ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

655

 

21.10.2019 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 21октомври 2019 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова     

                         Мария Маринова                               

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д.№498 по описа на Апелативен съд Варна за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 и е образувано по частна жалба на М.Л.Ж. вх.№ 5414 от 01.10.2019 г., с която същият е навел оплаквания срещу прекратяването на производството по гр.д. № 550/2019 г. по описа на Варненския окръжен съд, постановено с определение № 2411 от 14.08.2019 г. (погрешно посочено от жалбоподателя като разпореждане № 5834/16.09.2019 г.), като е молил за отмяната му и за връщане на делото в окръжния съд за продължаване на производството. Настоявал е, че изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора – Варна, а назначеният му от съда особен представител – адв. Камбуров не е защитил правата му като не е изпълнил в срок указанията на съда и не е поправил нередовностите на исковата му молба. Молил е за назначаване на друг адвокат, който ще изпълнява указанията на съда.

Частната жалба е подадена от легитимирано лице - ищец по делото и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт на съда, но същата е просрочена, поради което не подлежи на разглеждане и производството по настоящото дело следва да бъде прекратено. Това е така, тъй като жалбоподателят М.Л.Ж. е бил представляван по делото от назначения му с определение № 1993/03.07.2019 г. особен представител - адвокат Н. К., на когото редовно, на 13.09.2019 г., е било връчено обжалваното определение за връщане на исковата молба и прекратяване на производството. Едноседмичният срок за обжалване на това определение е изтекъл на 20.09.2019 г., а настоящата частна жалба е подадена на 01.10.2019 г., т.е. след срока за обжалване и е просрочена.

С оглед изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх.№ 5414 от 01.10.2019 г. против определение № 2411 от 14.08.2019 г.10.2019 г. по гр.д. № 550/2019 г. по описа на Варненския окръжен съд и ПРЕКРАТЯВА  производството по настоящото в.гр.д.№498 по описа на Апелативен съд Варна за 2019 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            ЧЛЕНОВЕ: