ОПРЕДЕЛЕНИЕ

679

_01_.11.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _01_.11. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.499 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Г.Ж. ГАНЧЕВ и Е.И.Г., срещу решение № 1002/19.07.2016 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1377/2016 год., с което е частично отхвърлен жалба вх.№ 12323/27.06.2016 год. по описа на ЧСИ, подадена от същите лица, в качеството им на длъжници по изп.д. 20167120400994 по описа на ЧСИ И. С., срещу действията на посочения ЧСИ, изразяващи се в насрочване и извършване на опис и насочване на изпълнението върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „А. К.” №52, ет.4, ап.9,; прекратено е производството по отношение на жалбата в частта й, с която се атакува насрочване и извършване на опис на имоти, находящи се в с. Б. и с. С.; оъдени са да заплатят разноски на взискателя и оставено без уважение искането им за спиране на делото. Твърди се, че жалбата е допустима в прекратената част, тъй като се обжалва насочване на изпълнение към несеквестируем имот. Изложени са и доводи по същество. Иска се отмяна на решението изцяло и постановяване на друго, с което да се отменят обжалваните действия на ЧСИ.

Постъпил е писмен отговор от насрещната страна –  „Б. ДСК” ЕАД, гр. София, ул. „М.” №19, представлявана от В. С., в който жалбата се оспорва КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. Излагат се доводи в подкрепа на атакувания съдебен акт.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на Г. в качеството им на длъжници по изп.д. №20167120400994 по описа на ЧСИ И. С., срещу незаконосъобразни действия на посочения ЧСИ, изразяващи се в насрочване и опис върху възбранените имоти, находящи се в гр. Варна ул. „А. К.“ №52 ап.9, в с. Б. и в с. С.. Твърди се, че действията на ЧСИ са незаконосъобразни, тъй като изпълнителното дело №674/11г. по описа на ЧСИ З. В. не е следвало да бъде преобразувано в изп.д. №20167120400994 по описа на ЧСИ И. С., тъй като по първото в продължение на повече от две години не са извършвани никакви изпълнителни действия. Същото е следвало да бъде прекратено. Наред с горното се излага, че имотът на ул. „А. К.“ №52 в гр. Варна е несеквестируем, тъй като е единствено жилище на длъжниците и не е ипотекирано в полза на банката. Твърди се, че незаконосъобразно взискателят пристъпва към изпълнение чрез изнасянето на този имот на публична продан, тъй като останалите недвижими имоти са ипотекирани в полза на банката. Моли се за прекратяване на изпълнителното дело, за отмяна на принудителните действия на ЧСИ, изразяващи се в извършване на опис и насочване на изпълнението по отношение на имотите в с. Б. и с. С., както и на имота на ул. „А. К.“ №52. Моли изпълнението да бъде спряно да произнасяне по жалбата.

         В срока по чл.436 ал.2 взискателят “Б. ДСК“ ЕАД е депозирал пред ВОС писмен отговор, в който оспорва жалбата по мотиви, че имотът в гр. Варна не е несеквестируем, тъй като продавайки друг свой недвижим имот, жалбоподателите сами са се лишили от свой жилищен имот, поради което и не могат да се позоват на несеквестируемост на имота на ул. „А. К.“.

         На основание чл.436 ал.3 ГПК към преписката са приложени обяснения на ЧСИ.

Подадената до ВапС жалба е частично недопустима в частта й, с която се обжалва решението на ВОС, с което се е произнесъл по същество на жалбата, касаеща имота на ул. «А. К.», като я е оставил без уважение, присъдил е разноски и е оставил без уважение искането за спиране на производството по изпълнителното дело. В тази й част жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по нея – прекратено.         Жалбата следва да се разгледа само по отношение на атукването на решението в прекратителната му част.

         Изпълнително дело № изп.д. №20167120400994 по описа на ЧСИ И. С., рег. №712 с район на действие ВОС е образувано на 14.05.2016г. след изпращането за прехвърляне по молба на взискателя „Б. ДСК“ ЕАД от ЧСИ З. В., рег. №734 с район на действие ГОС на образуваното пред последната изп.д. № 20117340400674. Последното е било образувано на 13.07.2011г. по молба на взискателя “Б. ДСК“ ЕАД и представена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК №5907/24.06.2011г. по ч. гр.д. №9580/11г. и изпълнителен лист от същата дата, издаден срещу длъжниците Г. за солидарно заплащане на банката на сумата от 119 825,41евро, представляваща вземане по договор за банков кредит, ведно със законната лихва, считано от депозиране на заявлението- 22.06.2011г., както и 7 480,75лв. разноски.

По молба на взискателя изпълнителното дело е изпратено на ЧСИ И. С. на 14.05.2016г. Същата е разпоредила налагане на възбрана на имотите в гр. Варна ул. „А.К.“,в с. С. и в с. Б., както и е насрочила описи на същите. 

Тези изпълнителни действия са обжалвани от длъжниците.

Твърдения за незаконосъобразност на насоченото изпълнение поради несеквестируемостта на имота са наведени само досежно имота в гр. Варна ул. „А. К.“, но в тази му част ВОС се е произнесъл по същество и определението му не подлежи на обжалване.

По отношение на имотите в с. Б. и в с. С. се обжалват нсрочени описи, но това не са действия, подлежащи на обжалване, поради което и жалбите срещу извършения опис на имотите в с. С. и с. Б.пред ВОС са били недопустими.

Тези действия не попадат в хипотезите на чл. 435 ал. 2 от ГПК, уреждащи правото на жалба на длъжника в изпълнителния процес срещу действията на СИ: не се касае до постановление за глоба и насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемане на движима вещ или отстраняване от имот, поради това, че длъжникът не е уведомен надлежно за изпълнението, както и до постановление за разноските.

Правата си, ако евентуално има такива, длъжникът може да уреди по исков път.

Щом попадената жалба не съдържа твърдения за изчерпателно изброените от законодателя хипотези, в които обжалването е процесуално допустимо, то тази жалба не подлежи на разглеждане, а производството по делото пред ОС следва да бъде прекратено.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден в прекратителната му част.

Съобразно направеното искане от „Б. ДСК”, въззивниците следва да й заплатят юрисконсултско възнаграждение в размер на 600 лв.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по подадената жалба от  Г.Ж. Г. и Е.И.Г. срещу решение № 1002/19.07.2016 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1377/2016 год., с което е частично отхвърлена жалба вх.№ 12323/27.06.2016 год. по описа на ЧСИ, подадена от Г.Ж. Г. и Е.И.Г., в качеството им на длъжници по изп.д. 20167120400994 по описа на ЧСИ И. С. с взискател „Б. ДСК“ ЕАД, срещу действията на посочения ЧСИ, изразяващи се в насрочване и извършване на опис и насочване на изпълнението върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „А. К.” №52, ет.4, ап.9,; прекратено е производството по отношение на жалбата в частта й, с която се атакува насрочване и извършване на опис на имоти, находящи се в с. Б. и с. С.; оъдени са да заплатят разноски на взискателя и оставено без уважение искането им за спиране на делото , само в частта й, с която се атакува решението в отхвърлителната му част, присъждат се разноски и се оставя без уважение искането за спиране на изпълнителното производство.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1002/19.07.2016 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1377/2016 год., в прекратителната му част.

ОСЪЖДА Г.Ж. Г., ЕГН **********, и Е.И.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на „Б. ДСК“ ЕАД, ЕИК ........., гр. София, сумата от 600 лв., представляваща юрисконсулстко възнаграждение за защита пред ВАпС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните само в прекратителната част. В останалата му част решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: