ОПРЕДЕЛЕНИЕ

45

_24_.01.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _24_.01. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

 

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.05 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от С.П.П., ЕГН **********, гр. Варна, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2735/24.10.2017 год. на ОС Варна по в.ч.гр.д. 2055/2017 год., с което е прекратено производството по жалба на С.П. Пуетров срещу постановление на ПЧСИ А.А.на ЧСИ С.Д. с рег.№718 и район на действие района на ОС Варна, по изп.д. 20167180400033, обективирано в придружително писмо 12839/29.05.2017 год. срещу постановление за възлагане по същото изпълнително дело от 21.04.2017 год., на осн. чл. 262, ал.2, т.2 ГПК. В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че жалбоподателят не е бил редовно уведомен за обжалваното пред ОС действие на ЧСИ, порад което и подадената от него жалба не е просрочена. Твърди се, че датите на уведомяванията са частни твърдения на ЧСИ и доказването им е в тежест на ЧСИ. Иска се отмяна на определението и произнасяне по същество на жалбата от ОС.

Не е постъпил е писмен отговор от насрещната страна –  „А. банк България” АД, гр. София.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Пред ОС делото е образувано по частна жалба на г-н П. срещу връщане на жалбата му вх. № 5888/04.05.2017г. срещу Постановление за възлагане от 21.04.2017г., на осн. чл. 262, ал. 2, т. 2 от ГПК по изп. дело на ЧСИ Д., по което той е длъжник. Изложени са идентични оплаквания и пред ОС. Излага, че на 15.05.2017г. е било залепено на домашния му адрес уведомление, с указания да се яви в двуседмичен срок в канцелаприята на ЧСИ СТ.-К..-Д. за получаване на призовка/съобщение по изп.д. № 20177180400115. На 29.05.2017г., спазвайки дадения му двуседмичния срок се явил в канцеларията на ЧСИ, но получил придружително писмо № 5888/04.05.2017г., към която била прекрепена жалбата му. На място не получил никакви обяснения защо му се връща жалбата, а и придружителното писмо не съдържало никакви мотиви. Моли се да бъде отменен обжалвания акт и да бъде разпоредено  на ЧСИ да администрира подадената от него жалба.

Въззиваемата страна и взискател в изпълнителния процес „А. Банк България“ АД не е изразила становище по основателност на жалбата и пред ОС.

ЧСИ е депозирал обяснения по обжалваните действия.

От фактическа страна, по делото се установява, че: на 04.05.2017г. е постъпила жалба вх. № 5888 от С.П. срещу изготвеното на 21.04.2017 г. по изп.д. № 20167180400033 на ЧСИ С. К.-Д. постановление за  възлагане.  ЧСИ е указал внасяне на дължимите при обжалването държавна такса по сметка на ВОС и такси по ЗЧСИ. Посочил е, че нередовностите следва да бъдат отстранени в едноседмичен срок от датата на получаване, на осн. чл. 262, ал. 1 от ГПК и последстдвията в случай на неизпълнение в срока-връщане на жалбата, на осн. чл. 262, ал. 2, т. 2 от ГПК. Връчител на ЧСИ е направил опит да връчи това уведомление № 10601/04.05.2017 г., чрез процесуалния представител на длъжника адв. Г.С.. Удостоверил е, че при посещение на 05.05.2017г. адресатът не е бил открит. Служител в адвокатската кантора отказал да приеме уведомлението. Връчителят залепил уведомление на вратата на адвокатската кантора, с което се уведомява С.П., че в двуседмичен срок, считано от 05.05.2017 г. може да се яви в канцеларията на ЧСИ Ст.К.-Д.за получаване призовка/съобщение по изп.д. № 20167180400033.

След като по изп.д. № 2016718040033 на 17.05.2017 г. е постъпила декларация вх. № 6750/17.05.2017г. от С.П., че оттегля пълномощията си от адв. Г. Стефанов е изготвено уведомление № 11919/17.05.2017г. със съдържание, идентнично на това по уведомлението № 10601/04.05.2017г. Според удостоверяването съобщението е връчено на 17.05.2017 г. чрез уведомяване по телефона, извършено от служебния телефон на ЧСИ към тел. № 0899193800, на който отоваря С.П..

В срока, изтекъл на 25.05.2017 г.-присъствен ден, изпълнение не е последвало.

При явяването си в канцеларията на ЧСИ на 29.05.2017 г. С.П. е получил обжалвания акт. Връщането на жалбата е обосновано с неотстраняване в срок на допуснатите нередовности и е посочен текста от закона-чл. 262, ал. 2, т. 2 от ГПК.

Приложеното към жалбата срещу връщането и залепено на 15.05.2017 г. на адреса в гр. Варна, жк „Изгрев“ № 20 уведомление е неотносимо по спора, доколкото не касае изобщо изп.д. № 220167180400033 на ЧСИ Ст.К.-Д., а друго изп.д. № 20177180400115 на ЧСИ Ст.К.-Д., което е без правно значение по спора.  Всъщност, старанат е била уведомена чрез залепване на уведомление на съдебния й адрес на адв. С. преди оттегляне на пълномощията към него още на 05.05.2017 год.

Изпълнение в дадения от ЧСИ срок за отстраняване на констатираните нередовности на жалба № 5888/04.05.2015г. не е последвало. Страната е била предупредена за последствията при неизпълнение на дадените от ЧСИ указания в срок-връщане на жалбата. Самото връщане е осъществено като санкция на процесуалното поведение на страната, поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности, на осн чл. 262, ал. 2, т. 2 от ГПК. 

Следва да бъде прието, че ЧСИ, чрез служителя си Г. М. надлежно е уведомила С.П. за указанията на ЧСИ, за което е изготвила нарочна бележка върху уведомление № 11919/17.05.2017 г., на основание чл. 42, ал. 2, вр. чл. 44, ал. 2, предл. 1 от ГПК и на телефонния номер, който е бил посочен от самия С.П. в молбата му № 9050/13.07.2016г. и в молбата му № 4412/10.04.2017 г.

На ЧСИ е дадена възможност официално да удостоверява връчванията по силата на закона. В случай, че иска да оспори удостоверителната сила на изявлението на ЧСИ или негов служител, тежестта е у г-н П.. Той не е въвел насрещно твърдение, нито е доказал факт, изключващ уведомяването му по телефона. Същото важи и за останалите удостоверявания, направени от ЧСИ. Напротив, предприетото му действие по оттегляне на пълномощията на представляващия го адвокат по-скоро сочи на злоупотреба с права от страна на г-н П., който е осуетил своевременното му уведомяване на за действията на ЧСИ поне два пъти.

Щом още на 17.05.2017г. страната е надлежно уведомена по телефона, но не е изпълнила указанията на ЧСИ, последният правилно е приложил разпоредбата на чл. 262, ал. 2, т. 2 от ГПК.

Следователно, жалбата пред ОС е просрочена и е подлежала на връщане.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2735/24.10.2017 год. на ОС Варна по в.ч.гр.д. 2055/2017 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: