ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

630

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  16.10.2018 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 500/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подъдена е частна жалба от К.И.Б. срещу определение № 1041/30.04.2018 год по гр.д. № 670/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., 11състав, с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по компетентност на Административен съд гр.София. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С исковата молба, депозирана пред първоинстанционния съд, ищецът е претендирал обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени от служители на Агенцията по вписванията в резултат от издаване на невярна справка за притежавани от него имоти. Въз основа на така издадената справка е било оставено без уважение искането му за освобождаване от държавна такса и разноски по ч.гр.д. № 4270/2016 год на Апелативен съд София, оттова той се почувствал лишен от правото на справедлив процес и изпитал емоционален стрес и унижение.

Фактическите твърдения, съдържащи се в исковата молба и уточняващата такава дават основание да се приеме, че претенцията е основата на чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, която е от компетентността на административния съд. Това е така, защото ищецът претендира вреди, причинени от служители на Агенцията по вписванията, която е подведомствена на Министерството на правосъдието и осъществява дейност по административно обслужване. Издаваните от агенцията актове са административни по своя парактер и именно това обуславя подсъдността на делото на административните съдилища. Седалището на посочения ответник е в гр.София, където е и постоянният адрес на ищеца, поради което правилно първоинстанционният съд е постановил делото да бъде изпратено по компетентност на Административен съд София.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1041/30.04.2018 год по гр.д. № 670/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., 11 състав.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.