ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

631

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   16.10.2018 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 502/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Х.С.Б. *** срещу определение № 261/04.07.2018 год по в.гр.д. № 187/2018 год на Окръжен съд Шумен, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№ 02706/28.05.2018 год по описа на ЧСИ Я.Б. с рег.№… срещу действията на съдебния изпълнител по изп.д. № …... По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Представил е като доказателство квитанция от „Български пощи“ ЕАД в увеление на твърдението си, че е изпратил частната жалба на 22.05.2018 год, поради което същата не е просрочена.

Постъпил е отговор от К.Й.А. чрез адв. С.Б., в който е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

За да остави частната жалба без разглеждане и да прекрати производството, съдът е съобразил наличните към приложеното копие от изпълнителното дело доказателства, от които е достигнал до извод, че същата е подадена след изтичане на преклузивния срок.

Този извод се опровергава от приложеното доказателство към частната жалба срещу прекратителното определение, от което се установява, че тя е била подадена по пощата на  22.05.2018 год – в последния ден от срока, следователно не е просрочена. Поради това определението следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 261/04.07.2018 год по в.гр.д. № 187/2018 год на Окръжен съд Шумен.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводдствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.