ОПРЕДЕЛЕНИЕ №621

гр. Варна, 01.11.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение в закрито съдебно заседание на 01.11. през две хиляди и седемнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Х.

в. ч. гр. дело № 502 по описа за 2017 г. на ВАпС, съобрази:

 

Производството е по чл. 274, ал. 2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от В.Н.Н. срещу определение № 2115/11.08.2017 год. по в.гр.д. 436/2017 год. на ОС Варна, с което е оставено без разглеждане искането му за ПРОДЪЛЖАВАНЕ на срок за изпълнение указанията на съда, дадени с разпореждане № 4906/31.05.2017 год. за отстраняване на нередовности по КЖ вх.№ 15093/26.05.2017 год. срещу решение № 620/21.04.2017 год. по в.гр.д. 436/2017 год. на ВОС и е оставена без уважение молбата му за предоставяне на правна помощ, като жалбата е подадена срещу определението само в първата му част, касеща продължаване на срок за отстраняване на нередовности в КЖ.

На г-н Н. все пак е предоставена правна помощ с определение № 2302/ 04.092017 год. по същото дело, като особеният му представител е уточнил жалбата /л.20 от настоящото дело/. В уточнението се твърди, че обжалваният акт е незаконосъобразен и необоснован, тъй като жалбоподателят не познавал закона и не могъл своевременно да получи правна помощ. Искането е да се отмени обжалваното определение и да се даде нов срок за изпълнение на указанията на съда.

В законоустановения срок не е постъпил отговор на частната жалба от насрещната страна – Н.В.Н..

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Частната жалба е подадена СРЕЩУ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, С КОЕТО Е ОСТАВЕНО БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане, което следва да се квалифицира като такова за възстановяване на пропуснат срок, а не за продължаване на срок, въпреки използвания погрешно от страната термин. Това прави ЧЖ допустима и подадена срещу подлежащ на обжалване акт.

Пред ОС производството е въззивно, образувано по въззивна жалба срещу решение на ВРС, с което е отхвърлен предявен от г-н Н. установителен иск за собственост върху недвижим имот.

Г-н Н. е подал касационна жалба срещу решение в срок на 26.05.2017 год.

С разпореждане от 31.05.2017 год. КЖ е оставена без движение с резонни указания за изправяне на нередовностите в нея: приподписване от адвокат, с оглед на законовото изискване за това; изложение на основанията за допускане до касационно обжалване. За разпореждането г-н Н. е уведомен на 09.06.2017 год.

С молба от 14.07., в срок, той е отговорил на съда, че жалбата му е редовна и е изложил каквото трябва в нея.

С разпореждане от 20.06.2017 год. №5527 КЖ е върната на страната. За това разпореждане г-н Н. е уведомен на 26.06.2017 год. и ТОЙ НЕ ГО Е ОБЖАЛВАЛ.

Следователно, касационната жалба е вече върната с влязъл в сила съдебен акт.

До обжалваното определение се е стигнало, след като г-н Н. е поискал с молба от 18.07.2017 год., месец след връщане на КЖ, правна помощ и продължаване на срока за отстраняване на нередовностите в КЖ.

По тази именно молба съдът се е произнесъл с обжалвания акт, който г-н Н. е обжалвал в срок.

Молба за продължаване на срок за изпълнение на указанията на съда, страната може да подаде, съобразно чл. 63 ГПК, преди съответният срок да е изтекъл. Г-н Н. е заявил, че иска продължаване на вече изтекъл срок, следователно искането следва да се квалифицира като такова по чл. 64 ГПК – за възстановяване на срок.

Това негово искане, обаче, е било неоснователно по следните причини: той е можел преди изтичане на срока за отстраняване на нередовностите в КЖ да поиска продължаването му и ако е нужно още тогава да заяви потребността си от правна помощ, но не го е направил – чл. 64, ал.3, изр. последно; с подадената от него молба за възстановяване на срока не е подадено изложение на основанията за допускане до касационно обжалване и приподписана КЖ – чл. 65, ал.2 ГПК. Тези условия не са били изпълнени нито преди, нито след предоставяне на праваната помощ и съществено за пропускането на възможностите, дадени от закона, е нежеланието на страната, заявено в отговор от 14.06.2017 год. да се съобрази с указанията на съда, а ако не са му ясни, да потърси правна помощ и да действа своевременно.

Молбата на г-н Н. до ОС за възстановяване на срока за изправяне на нередовностите в КЖ е била неоснователна и е подлежала на отхвърляне от ОС, такъв е и смисълъ на обжалвания съдебен акт.

Не са налице са твърдяните от жалбоподателите отменителни основания.

Предвид горното, атакуваният съдебен акт на Варненския окръжен съд следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2115/11.08.2017 год. по в.гр.д. 436/2017 год. на ОС Варна, с което е оставено без разглеждане искането му за „продължаване“ на срок за изпълнение указанията на съда, дадени с разпореждане № 4906/31.05.2017 год. за отстраняване на нередовности по КЖ вх.№ 15093/26.05.2017 год. срещу решение № 620/21.04.2017 год. по в.гр.д. 436/2017 год. на ВОС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: