описа на ЧСИ И. Е., поради което със запорни съобщения вх.№ 19664/02.10.2019 г. и вх.№ 20840/23.10.2018 г. са наложени обезпечения – запори върху паричните средства, които са постъпили или ще постъпят по съответната сметка на ЧСИ З. Д., предназначени за „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД по всички изпълнителни дела, по които лицето има качеството на взискател, включително дължими в резултат от разпределение на суми по процесното изпълнително дело до размер на сумата от 39 993,89 лв., изчислена към 01.10.2018 г. и до размера на сумата от 47 000,08 лв. изчислена към 23.10.2018 г. или до общия размер от 86 993,97 лв. Наредено е превеждане на сумите по запора по сметка на ЧСИ Е.. В този случай, предвид запора, съдебният изпълнител е длъжен да не предава получена от проданта на имота сума до размера на запора - на този взискател. Доколкото, обаче в настоящия казус  е приложима хипотезата на чл. 495 от ГПК, от размера на дължимата цена за имота, взискателят следва да внесе по сметка на ЧСИ З.Д.и сумата от 86 993,97 лв. запорирана с двете запорни съобщения.

С оглед изложените съображения, разпределението на съдебния изпълнител следва да бъде отменено единствено в частта, с която е определена за внасяне от „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД сумата от 41 184,32 лв. в полза на „Джиджител“ ООД, като вместо това взискателт - купувач следва да бъде задължен да внесе по съответна сметка на ЧСИ З.Д. сумата от 86 993,97 лв., запорирана с двете запорни съобщения - вх.№ 19664/02.10.2019 г. и вх.№ 20840/23.10.2018 г.на ЧСИ И. Е..

Окръжният съд е достигнал до различни правни изводи в обжалваното решение, то е неправилно, а оплакванията на настоящите жалбоподатели – основателни, поради което решението следва да бъде изцяло отменено и  вместо него да бъде постановено друго съобразно изложеното по-горе.

Предвид изложеното, Варненският апелативен съд,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 743/19.06.2019 г., постановено по в.гр.д. № 51/2019 г. по описа на Варненския окръжен съд, КАТО вместо това ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ, обективираното в Протокол за разпределение на предложена на публична продан сума от 02.11.2018 г. предварително разпределение САМО В ЧАСТТА по т.3, с която обявеният купувач „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД е задължен да внесе сумата от 41 184,32 лв. в полза на „Джиджител“ ООД, присъединен по право взискател с вписан запор на 18.10.2017 г. по изпълнително дело № 20178940401291 по описа на ЧСИ И. Е., върху вземанията на „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД от „Лисичков“ ЕООД, обезпечени с договорна ипотека, вписана на 10.04.2009 г. върху изнесения на публична продан недвижим имот, КАТО вместо това  ПОСТАНОВИ:

- по т.3) Обявеният купувач „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД следва да внесе по съответната сметка на ЧСИ З. Д. и сумата от 86 993,97 лв., запорирана с двете запорни съобщения, съответно вх.№ 19664/02.10.2019 г. и вх.№ 20840/23.10.2018 г. (за размери от 39 993,89 лв., изчислена към 01.10.2018 г. и от 47 000,08 лв. изчислена към 23.10.2018 г.), с които са наложени обезпечения – запори върху паричните средства, които са постъпили или ще постъпят по съответната сметка на ЧСИ З. Д., предназначени за „СБАЛДБ - Доктор Лисичкова“ ЕООД дължими в резултат от разпределение на суми по процесното изпълнително дело до общия размер от 86 993,97 лв.

 ПОТВЪРЖДАВА в останалата му част, обективираното в Протокол от 02.11.2018 г. за разпределение на предложена на публична продан сума предварително разпределение.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: