ОПРЕДЕЛЕНИЕ

697

21.10.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21.10. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.502 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Й.И.С. лично и в качеството й на ЕТ, и от С.Д.С., определение № 195/23.07.2015 год. по в.гр.д. 173/2015 год. на ОС Силистра, с което е прекратено производството по жалба срещу действия на ЧСИ, изразяващи се в рекапитулация по изп.д. 20117670400123 на ЧСИ Г Г– Силистра с направено искане да бъдат върнати получени вповече от взискателя суми. Твърди се, че обжалваното действие е разпределение на суми и подлежи на обжалване по реда на чл. 462, ал.2 ГПК.

Срещу жалбата е постъпил писмен отговор от взискателя „ПИБ” АД, гр. София, в което се оспорват доводите в нея, но преди всичко допустимостта й.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

С атакуваното определение е прекратено като недопустимо производството по жалба на въззивниците и длъжници в изпълнителен процес срещу действията на ЧСИ, изразяващи се дв съставяне на писмен документ, наречен „рекапитулация”, както и срещу отказа му да върне определена сума, която считат за надвнесена.

Насрещната страна в процеса е изразила становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.

ЧСИ е изразил становище, че жалбата е недопустима и неоснователна.

Изп.дело № 20117670400123 по описа на ЧСИ Г Гс рег.№ 767 и район на действие Окръжен съд Силистра е образувано по молба на „Първа инвестиционна банка“ АД, София, ЕИК 831094393, въз основа на представен изпълнителен лист, издаден на основание заповед за изпълнение №700/17.02.2011 на СРС по ч.гр.д.№ 283/2011 г. по описа на Районен съд - Силистра, по силата на който ЕТ „Д– Й.С.”, Й.И.С. и С.Д.С. са осъдени да заплатят солидарно на банката сумата в размер на 25001,62 евро, ведно с л5ихви и разноски.

          На 09.04.2015 г. ЧСИ е изготвил рекапитулация на събраните суми и погасените задължения.

         Съобразно чл. 460 ГПК разпределение се изготвя, когато има повече от един взискател и събраните суми са недостатъчни за удовлетворяване на вземанията. В случая взискателят е само един, поради което и рекапитулацията не представлява разпределение.

         Това действие на ЧСИ не е сред действията, които длъжниците могат да обжалват по реда на чл. 435 ГПК.

Жалбата е недопустима. На длъжниците не е дадена възможността да обжалват отказ на ЧСИ да извърши определено действие, а извършеното действие не попада в лимитативно определените хипотези на чл. 435 ГПК, в които длъжникът има право на жалба.

Не са налице заявените отменителни основания в ЧЖ, поради което и тя е неоснователна и следва да се остави без уважение, като се потвърди обжалваният акт.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 195/23.07.2015 год. по в.гр.д. 173/2015 год. на ОС Силистра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: