Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

30

гр.Варна,08.03.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 08.02.2017 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕНКА ХРИСТОВА

при секретаря Ю.К., като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 496/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е въззивна жалба от Р.И.Е. – лично и в качеството му на ЕТ”Рики-Р.И.” чрез процесуалния му представител адв. Г.Г. срещу решение № 768/08.06.2016 год по гр.д. № 1689/2013 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което са отнети в полза на държавата:

 от Р.И.Е. с ЕГН ********** на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД/отм./:

- 24 кв.м./двадесет и четири/ идеални части от Поземлен имот с кадастрален идентификатор 10135.1506.257 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, шест, точка, две, пет седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-03-1431/19.10.2010 г. на Началника на СГКК-гр.Варна с обща площ от 941 /деветстотин четиридесет и един/ кв.м., находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, с административен адрес ул. „Околчица“ № 5 /пет/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, при съседи на имота: 10135.1506.256, 10135.1506.261, 10135.1506.258, 10135.1506.223, 10135.1506.255, заедно със съответната част от извършените в този имот подобрения.

- Парично вземане в размер на 32 258 лева на Р.И.Е. от М. П. Ц. за предоставен заем и учредена договорна ипотека с НА за договорна ипотека върху недвижим имот № 92, том I, рег.№ 768, дело № 84/2009 г. от 08.04.2009 г., вписан в СВ – гр. Трявна с вх. рег. № 157/08.04.2009 г., акт. № 14, том I, дело № 93/2006 г.;

- Парично вземане в размер на 48 318 лева на Р.И.Е. от Е. П. Х. за предоставен заем и учредена договорна ипотека с НА за договорна ипотека върху недвижим имот № 170, том IV, рег.№ 7652, дело № 742/2006 г. от 26.07.2006 г., вписан в СВ – гр. Севлиево с вх. рег. № 2013/26.07.2006 г., акт. № 190, том I, дело № 1515/2006 г.

- Сумата в размер на 36 600 лева, представляваща получени доходи от наем на недвижими имоти от Магазин № 1 и Магазин № 2 в гр. Варна и от Складово помещение на ул. Украйна“ № 158 в гр. Трявна.

        - Сума в размер на  503 927 лв., представляваща преводи по Банкова сметка *** ***, в ОББ АД с титуляр Р.И.Е., ЕГН *********,

от „ФЛОРИЯ“ ЕООД с ЕИК 107596080 на основание чл. 6 във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./:

- Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73403.564.222 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три, точка, петстотин шестдесет и четири, точка, двеста двадесет и две по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, одобрени със Заповед РД-18-21/12.05.2010 г., с площ на парцела 716 кв.м., при съседи: Имот с № 73403.564.197; Имот с № 73403.564.223; Имот с № 73403.564.152, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73403.564.222.1.2, с площ от 77.00,366 кв.м., при съседи: на същия етаж 73403.564.222.1.1 ; ВЕДНО с втори етаж на административна сграда със застроена площ 525 кв.м., разгърната застроена площ от 652 кв.м., при граници:имот № 000152-Автомобилен парк, собственост на „Трявна автотранспорт“ ООД, имот № 000223-ремонт. Тр.ср. собственост на „Трявна автотранспорт“ ООД, имот № 000197- Автомобилен парк, собственост на „Трявна автотранспорт“ ООД, а по документ за собственост представлява Имот с № 000222 с ЕКАТТЕ 73403, с площ на парцела 716 кв.м., ведно с втори етаж на административна сграда със застроена площ 525 кв.м., разгърната застроена площ от 652 кв.м., при граници:имот № 000152-Автомобилен парк, собственост на „Трявна автотранспорт“ ООД, имот № 000223-ремонт. Тр.ср. собственост на „Трявна автотранспорт“ ООД, имот № 000197 - Автомобилен парк, собственост на „Трявна автотранспорт“ ООД, заедно с всички извършени в описания имот подобрения,  придобит от „ФЛОРИЯ“ ЕООД с Нотариален акт № 89, том 3, рег. № 3160, дело № 446/2008 г. по описа на нотариус № 516, вписан в служба по вписвания – гр. Трявна с вх. рег. № 664/05.08.2008 г., акт № 73, том 3, дело № 553/2008 г.,

 обявени са за недействителни на основание чл. 7, т. 2, предл. 2, 3 и 4, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД/отм по отношение на държавата сделки, като извършени с имущество за неговото укриване, прикриване на незаконния му произход или на действителните права, свързани с него и е отнето в полза на държавата даденото по тях, както следва:

възмездната сделка обективирана в Договор за покупко-продажба на лек автомобил от 05.03.2012 г., между Н.Б.Б. с ЕГН **********, Р.К.Б. с ЕГН **********, С.В.Г. с ЕГН ********** и Р.И.Е. с ЕГН **********, с която проверяваното лице е отчуждило собствения си лек автомобил СИТРОЕН С4, 1.6 ХДИ, рег.№ ЕВ 8989 АВ, рама № VF7LC9HYB74431715, двигател № 10JB573018646, дата на първа регистрация 21.06.2006 г.

възмездната сделка, обективирана в Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 02.03.2012 г., между Н.А.Х. с ЕГН ********** и Р.И.Е. с ЕГН **********, с която проверяваното лице е прехвърлило собствените си 500 /петстотин/ дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от по 10 лв., общо в размер на 5 000 лв. от капитала на „РИКИ-07” ЕООД с ЕИК 107595893, със седалище и адрес на управление гр. Трявна, ул. „Украйна“ № 20 на Н.А.Х..

възмездната сделка, обективирана в Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 02.03.2012 г., между Н.А.Х. с ЕГН ********** и Р.И.Е. с ЕГН **********, с която проверяваното лице е прехвърлило собствените си 500 /петстотин/ дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от по 10 лв., общо в размер на 5 000 лв. от капитала на „ФЛОРИЯ“ ЕООД с ЕИК 107596080, седалище и адрес на управление гр. Трявна, ул. „Украйна“ № 20 на Н.А.Х..

възмездната сделка, обективирана в нотариален акт № 26, том 1, рег. № 400, дело № 25/2012 г. по описа на нотариус № 619, вписан в служба по вписвания – гр. Трявна с вх. рег. № 47/02.03.2012 г., акт № 25, том 1, дело № 28/2012 г., между Н.А.Х. с ЕГН ********** и Р.И.Е. с ЕГН **********, с която проверяваното лице е отчуждило собствения си недвижим имот, представляващ Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73403.564.224 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин шестдесет и четири точка двеста двадесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Трявна, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010 г. на АГКК, с адрес гр. Трявна, ул. „Трявна“, с площ от общо 3147 /три хиляди сто четиридесет и седем/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства с граници /съседи/ на имота: 73403.564.223, 73403.564.197, 73403.564.250, ВЕДНО с построената в същия имот едноетажна промишлена сграда с кадастрален идентификатор 73403.564.224.1 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин шестдесет и четири точка двеста двадесет и четири точка едно/ със застроена площ от 1160 /хиляда сто и шестдесет кв.м./, а съгласно документа за собственост Постановление за възлагане на недвижим имот № 4010/2002/304225/13.09.2005 г. на публичен изпълнител, вписано в служба по вписвания – гр. Трявна с вх. рег. № 364, том 1, пор. № 37, стр. 2917 от 19.05.2006 г. застроена площ от 525 кв.м., РЗП 652 кв.м., заедно с всички извършени в описания имот подобрения, като Р.И.Е. си запазва безсрочно и безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот, на Н.А.Х..

възмездната сделка, обективирана в нотариален акт № 115, том 1, рег. № 856, дело № 87/2012 г., вписан в СВ-гр. Димитровград с вх. рег. № 625/05.03.2012 г., акт. № 2, том 3, дело № 205/2012 г. за покупко-продажба на недвижими имоти между Н.А.Х. с ЕГН ********** и Р.И.Е. с ЕГН **********, с която проверяваното лице е отчуждило собствените си недвижими имоти, представляващи:

- НИВА с площ 12,799 дка /дванадесет декара и седемстотин деветдесет и девет кв.м./, пета категория, находяща се в местността „Орехчетата“, съставляваща имот № 151001 /сто петдесет и една хиляди и едно/ по плана за земеразделяне на с. Добрич, Обл. Хасково, при граници: нива 151023 на Н. Д. Д., пасище, мера 151016 на Община Димитровград; имот № 000233-път-4 кл. на Община Димитровград; имот № 000163-път-4 кл. на Община Димитровград; имот № 151019 – полски път на Община Димитровград. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20KV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност,

        - НИВА с площ 7,168 дка /седем декара и сто шестдесет и осем кв.м./, пета категория, находяща се в местността „Орехчетата“, съставляваща имот № 151023 /сто петдесет и една хиляди и двадесет и три/ по плана за земеразделяне на с. Добрич, Обл. Хасково, при граници: нива 151001 на насл. на П. Д. М., пасище, мера 151016 на Община Димитровград, нива 151022 на Ж. Д. Т.,*** на Н.А.Х..

възмездната сделка, обективирана в нотариален акт № 30, том 1, рег. № 435, дело № 29/2012 г. по описа на нотариус № 619, вписан в служба по вписвания – гр. Трявна с вх. рег. № 53/05.03.2012 г., акт № 29, том 1, дело № 32/2012 г., за прехвърляне на идеални части от недвижими имоти срещу издръжка и гледане със запазване на право на ползване, между  Н.Б.Б. с ЕГН **********, Р.К.Б. с ЕГН **********, ФОНДАЦИЯ „ФРИКО“ с БУЛСТАТ 176411585, представляващ и управляващ Ф.М.А. с ЕГН ********** и Р.И.Е. с ЕГН ********** с която проверяваното лице е прехвърлил собствените си 1/6 /една шеста/ идеална част от недвижими имоти, срещу издръжка и гледане със запазване на право на ползване, от:

- Самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 73403.501.813.1.2 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка осемстотин и тринадесет точка едно точка две/ по кадастралната карта на гр. Трявна, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010 г. на АГКК, с адрес гр. Трявна, ул. „Украйна“ № 18, ет. 1, с площ от 53,73 /петдесет и три цяло седемдесет и три стотни/ кв.м. с предназначение /според кадастралната карта/ - за ОФИС, състоящ се /според документа за собственост/ от: три стаи, кухня, сервизни помещения на едно ниво с граници: на същия етаж: 73403.501.813.1.40; под обекта-няма; над обекта-: 73403.501.813.1.7., 73403.501.813.1.8, ведно с прилежащите Избено помещение № 1 /едно/, с площ от 1,97 /едно цяло и деветдесет и седем стотни/ кв.м. и 3,02 % /три цяло и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата,

- Самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 73403.501.813.1.5 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка осемстотин и тринадесет точка едно точка пет/ по кадастралната карта на гр. Трявна, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010 г. на АГКК, с адрес гр. Трявна, ул. „Украйна“ № 18, ет. 2, Апартамент № 5, с площ от 36,65 /тридесет и шест цяло и шестдесет и пет стотни/ кв.м. с предназначение Жилище, Апартамент състоящ се /според документа за собственост/ от: спалня, дневна-кухня, килер и сервизни помещения на едно ниво, с граници: на същия етаж: 73403.501.813.1.6, 73403.501.813.1.4, под обекта-73403.501.813.1.3, над обекта- 73403.501.813.1.11, ведно с прилежащите Избено помещение № 8 /осем/, с площ от 2,19 /две цяло и деветнадесет стотни/ кв.м. и 2,15 % /две цяло и петнадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата,

- Самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 73403.501.813.1.14 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка осемстотин и тринадесет точка едно точка четиринадесет/ по кадастралната карта на гр. Трявна, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010 г. на АГКК, с адрес гр. Трявна, ул. „Украйна“ № 20, ет. 4, Апартамент № 14, с площ от 69,10 /шестдесет и девет цяло и десет стотни/ кв.м. с предназначение Жилище, Апартамент състоящ се /според документа за собственост/ от: хол, спалня, кухня и сервизни помещения на едно ниво, с граници: на същия етаж: 73403.501.813.1.15, 73403.501.813.1.13, под обекта-73403.501.813.1.10, над обекта- 73403.501.813.1.18, ведно с прилежащите Избено помещение № 18 /осемнадесет/, с площ от 5,22 /пет цяло и двадесет и две стотни/ кв.м. с граници на избеното помещение /според документа за собственост/: изток-зид; запад-коридор; север и юг-мази; и 11,85 кв.м/единадесет цяло и осемдесет и пет стотни / идеални части от общите части на сградата и ведно с 4,730 % /четири цяло седемстотин и тридесет хилядни процента/идеални части от правото на строеж върху терена /ПИ 73403.501.813/, в който е построена Сграда № 3,

- Самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 73403.501.813.1.16 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка осемстотин и тринадесет точка едно точка шестнадесет/ по кадастралната карта на гр. Трявна, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010 г. на АГКК, с адрес гр. Трявна, ул. „Украйна“ № 20, ет. 4, Апартамент № 16, с площ от 61,07 /шестдесет и едно цяло и седем стотни/ кв.м. с предназначение Жилище, Апартамент състоящ се /според документа за собственост/ от: кухня, дневна и сервизни помещения на едно ниво, с граници: на същия етаж: 73403.501.813.1.15, под обекта-73403.501.813.1.12, над обекта- 73403.501.813.1.20, ведно с прилежащите Избено помещение № 12 /дванадесет/, с площ от 4,01 /четири цяло и една стотни/ кв.м. и с 9,40 /девет цяло и четиридесет стотни/ кв., представляващи 3,749 % /три цяло и седемстотин четиридесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и ведно със съответното право на строеж върху терена /ПИ 73403.501.813/, в който е построена Сграда № 3

възмездната сделка, обективирана в нотариален акт № 42, том 1, рег. № 608, дело № 39/2012 г. по описа на нотариус № 619, вписан в служба по вписвания – гр. Трявна с вх. рег. № 73/21.03.2012 г., акт № 41, том 1, дело № 43/2012 г за прехвърляне на идеални части от недвижим имот срещу издръжка и гледане със запазване на право на ползване между  Н.Б.Б. с ЕГН **********, Р.К.Б. с ЕГН **********, ФОНДАЦИЯ „ФРИКО“ с БУЛСТАТ 176411585, представляващ и управляващ Ф.М.А. с ЕГН ********** и Р.И.Е. с ЕГН **********, с която проверяваното лице е прехвърлил собствените си 1/6 /една шеста/ идеална част от недвижим имот, срещу издръжка и гледане със запазване на право на ползване от:

Самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 73403.501.813.1.41 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка осемстотин и тринадесет точка едно точка четиридесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Трявна, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010 г. на АГКК, с адрес гр. Трявна, ул. „Украйна“ № 18, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 73403.501.813 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка осемстотин и тринадесет/, с площ от 70,22 /седемдесет цяло и двадесет и две стотни/ кв.м. с предназначение Жилище, Апартамент, брой нива на обекта:1, състоящ се /според документа за собственост/ от: три стаи, кухня, килер и сервизни помещения; Прилежащи части: Избено помещение № 15 /петнадесет/ с площ от 3,26 /три цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м. и 3,89% /три цяло осемдесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, с граници: на същия етаж: 73403.501.813.1.3, под обекта-няма, над обекта - 73403.501.813.1.5, 73403.501.813.1.6, 73403.501.813.1.4,

възмездната сделка, обективирана в нотариален акт № 30, том 1, рег. № 566, дело № 21/2012 г. по описа на нотариус № 299, вписан в служба по вписвания – гр. Габрово с вх. рег. № 367/05.03.2012 г., акт № 176, том 1, дело № 174/2012 г между Д.Т.А. с ЕГН **********, М.Т.А. с ЕГН **********, ФОНДАЦИЯ „ФРИКО“ с БУЛСТАТ 176411585, представляващ и управляващ Ф.М.А. с ЕГН ********** и Р.И.Е. с ЕГН **********, с която проверяваното лице е прехвърлил собственият си недвижим имот, срещу издръжка и гледане със запазване на право на ползване от: Самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 14218.504.146.2.7 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка сто четиридесет и шест точка две точка седем/ по кадастралната карта на гр. Габрово, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр. Габрово, ул. „Генерал Николов“ № 8, вх. Б, ет. 3, ап. 7, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор 14218.504.146, с предназначение жилище, апартамент, със застроена площ на апартамента 77,82 /седемдесет и седем цяло и осемдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-14218.504.146.2.8, под обекта-14218.504.146.2.4, над обекта-14218.504.146.2.10; заедно с прилежащата му Маза № 7 /седем/ в същата сграда с площ от 4,5 /четири цяло и пет десети/ кв.м. при граници: отгоре-апартамент № 1, изток-коридор, запад-маза на апартамент № 3, север-двор, юг-коридор, заедно с 2,932% /две цяло деветстотин тридесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 14218.504.146, върху който същата сграда е построена, заедно с всички извършени в имота подобрения

възмездната сделка, обективирана в нотариален акт № 33, том 1, рег. № 978, дело № 26/2012 г. на нотариус 561, вписан в служба по вписвания – гр. Варна с вх. рег. № 5120/14.03.2012 г., акт № 62, том 12, дело № 2426/2012 г.за прехвърляне на недвижими имоти срещу издръжка и гледане със запазване на право на ползване, между  С.Д.П. с ЕГН **********, Д.С. П с ЕГН **********, ФОНДАЦИЯ „ФРИКО“ с БУЛСТАТ 176411585, представляващ и управляващ Ф.М.А. с ЕГН ********** и Р.И.Е. с ЕГН ********** с която проверяваното лице е прехвърлило собствените си недвижими имоти, срещу издръжка и гледане със запазване на право на ползване, на:

- Магазин № 1 /едно/ на партерен етаж, отдясно на стълбищната клетка в жилищен блок, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 42-44 /четиридесет и две-четиридесет и четири/ и ул. „Околчица“ № 5А /пет, буква „а“/, с вход откъм улица „Околчица“ № 5А, състоящ се от: търговска зала, тоалетна и битовка, с площ 34,95 /тридесет и четири цяло и деветдесет и пет стотни/ кв.м.при граници: стълбищна клетка, магазин № 2, ул. „Околчица“ и калкан, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.1506.257.1.8 /едно, нула, едно, три, пет точка, едно, пет, нула, шест точка, две, пет, седем, точка, едно, точка, осем/, разположен на етаж нула, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, при граници по схема:обект с идентификатор-на същия етаж: 10135.1506.257.1.9; под обекта-няма, над обекта: 10135.1506.257.2, ведно с прилежащите за обекта 8,0777 /осем цяло седемстотин седемдесет и седем десетохилядни/ %, равняващи се на 4,71 /четири цяло седемдесет и една стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата и от реализираното строителство по силата на отстъпено право на строеж върху имота, в който сградата е построена;

- Магазин № 2 /две/ на партерен етаж, отдясно на стълбищната клетка в жилищен блок, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 42-44 /четиридесет и две-четиридесет и четири/ и ул. „Околчица“ № 5А /пет, буква „а“/, с вход откъм улица „Околчица“ № 5А, състоящ се от: търговска зала, тоалетна и битовка, с площ 63,30 /шестдесет и три цяло и тридесет стотни/ кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.1506.257.1.9 /едно, нула, едно, три, пет точка, едно, пет, нула, шест точка, две, пет, седем, точка, едно, точка, девет/, разположен на етаж нула, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, при граници по схема:обект с идентификатор-на същия етаж: 10135.1506.257.1.8; под обекта-няма, над обекта: 10135.1506.257.1.1, 10135.1506.257.1.2, ведно с прилежащите за обекта 14,6306 /четиринадесет цяло шест хиляди триста и шест десетохилядни/ %, равняващи се на 8,53 /осем цяло петдесет и три стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата и от реализираното строителство по силата на отстъпено право на строеж върху имота, в който сградата е построена.

 В жалбата се съдържат оплаквания, че поради нарушения на процесуалните правила първоинстанционният съд не е дал възможност на ответника да постави допълнителни задачи към назначената по делото съдебно-икономическа експертиза, което е довело до непълнота на доказателствата и постановяване на незаконосъобразно и необосновано решение. Съдът изградил мотивите си върху документи – официални и частни, които били оспорени от ответника, и чиято автентичност не била доказана от ищеца.  Неправилен бил изводът на съда, че ответника не е имал законни доходи през проверявания период. Във връзка с това въззивникът се позовава на данъчните ревизионни актове, с които били обложени доходите му, което според него е индиция за тяхната законност. Твърди, че през проверявания период е извършвал законна търговска дейност – внос на платове от Турция, за която именно е заплатил данъци. Обстоятелството, че не е осчетоводил приходите от тази търговска дейност не я прави незаконна. Твърди, че съдът е отнел едни и същи суми многократно, а именно – паричните суми, които ответникът е давал в заем, втори път, когато същата сума е внесена в личната му банкова сметка, *** – когато същите средства са преведени в сметката на „Рики“ ЕООД, и четвърти път – когато сумите се връщат в банковата сметка след реализацията на внесената и продадена стока. По изложените съображения въззивникът моли за отмяна на решението и постановяване на друго, с което предявения срещу него иск бъде отхвърлен.

В отговора на въззивната жалба, подаден от КОНПИ се изразява становище за неоснователност на същата и за потвърждаване на решението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че жалбата е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Ответникът (въззивник в настоящото производство) е осъден с влязла в сила присъда № 72/21.06.2012 год на Окръжен съд Габрово за извършено престъпление по чл. 255 ал.3 вр. ал.1,т.2, т.6 и т.7 вр. чл. 26 ал.1 от НК, а именно – за това, че в периода м.април 2008 – октомври 2008 год в гр.Габрово при условията на продължавано престъпление в качеството му на пълномощник на „Рики“ ЕООД избегнал установяване и плащане на данъчни задължения по ЗДДС в размер на 592 239,05 лв, като потвърдил неистина – несъществуващо право на данъчен кредит и използвал документи с невярно съдържание при водене счетоводството на дружеството. С присъдата е наложено наказание конфискация на част от имуществото на осъдения. С влизане в сила на присъдата е изпълнена първата предпоставка на иска по чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД (отм).

Втората предпоставка, даваща основание за отнемане на имущество по реда на ЗОПДИППД (отм) е наличието на съществено несъответствие между реализираните приходи и направените разходи от проверяваното лице.

Целта на закона, формулирана в чл. 2 е да се предотврати възможността за извличане на облаги от престъпна дейност, включително чрез разпореждане с имущество, придобито от такава дейност. За да се приложи санкцията по чл. 1 ал.2 от ЗОПДИППД (отм) необходимо е имуществото, с което осъденото лице се е облагодетелствало да е на значителна стойност (над 60 000 лв съгласно §1, т.2 от допълнителните разпоредби), както и да се налице пряка или косвена връзка с престъплението.

Законни са всички доходи, за които страната може да докаже основание за получаването им. Както е прието в мотивите на решение № 13 от 13.10.2012 год по конституционно дело № 6/2012 год на Конституционния съд, на изследване подлежи имуществото, с което проверяваният е разполагал в началото и в края на изследвания период, увеличението му през същия период от законни източници (трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и др.), направените през това време разходи и възникналите задължения. Значително несъответствие по смисъла на закона е налице, когато то не може да бъде оправдано със законните източници на забогатяване, следователно по метода на изключването следва да се приеме, че източникът на забогатяването е незаконен. 

При определяне стойността на придобитите имущества те се оценяват по тяхната действителна пазарна стойност към момента на придобиване. Стойността на имуществото е обективна величина, която винаги може да се определи към даден момент и е различна от цената, по отношение на която страните по придобивната сделка са постигнали съгласие. Затова за целите на закона се взема предвид именно действителната стойност на имуществото съгласно използваната терминология на чл. 3 ал.1 и § 1 т.3 от ЗОПДИППД (отм).

Неустановяването на законен източник за придобиване на имущество, не замества основателното предположение за връзка с престъпната дейност, а само освобождава Комисията от тежестта да я установи по несъмнен начин (Решение № 448 от 26.02.2016 г. на ВКС по гр. д. № 3232/2015 г., IV г. о., ГК). Тежестта да докаже законен източник на средства лежи върху ответника, но такова пълно обратно доказване не е осъществено по делото.

За определяне стойността на имуществото се вземат предвид доходите на проверяваното лице с установен законен произход и разходите, които то и членовете на домакинството му са направили през проверявания период. За целта по делото са приети заключения на експертизи – автотехническа за оценка на МПС, съдебно-техническа с в.л. инж.Калина Василева, за определяне пазарните стойности на недвижимите имоти, съдебно-икономическа с в.л. Радослав Станчев - за определяне равностойността в левове и минимални работни заплати на придобитите имущества, както и изследване на разходите – платени публично-правни задължения, обичайните разходи за издръжка на домакинството, получените кредити, предоставени от лицето заеми и др.

Експертизата е извършила детайлен анализ на съотношението приходи-разходи за всяка година от проверявания период, като салдото винаги е отрицателно, дори и във варианта по задачите, поставени от ответника. В приходната част на заключението са отразени доходи от трудови правоотношения, получени суми от ЧСИ, получени суми по подадени годишни данъчни декларации, суми, изтеглени от банкови сметки на въззивника след приспадане на получените суми от ЧСИ, приходи от продажба на дружествени дялове и средства от отпуснат банков кредит. Съобразени са направените от въззивника и членовете на домакинството му разходи за придобиване на недвижими имоти, МПС, за учредяване на търговски дружества, погасителни вноски по банков кредит, за издръжка на живот съгласно данни от НСИ, пътувания в чужбина и страната, публично-правни задължения и дадени заеми на физически лица. Съпоставката между приходите и разходите сочи на отрицателна разлика в размер на 1599,19 МРЗ.

Съдът намира за неоснователно възражението на въззивника, че законен приход представляват също и сумите по данъчните ревизионни актове за 2005-2008 год, върху които данъчната администрация е начислила дължими данъци. В тези ДРА се съдържат констатации, че ревизираното лице е разполагало с парични средства, които не са декларирани по надлежния ред, не са отразени в счетоводството на управляваното от него дружество, не са представени банкови или митнически документи, установяващи внос на стоки от чужбина. Именно тези констатации са послужили като основание за начисляване на дължимите данъци. Фактът на укриване и избягване на данъчната тежест върху реализираните приходи стои в основата на фактическия състав на престъплението, за което въззивникът е осъден. Ето защо тези приходи не могат да се признаят за законни.

Оспорването на представените от ищеца документи е формално, а доколкото в по-голямата си част те представляват разпечатки от електронната страница на Търговския регистър, справки от имотния регистър и официални банкови документи, тяхната автентичност не подлежи на съмнение. Затова настоящият състав намира за неоснователно оплакването на въззивника за нарушение на съдопроизводствените правила във връзка с приемането на тези доказателства от съда.

Твърденията на въззивника за получени средства от дарения и наследство не са доказани по несъмнен начин. Действително от гласните доказателства, подробно обсъдени от първоинстанционния съд се установява, че ответникът е бил подпомаган от родителите си, но размерът на получените средства и факта на влагането им в придобиване на имуществата не е доказан.

Третата предпоставка, даваща основание за отнемане на имущество по реда на чл.28 от ЗОПДИППД (отм) е наличието на основателно предположение за връзка между придобитото и престъпната дейност, доколкото не е налице законен източник.

С Тълкувателно решение № 7 от 30.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2013 г. на ОСГК на ВКС, се прие, че е необходимо е да има връзка (пряка или косвена) между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) и придобиването на имуществото, чието отнемане е поискано от Комисията, както и че е достатъчно връзката да може обосновано да се предположи логически, с оглед обстоятелствата по делото и да не е установен законен източник за придобиването на имуществото. В мотивите към решението е посочено, че придобиването на имуществото следва да е от установената престъпна дейност, но връзката между тази дейност и придобиването може да е и косвена. Тя е такава, когато придобиването е опосредено чрез други действия, напр. с една или няколко пълни или частични трансформации на средства чрез разпоредителни сделки.

Няма пречка да се установи или основателно да се предположи придобиване на имущество във връзка с престъпна дейност и назад във времето в срока по чл. 11 ЗОПДИППД (отм), с оглед конкретните обстоятелства. Когато не е установен законен източник за придобиване на имуществото съдът следва да изгради изводите си за това налице ли е връзка между престъпната дейност и доходите, послужили за придобиване на имуществото, въз основа на конкретиката на случая; въз основа на фактите, свързани с вида на престъплението и цялостните данни за характера на осъществявана престъпна дейност.

В случая се касае за продължавана престъпна дейност, свързана с укриване на данъци в особено големи размери, която е осъществявана и преди инкриминирания период, индиция за което са съставените данъчни ревизионни актове за 2005, 2005, 2007 и 2008 год, констатиращи недекларирани доходи. Тази престъпна дейност е от естество да генерира значителни приходи с незаконен произход. В приложените към заключенията на СИЕ таблици са проследени приходите и разходите на въззивника по години. От тях се установява например, че през 2006 год, т.е. преди периода, за който е осъден, въззивникът е предоставял заеми на физически лица в общ размер 13 700 лв и е внасял по банкови сметки суми в общ размер 378 209 лв, при реализирани приходи за годината в размер на 124 860 лв, следователно при недоказан произход на средствата. Същото се наблюдава и за всяка предходна и следваща година, като салдото винаги е отрицателно. Не е установен произходът на средствата, които въззивникът е давал в заем на физическите лица, нито пък на сумите, внесени в капитала на свързаните с него дружества. Така, през 2007 год, която също предхожда периода, инкриминиран с присъдата, въззивникът е направил общо разходи в размер на 491 036,25 лв при доказани приходи в размер на едва 66 381,47 лв. Тези факти обуславят основателното предположение, че имуществото е придобито от със средства от незаконен произход.

Неоснователно е оплакването на въззивника, че съдът е допуснал нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в късното му уведомяване от съда за предоставената възможност за допълнителни въпроси към експертизата. Както се установява от протокола, изготвен в с.з. на 31.03.2016 год, процесуалният представител на ответника се е явил, имал е възможност да зададе въпроси към вещото лице, и е заявил, че заключението е правилно и той няма допълнителни задачи към експертизата. Съдът е допуснал допълнителна задача във връзка с исканията на ищеца и е насрочил дата за следващото съдебно заседание на 21.04.2016 год. На 04.04.2016 год е постъпила молба от ищеца с изразено становище по експертизата, препис от която съдът връчил на ответника за отговор в едноседмичен срок. С молба от 12.04.2016 год ответникът представил платежно нареждане за внесен депозит за допълнителната СИЕ, а по-късно с молба от 20.04.2016 год възразил срещу даване ход на делото на 21.04.2016 год поради краткия срок. Изразил е и своето становище по исканията на ищеца. В съдебното заседание на 21.04.2016 год процесуалният представител на ответника не се е явил, но съдът уважил молбата му за отлагане и насрочил делото за 28.04.2016 год, когато ответникът и неговият пълномощник отново не са се явили, поради което делото е било отложено за 19.05.2016 год. На това последно по делото заседание, въпреки редовното призоваване, представител на ответната страна не е присъствал. Следователно, на страната са дадени достатъчно възможности както да изрази становище по експертизите, така и да участва при изслушването им в съдебно заседание, поради което не е налице твърдяното нарушение на съдопроизводствените правила. Неоснователно е също оплакването, че съдът не е обсъдил гласните доказателства – напротив това е направено изключително обстойно и задълбочено. Мотивите на първоинстанционния съд са подробни и аргументирани и настоящият състав ги споделя напълно.

С оглед изложеното съставът на Апелативен съд Варна намира, че обжалваното решение е законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено. При този изход на спора в полза на въззиваемата страна следва да се присъдят разноски за настоящата инстанция в размер на 450 лв, определен на осн. чл. 78 ал.8 във вр. с чл. 25 ал.2 от Наредбата за заплащане на правната помощ.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 768/08.06.2016 год по гр.д. № 1689/2013 год на Окръжен съд Варна, г.о.

ОСЪЖДА Р.И.Е. с ЕГН ********** *** лично и в качеството му на ЕТ „Рики-Р.И.“ с ЕИК 107056102 да заплати на Комисията за установяване на незаконно придобито имущество БУЛСТАТ 131463734 разноски за настоящата инстанция в размер на 450 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)