ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

52/26.01.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  26.01.2015г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 5/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от М.Е.Х.-М. от гр.София и М.Е.Д. от гр.Варна чрез процесуалните им представители адв. Т.Р. и адв. Ф.Д. срещу определение № 4062/17.10.2014 год по т.д. № 884/2014 год на ВОС, с което производството по делото е прекратено, както следва:

 1) в частта по иска за прогласяване унищожаемостта на упълномощителната сделка, материализирана в пълномощно рег.№ 6635 с удостоверено съдържание рег.№ 6636, акт 2, т. II от 10.07.2013 год на нотариус Людмила Гонова, поради крайна нужда и явно неизгодни условия, както и

2) в частта, с която производството е прекратено по исковете за програсяване недействителността на договор за покупко-продажба, сключен с нот.акт № 122, т. I, рег.№ 6751, нот.д. № 107/12.07.2013 год на нотариус рег.№ 116 на Нотариалната камара за размера над 1/6 ид.ч. от имота, предмет на договора за всяка от ищците,

3) евентуалния иск за прогласяване недействителността на същия договор поради пороци в представителството – договаряне във вреда на представлявания, евентуално-липса на представителна власт на пълномощника да договаря сам със себе си или с лице, което също представлява, за размера над 1/6 ид.ч. от имота, предмет на договора за всяка от ищците, както и

4) евентуалния иск за прогласяване на договора за сключен при абсолютна симулация, евентуално – относителна симулация, прикриваща дарение, за размера над 1/6 ид.ч. от имота, предмет на договора за всяка от ищците.

По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частните жалбоподателки молят за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Правния си интерес от исковете за прогласяване на недействителността на договора за покупко-продажба в неговата цялост частните жалбоподателки обосновават с необходимостта от връщане на имота в патримониума на наследодателя с оглед реализиране в бъдеще на правата им по чл. 30 и 31 от ЗН. По отношение прекратеното производство по иска за унищожаемост на упълномощителната сделка като извършена поради крайна нужда и явно неизгодни условия, частните жалбоподателки се позовават на чл.44 от ЗЗД, уреждащ приложимостта на нормите относно договорите и спрямо едностранните волеизявления.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Разпоредбата на чл. 26 ал.2 от ГПК повелява, че никой не може да предявява от свое име чужди права. Това правило е относимо в пълна степен по отношение исковете, предявени за прогласяване недействителността на договора за покупко-продажба в неговата цялост. В качеството си на наследници на една от страните по договора, всяка от тях притежава съответна част от наследството, което включва в своя имуществен комплекс и правото на иск. Всяка от ищците има правен интерес да предяви само онези права, които й принадлежат по силата на наследственото правоприемство, но не и правата на останалите наследници, или на наследството като цяло. В този смисъл е решение № 397/03.10.012 год по гр.д. № 160/2011 год на ВКС на РБ, IV г.о, което е мотивирано със съображения за недопустимост на иска за прогласяване нищожността на разпоредителната сделка в нейната цялост в случаите, когато ищецът е собственик само на идеална част от имота. Този извод следва от разпоредбата на чл. 124 ал.1 от ГПК, тълкувана във връзката й с чл 26 ал.2 от ГПК, която предвижда процесуална забрана за предявяване на чужди права.

Ето защо определението, с което производството по делото е прекратено в частите, които надхвърлят дела на ищците от наследството, е правилно и законосъобразно.

Настоящият състав намира за правилно определението и в частта, с която е прекратено производството по иска за прогласяване унищожаемостта на упълномощителната сделка като извършена при крайна нужда и явно неизгодни условия. Упълномощаването е едностранно изявление на страната, с което тя овластява друго лице да извърши от негово име определени действия, в случая – да сключи разпоредителна сделка с имот. Вярно е, че съгласно чл. 44 от ЗЗД правилата относно договорите намират съответно приложение към едностранните изявления, когато законът допуска те да пораждат, изменят или прекратяват права и задължения. В случая обаче лицето, което е придобило права по договора, сключен от пълномощника, е търговско дружество, а съгласно императивната норма на чл. 297 от ТЗ търговска сделка не може да се унищожава поради крайна нужда и явно неизгодни условия.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 4062/17.10.2014 год по т.д. № 884/2014 год на ВОС.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ по реда на чл. 274 ал.2 т.1 във вр. с чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.