Р Е Ш Е Н И Е

147

гр.Варна, 27 .10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27 .10.2017г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№499/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.463, ал.2, вр. чл.274 от ГПК.Образувано по по -дадена жалба от В.С.С. против решение №97/31.05.2017г., постановено по в.гр.д.№109/17г. по описа на ШОС, с което е оставена без уважение жалба вх.№13551/22.03.2017г., подадена от В.С.С. против раз -пределение, извършено с разпределителен протокол от 23.02.2017г., предявено на 20.03.2017г. по изп.д.№20138760400837 по описа на ЧСИ Д.З., рег.№876, с район на действие-Окръжен съд Шумен.В жалбата се твърди, че решението е не -правилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се извърши ново разпределение като се прихване от продажната цена на имота, за който жалбоподателят и присъединен взискател в изп.производство е обявен за купувач-171 000лв., вземането му спрямо длъжника Е.С.Ж. в размер от 11 500лв. и се приеме, че следва да бъде внесена разликата в размер на 159 500лв.

Въззиваемата страна „Обединена българска банка”АД, гр.София в депозирания в срока по чл.276, ал.1 от ГПК отговор поддържа становище за неоснователност на жалбата и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.

Въззиваемите Е.С.Ж., Н.С.К. и ТД НАП гр. Шумен, редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против под - лежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Същата е допустима.Разгле -дана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№109/17г. по описа на ШОС е образувано по подадена жалба вх.№13551/22.03.2017г. от В.С.С. против извършено по изп.д.№20138760400837 по описа на ЧСИ Д. З., рег.№ 876 и район на действие ОС-Шумен, разпределение, обективирано в протокол от 23.02.2017г., предявен на 20.03.2017г.Твърди се, че същото не е незаконосъобразно, т.к. ЧСИ не е съобразил обстоятелството, че жалбоподателят, обявен за купувач на публичната продан, е присъединен взискател с вземане в размер на 11 500 лв., като е задъл -жен да внесе пълния размер на продажната цена в размер на 171 000лв.Претен - дира се да бъде отменено и да бъде извършено ново разпределение от съда, при което се приеме, че жалбоподателят следва да внесе само разликата в размер на 159 500лв.            

Първоначалният взискател „ОББ”АД в депозираното писмено възражение поддържа становище за неоснователност на жалбата.

Длъжникът Е.С.Ж. не е изразили становище по жалбата.

ЧСИ е изложил мотиви по обжалваното действие.

Изпълнителното производство е образувано на 26.09.2013г. по молба на „ОББ” АД против Е.С.Ж. въз основа на изп.лист от 19.08.2013г., издаден по ч.гр.д.№2341/13г. по описа на ШРС, с който същият е осъден да заплати на бан -ката посочените в листа суми.Присъединен взискател по право в така образуваното изпълнително производство е държавата на осн. чл.458 от ГПК за дължимите й от длъжника публични вземания съгласно издаденото удостоверение по чл.191, ал.4 от ДОПК.Присъединени взискатели по реда на 456, ал.1 от ГПК са Н. Стефа -нов К. и В.С.С. за вземанията им против Е.С.Ж. по издадени записи на заповед, за които са издадени изп.листи съответно на 30.01.2017г. по ч.гр.д.№276/17г. и на 02.02.2017г. по ч.гр.д.№314/17г., двете по описа на ШРС.

Принудителното изпълнение е насочено от първоначалния взискател и към нед -вижим имот, притежаван от длъжника Е.С.,***, представляващ двуетажна жилищна сграда и гараж, върху който по иска -не на ЧСИ е наложена възбрана на 03.10.2013г.Имотът е ипотекиран от Е.С. с н.а.№142/06г. за обезпечение вземането на банката, за което впоследствие е издаден горецитираният изп.лист от 19.08.2013г.

ПДИ до длъжника е връчена на 07.10.2013г.Имотът е описан на 08.11.2013г.В периода 2014г.-2016г. са проведени няколко продани, обявени за нестанали.Насро- чена е и проведена публична продан за периода 07.01.2017г.-07.02.2017г. с начална тръжна цена 109 050лв.С протокол от 08.02.2017г. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и купувач ЧСИ е обявил за купувач на недвижимия имот присъединения взискател В.С.С. за предложената от него цена от 171 000 лв.

Изготвен е разпределителен протокол на 23.02.2017г.,  предявен на 20.03.2017г., при надлежно уведомяване на страните.Жалба против разпределението е подал В.С. в срока по чл.462, ал.2 от ГПК.

В протокола от 23.02.2017г. ЧСИ, след като е посочил размера на дължимото на всеки от взискателите вземане/конкретно за „ОББ”АД: 162 458, 05 лв.+23 317, 66лв.+237, 73лв.+58 165, 45лв.+6 492, 43лв.+2 700, 07лв.+5 058, 29лв., а за В.С. общо 11 896, 28 лв./ е извършил разпределение на сумата от 171 000 лв., като е разпоредил В.С. да внесе по специалната сметка на ЧСИ общо сумата от 171 000лв., от която: 1/ сумите от 4 354, 49лв. и 148лв. по сметка на ЧСИ, от които първата представляваща такса по т.26 от ТТРЗЧСИ, а втората обикновени такси и разноски по ТТРЗЧСИ/за изготвяне и предявяване на разпределение и заличаване на възбрана/; 2/ сумата от 166 497, 51лв. за изплащане на привиле - гированото вземане на ипотекарния кредитор „ОББ”АД.

За вземанията си по ч.гр.д.№314/17г. по описа на ШРС жалбоподателят е хирографарен кредитор.В изпълнителното производство първоначалният взискател има за вземанията си привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД/за сторените в изп. производство разноски за конкретния изпълнителен способ, от който се разпределя сумата/ и по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД/за вземането си по изп.лист от 19.08.2013г./. Сумата от 171 000лв. е недостатъчна за удовлетворяване на кредитора с привиле -гировано вземане.Предвид горното и не остава сума, която жалбоподателят, хиро -графарен кредитор, да може да прихване по реда на чл.461 от ГПК със своето вземане, т.к. такава в настоящия случай не му се следва по съразмерност.С оглед горното и законосъобразно с обжалваното разпределение е прието, че обявеният за купувач присъединен взискател В.С. следва да внесе цялата сума от 171 000лв./без приспадане на неговото вземане/, от която впоследствие следва да се удовлетвори с посочените суми взискателят с вземания с привилегия по чл. 136, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗД. 

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба е неоснова -телна.Обжалваното решение като правилно следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №97/31.05.2017г., постановено по в.гр.д.№109/17г. по описа на ШОС.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: