ОПРЕДЕЛЕНИЕ 23

гр. Варна, 16.01.2017г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

   МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 5/17г., намира следното:

Настоящото производство е образувано въз основа на определение № 3129/28.12.16г., постановено по ч.гр.д. № 2116/16г. на ВОС, с което е разпоредено изпращането на настоящия съд на изпълнително дело № 6025/16г. по описа на ДСИ при ВРС, за определяне на ДСИ от друг съдебен район за провеждане на съответните процесуални действия по изпълнителното дело, поради отвод на всички ДСИ от съдебния окръг на ВОС.

За да се произнесе настоящият състав на съда установи следното:

Изпълнително дело № 6025/16г. е образувано в СИС на ВРС по искане на взискателя с молба от 21.01.16г., като преди това същото е започнало като изп.д. № 20087190400109 по описа на ЧСИ Станислава Янкова, рег. № 719 в КЧСИ /към което са били присъединени изп.д. № 20087190400210 и № 20097190400217 на същия ЧСИ/, а по-късно е било прехвърлено в кантората на ЧСИ Люба Тодорова, рег. № 713 в КЧСИ за продължаване на изпълнителните действия под № 20147130400237.

Въз основа на служебно констатирани основания за отвод /по отношение на ДСИ Хр. Калчева/, както и въз основа на подадени от взискателя молби за отвод на определените чрез програма за случайно разпределение на делата ДСИ от СИС при ВРС /молба от 31.05.16г.  – по отношение на ДСИ Д. Милушева, молба от 30.06.16г. – по отношение на ДСИ М. Мехмед, молба от 26.07.16г. – по отношение на всички ДСИ от СИС при ВРС/, посочените по-горе ДСИ, както и всички останали ДСИ от тази служба /Милен Железов, Димана Антонова, Д. Кеманова, П. Русева, Л. Станев и В. Георгиева/, са се отвели от извършване на изпълнителни действия по това изпълнително дело /част от отводите не са подредени нито хронологично, нито са номерирани като страници към изпълнителното дело, но всички отводи фактически са закрепени към същото/. Поради това ръководителят на ДСИ е разпоредил изпращането на изпълнителното дело на председателя на ВОС за определяне на друг ДСИ.

С определение № 2272/20.09.16г. по ч.гр.д. № 1750/16г. на ВОС съдът приел за приложима хипотезата на чл. 23, ал. 3 от ГПК и е изпратил изпълнителното дело за разглеждане от ДСИ при РС-Провадия. Последният също е постановил отвод на 05.10.16г. и е изпратил делото отново на ВОС. Последният с определение № 2484/18.10.16г. е изпратил изпълнителното дело за разглеждане от ДСИ при РС-Девня, на осн. чл. 23, ал. 3 от ГПК. След последвал отвод на ДСИ от РС-Девня, делото отново е изпратено на ВОС, който с цитираното по-горе определение № 3129/28.12.16г., постановено по ч.гр.д. № 2116/16г., след като е констатирал, че всички ДСИ от съдебния район на ВОС са се отвели от разглеждане на това изпълнително дело, е изпратил изпълнителното дело на ВАпС, който на осн. чл. 23, ал. 3 от ГПК да определи ДСИ от друг съдебен район.

Настоящият състав на съда намира, че в настоящия случай не е приложима хипотезата на чл. 23, ал. 3 от ГПК тъй като е налице специалната норма на чл. 274, ал. 1 от ЗСВ, която предвижда, че когато длъжността не е заета или назначеният ДСИ е възпрепятстван да я изпълнява и не може да бъде заместен от друг ДСИ от същия съд, председателят на съответния окръжен съд или министърът на правосъдието може да командирова на негово място ДСИ от друг съдебен район. Според новата ал. 2 на чл. 274 от ЗСВ, министърът на правосъдието може да възложи на съдия по вписванията от същия съд да изпълнява функциите на ДСИ. И тъй като в настоящия случай са налице отводи на всички ДСИ от всички районни съдилища от съдебния район на ОС-Варна, то очевидно компетентен да извърши командироването на ДСИ от друг район, респ. възлагането на функциите на съдия по вписванията, е министъра на правосъдието.

Производството пред настоящия съд следва да се прекрати и изпълнителното дело, ведно с всичките му приложения, да се изпрати на министъра на правосъдието.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 5/2017 год. по описа на ВАпС.

ИЗПРАЩА изпълнителното дело, ведно с всичките му приложения, на Министъра на правосъдието с оглед правомощията му по чл. 274 от ЗСВ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                                 2.