О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                   №681        /13.10.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на десети октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                   ПЕНКА ХРИСТОВА

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 497 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1, във връзка с чл.437 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Е ЕН Г” ООД гр.Варна срещу определение № 2564/03.09.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 2032/2014 година, с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на молбата за изискване на изп. д.№ 309/2012 година по описа на ЧСИ с рег.№ 718 в КЧСИ. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени и да върне делото на ВОС с указания за администриране на жалбата по посоченото изп.дело.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Подадената от частния жалбоподател молба до ВОС с вх.№ 23939/21.08.2014 година, към която е приложен препис от подадената преди това жалба с вх.№ 11967/15.07.2014 година по описа на горепосочения ЧСИ, по същество представлява оплакване за бавност по смисъла на глава ХІХ от ГПК, тъй-като самата жалба не е администрирана (изпратена) по компетентност на сезирания съд - ВОС. Този институт обаче е неприложим за изпълнителното производство, поради което ВОС е следвало да приеме, че е сезиран със самата жалба срещу действията на ЧСИ, а не да се произнася по молбата, към която е приложена жалбата. Независимо от това, че в ГПК няма специална разпоредба, уреждаща правомощието на решаващия съд да изиска  преписката по жалбата (пълно копие на изпълнителното дело),  този съд е следвало да изиска  преписката от ЧСИ, след като е образувал дело по повод на същата жалба. Вместо това съдът се е дистанцирал от случая и е приел молбата за недопустима.

По изложените съображения ВАпС приема, че частната жалба е основателна, а обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне на ВОС с указание, че следва да изиска от ЧСИ незабавно администриране и изпращане на преписката по компетентност.

Водим от горното, ВАпС

                                                  О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 2564/03.09.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 2032/2014 година и ВРЪЩА делото на същия съд за изпълнение на дадените указания.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.