ОПРЕДЕЛЕНИЕ 656

гр. Варна,     01.10.2015г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                            ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 500/15г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от К. и И. Коленичеви чрез адв. В.Д. от САК, против определение № 3072/01.09.15г. по гр.д. № 3122/13г. на ВОС, с което е оставена без уважение молбата им с вх. № 16874/29.05.15г. /в определението е допусната грешка относно датата на молбата като е вписана 29.08.15г./ за освобождаването на жалбоподателите от заплащане на дължимата държавна такса за разглеждане на частна жалба с вх. № 1954/21.01.2015 г. срещу Определение № 3575/10.12.2014 г. по гр. дело № 3122/2013 г. по описа на ВОС. Частната жалба съдържа единствено искането за отмяна на определението като незаконосъобразно. Допълнителни доводи не са изложени въпреки посоченото в жалбата, че ще бъде сторено.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес и при наличието на надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

По първоинстанционното дело е постановено решение, с което е бил уважен предявеният от И.С.Ж. против И.Х.К. и К.А.К. ревандикационен иск по чл. 108 от ЗС относно подробно описан недвижим имот.

Решението е било обжалвано от ответниците с въззивна жалба вх. № 21923/29.07.14г., която с разпореждане № 7803/08.09.14г. е била оставена без движение. Депозирана е била молба с вх. № 29513/21.10.14г., с която ответниците чрез процесуалния си представител са отправили искане за освобождаване от ДТ по въззивната жалба /245.53лв./. Молбата е била оставена без движение с разпореждане № 8968/22.10.14г. като на молителите са дадени подробни указания какви доказателства следва да представят, за да бъдат освободени от заплащането на ДТ. В изпълнение на указанията молителите са представили единствено декларации за материалното и гражданско състояние, отправяйки искане за продължаване на срока за представяне на другите доказателства. Искането е било уважено с определение № 9823/24.11.14г. и срокът е продължен с 1 седмица, считано от изтичане на първоначално определения срок от съда – 21.11.14г., на осн. чл. 63 от ГПК. Поради неизпълнение и в рамките на продължения срок, съдът с определение № 3575/10.12.14г. се е произнесъл по искането на жалбоподателите за освобождаване от ДТ по въззивната им жалба, оставяйки го без уважение.

В срока за обжалване на определение № 3575/10.12.14г. е била депозирана частна жалба от Коленичеви с вх. № 1954/21.01.15г. Същата е оставена без движение с разпореждане № 4149/22.04.15г. като е даден възможност на частните жалбоподатели да представят доказателства за внесена ДТ в размер на 15лв. по сметка на ВАпС. В тази връзка с молба вх. № 16874/29.05.15г. частните жалбоподатели чрез адв. Д. са отправили искане да бъдат освободени от заплащането на ДТ по частната им жалба. Молбата е оставена без движение с разпореждане № 5730/02.06.15г. като на молителите са дадени подробни указания за доказателствата, които следва да представят, за да бъдат освободени от заплащането на 15лв. ДТ. С молба от 26.08.15г. е отправено искане от Коленичеви /най-вероятно, действащи чрез адв. В. Д., но без това да е отразено изрично/ за продължаване на срока, даден с разпореждането от 02.06.15г. Молбата е оставена без уважение с разпореждане № 9130/27.08.15г. поради липсата на уважителни причини. Последвало е постановяването на обжалваното определение № 3072/01.09.15г.

Настоящият състав на съда счита, че последното е законосъобразно – при дадени конкретни и ясни указания относно представянето от молителите на необходимите доказателства, за да бъдат освободени от ДТ в размер на 15лв. по депозирана от тях ЧЖ, същите надлежно уведомени чрез процесуалния си представител, не са представили такива. Съгласно чл. 83, ал. 2 от ГПК освобождаването от такси и разноски може да стане от съда, когато въз основа на представени му доказателства относно имуществено състояние, семейно положение, здравословно състояние, трудова заетост, възраст и всички обстоятелства, относими към възможността за изпълнение на задължението за внасяне на ДТ, се направи преценка за липсата на достатъчно средства. Недостатъчни и нетносими се явяват единствено представените от молителите две декларации от 27.09.14г. – те касаят искането им освобождаване от ДТ по ВЖ в размер на 245.53лв., дадени са 1 година преди настоящия момент и не съставляват изпълнение в пълнота на изискването за представяне на доказателства за всички релевантни към искането за освобождаване от ДТ доказателства. 

Поради очевидността на стремежа на жалбоподателите да шиканират надлежното извършване на процесуалните действия по разглеждане на въззивната им жалба, то и настоящият състав на съда направи преценка, че липсата на предварително внесена сума от 15лв. по сметка на АпС-Варна като ДТ по частната им жалба, не е пречка за разглеждане на същата по същество /за да се прекъсне роенето на производства относно производството/.

С оглед обаче на изхода по настоящото дело следва да се приеме, че е налице хипотезата на чл. 77 от ГПК и частните жалбоподатели следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на АпС-Варна сумата от 15лв., като изпълнителния лист бъде издаден едва след евентуално влизане в сила на настоящото определение.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба, подадена от подадена от И.Х.К. и К.А.К. от гр. Варна чрез адв. В.Д. от САК, против определение № 3072/01.09.15г. по гр.д. № 3122/13г. на ВОС, с което е оставена без уважение молбата им с вх. № 16874/29.05.15г. /в определението е допусната грешка относно датата на молбата като е вписана 29.08.15г./ за освобождаването на жалбоподателите от заплащане на дължимата държавна такса за разглеждане на частна жалба с вх. № 1954/21.01.2015 г. срещу Определение № 3575/10.12.2014 г. по гр. дело № 3122/2013 г. по описа на ВОС.

ОСЪЖДА И.Х.К., ЕГН ********** и К.А.К., ЕГН ********** *** да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт по сметката на Апелативен съд-Варна, сумата от 15 /петнадесет/лв., на осн. чл. 77 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателите пред ВКС, при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: