О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                  №9/07.01.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на седми януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                   ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 5 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1,т.1, във връзка с чл.219, ал.3от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Министерство на правосъдието на РБ, в качеството му на ищец по предявения от него обратен иск срещу ответниците по главния иск - Любомир Х. Мавров и Мирай Мехмед Ибрям, двамата от гр.Варна, срещу определение № 3241/28.10.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 1392/2013 година, в частта в която е прекратено производството по обратния иск поради недопустимост. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт в посочената част и се иска от апелативната инстанция да го отмени.

Направено е искане и за спиране на производството по делото пред ВОС на основание чл.277 от ГПК.

Насрещните страни по частната жалба - ответниците по обратния иск Любомир Мавров и Мирай Ибрям не са изразили становище по нея.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното.

Въпросът за формата на вината при която евентуално са причинени претендираните по обратния иск вреди, не е въпрос по допустимостта на иска, а по съществото на спора и поради това ВОС не е имал основание да приеме, че предявения от МП обратен иск е недопустим.

Независимо от това, в съобразителната част на обжалваното определение ВОС неправилно е приел, че в исковата молба по обратния иск не се съдържа позоваване на умисъл при осъществяване на изпълнителните действия от двамата ответници по този иск - виж л.93, последен абзац. Видно от уточняващата молба на МП (л.70 до л.72 от делото на ВОС) в нея изрично е записано, че двамата държавни съдебни изпълнители са причинили претендираните от министерството вреди умишлено.

Следователно, налице са били всички предпоставки според разбирането на ВОС, за да се приеме, че иска е допустим с оглед приложението на общия режим за имуществена отговорност от деликт.

По изложените съображения следва да се приеме, че частната жалба е основателна, а обжалваното определение следва да се отмени в посочената част и делото да се върне на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Искането за спиране на производството по делото пред ВОС е практически безпредметно, тъй-като цялата преписка по делото незабавно се връща на този съд за продължаване на съдопроизводствените действия, тъй-като настоящето определение не подлежи на обжалване. В този смисъл произнасяне по това искане не е необходимо.

 

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ определение № 3241/28.10.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 1392/2013 година в частта, в която е прекратено производството по предявения от Министерството на правосъдието на РБ обратен иск и връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.