О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

603

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на  29.10.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 502/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от „Виктори Менаджмент” ЕООД, представлявано от едноличния собственик на капитала А.Т.А. срещу определение № 1515/18.05.2013 год. по в.гр.д. № 1491/2013 год. на Окръжен съд, с което е прекратено производството по делото.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

Производството е образувано по жалба от „Виктори менаджмент” ЕООД срещу отказ на ДСИ Павлина Русева при СИС с район на действие ВРС да изпълни определение № 202/18.01.2013 год, постановено по гр.д. № 3645/2012 год. на ВОС, с което на осн. чл. 23 ал.4 от ЗОПДИППД (отм) и § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ е разрешено плащане на суми от запорираните сметки на дружеството.

За да прекрати производството по делото съдът е съобразил, че жалбоподателят е бил уведомен за отказа на съдебния изпълнител на 22.02.2013 год, а жалбата е постъпила на 05.03.2013 год, т.е. след изтичане на преклузивния срок за обжалване.

От представените към въззивната частна жалба писмени доказателства – разписка № 534/PS1000022FLE0 и обратна разписка ИДPS0022FLE0 се установява, че жалбата е била изпратена по пощата на 01.03.2013 год и доставена на получателя – СИС при ВРС на 04.03.2013 год, но е заведена с вх.№ 3173/05.03.2013 год.

Съгласно чл. 436 ал.1 от ГПК жалбата се подава чрез съдебния изпълнител в едноседмичен срок, който в случая започва да тече от деня на съобщението.  Съобщение за отказа на съдебния изпълнител е връчено на страната на 22.02.2013 год. Съгласно правилото на чл. 60 ал.4 от ГПК срокът, който се брои на седмици изтича в съответния ден на последната седмица, в случая – на 01.03.2013 год. Разпоредбата на чл. 62 ал.2 ГПК постновява, че срокът не се смята изпуснат, когато изпращането е станало по пощата.

Както се установява от представените писмени доказателства, жалбата е била изпратена по пощата на 01.03.2013 год, т.е. преди изтичане на срока. Ето защо изводът на първоинстанционния съд, че същата е просрочена, е незаконосъобразен. Поради това постановеното определение следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за постановяване на акт по същество.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ определение № 1515/18.05.2013 год. по в.гр.д. № 1491/2013 год. на Окръжен съд, с което е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на същия съд за постановяване на акт по същество.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: