О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

100

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 14.02.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 50/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

  Подадена е частна жалба от Национална агенция по приходите гр.София срещу определение № 337/03.12.2013 год по в.гр.д. № 252/2013 год на Окръжен съд Търговище, с което производството по делото е прекратено на осн. чл. 262 ал.1 т.2 от ГПК. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Отговор на жалбата не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, поради следното:

От данните по делото е установено, че постановлението на ДСИ при Районен съд гр.Омуртаг за прекратяване на изпълнителното производство по изп.д. № 164/2006 е връчено на взискателя на 04.09.2013 год. Частната жалба срещу него е заведена в деловодството на РС Търговище под № 2259/16.09.2013 год.

От представената към частната жалба обратна разписка се установява, че жалбата срещу постановлението за прекратяване на изп.д. № 164/2006 е изпратена до ДСИ при Районен съд Омуртаг по пощата на 10.09.2013 год, видно от поставеното пощенско клеймо. От горното следва, че срокът за обжалване, който изтича на 11.09.2013 год, не е бил пропуснат.

Към преписката по в.гр.д. № 252/2013 год. на Окръжен съд Търговище не е приложен пликът, с който са пристигнали книжата, което е в нарушение на чл. 44 ал.2 от ПАРОАВАС. Поради това изводът на съда за просрочие на жалбата е незаконосъобразен и прекратителното определение следва да бъде отменено, а делото– върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ определение № 337/03.12.2013 год по в.гр.д. № 252/2013 год на Окръжен съд Търговище, с което производството по делото е прекратено на осн. чл. 262 ал.1 т.2 от ГПК.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: