О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

645/14.11.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14. 11.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№500/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час - тна жалба от Л.С.Щ. чрез процесуалния й представител адв.Н. К. против определение №684/23.06.2017г., постановено по в.гр.д.№279/17г. по описа на ДОС, т.о., с което е оставена без разглеждане подадената от Л.С.Щ. жалба против Постановление за прекратяване №5042/10.02. 2017г. по изп.д.№6/2007г. по описа на ЧСИ Л.Т., рег.№737, район на действие ОС-Добрич.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.Претендират се разноски.

Въззиваемият Е.Г.Е. в качеството му на ЕТ „Е.-***, редовно уведомен при условията на чл.50, ал.4 от ГПК, не е депозирал отговор по жалбата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№279/17г. по описа на ДОС е образувано по жалба вх. №7702/15.03.2017г./по описа на ЧСИ/, подадена от Л.С.Щ. чрез процесуалния й представител адв.Н.К., против действия на ЧСИ Л. Т., рег.№737, с район на действие ОС-Добрич, по изп. дело №20077370400006 - Постановление от 10.02.2017г. за прекратяване на изп.производство на осн. чл.433, ал.1, т.8 от ГПК, както и акт на съдебния изпълнител от 10.02.2017г. за определяне на дължимите от взискателя в изп.производство Л.С.Щ. при условията на чл.79, ал.1, пр.1 от ГПК такси и разноски.

За обжалваните действия, съобщения за които са изпратени на 24.02.2017г.,  Л.С.Щ. е уведомена с препоръчано писмо с обратна разписка /л.739 от изп.д./, връчена на представител на получателя на 27.02.2017г.Против действията Л.Щ. е подала жалба с вх.№7702/15.03.2017г.Жалбата е подадена по пощата с код на препоръчаната пратка R PS 9491 000556 K.Върху плика не е поставено пощенско клеймо.Пред настоящата инстанция е представена известието за доставяне на  препоръчаната пратка с код R PS 9491 000556 K и видно от съща - та поставеното пощенско клеймо в станцията, където е подадена, е с дата 06.03. 2017г.Предвиденият в нормата на чл.436, ал.1 от ГПК преклузивен срок за обжал- ване действията на съдебния изпълнител е едноседмичен.В настоящия случай същият изтича на 06.03.2017г., предвид което и следва да се прием, че жалбата на страната е подадена в рамките на срока на осн. чл.62, ал.2, изр.1 от ГПК.

По изложените съображения съдът приема, че неправилно с обжалваното опре - деление е прието, че подадената жалба против действия на съдебен изпълнител е била просрочена, предвид което същото следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.Искането за присъждане на разноски е неоснователно, т.к. направените от жалбоподателката  разноски по частната жалба не произтичат от процесуалното поведение на насрещ- ната страна.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №684/23.06.2017г., постановено по в.гр.д.№279/17г. по описа на ДОС, т.о., и

ВРЪЩА делото на ОС-Добрич за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: