О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

651/17.10.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 17 .10.2019г., в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                          МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№502/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадени въз-  зивни и частна жалба, както следва.Въззивна жалба, подадена от П.А.Т. и А.П.Т., двамата чрез процесуалните представи -тели адв.Н.Д. и адв.Б.Ж., против решение №507/19.04.2019г., пос -тановено по гр.д.№1676/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частите му, с които: 1/ П.А.Т. и А.П.Т. са осъдени да заплатят солидарно на П.Г.И. и В.А.И., на всеки един от тях сумата от по 20 000 лв., представляващи  обезщетение за претър -пени неимуществени вреди, изразяващи се в емоционални болки и страдания - огромна мъка, причинена от противоправното поведение на двамата ответници, осъществено на 15.07.2013г., довело до смъртта на Александър П.И., настъпила на 15.07.2013г., което противоправно поведение се изразявало в дейс -твия или бездействия на двамата ответници: а/ не било изискано необходимото разрешение от Държавна агенция Морска администрация за изваждане на потъна -лия трал; б/ не били взети необходимите мерки за безопасното спускане на водолаза и неговото излизане на палубата на кораба - конструкцията на самата стълба и нейното поставяне не осигурявали ефективна възможност за добър захват и изтегляне на излизащия водолаз, не бил съставен план за осигуряване на безопасно гмуркане, не била подсигурена постоянна двустранна връзка между водолаза и подсигуряващия екип, не са били осигурени не по-малко от трима водолази и един осигуряващ водолазните работи, липсвали са лодка с оборудване, спасителни пояси, осигурително въже, не било извършено и задължително меди -цинско осигуряване - не е проверено кръвно налягане и пулс преди потапянето, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на исковата молба в съда - 17.07.2018г. до окончателното изплащане на задължението на осн. чл.45 от ЗЗД; 2/ П.А.Т. и А.П.Т. са осъдени да заплатят на П.Г.И. и В.А.И., на всеки един от тях сумата от по 10 172,14 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 15.07.2013г. до 17.07.2018г. върху присъдените суми от по 20 000 лв., представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в емоционални болки и страдания - огромна мъка, причинена от противоправното поведение на двамата ответници, осъществено на 15.07.2013г.,  довело до смъртта на Александър П.И., настъпила на 15.07.2013г., което противоправно поведение се изразявало в действия или бездействия на двамата ответници, на осн. чл.86 от ЗЗД; 3/ П.А.Т. и А.П.Т. са осъдени да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд - Варна сумата от 2 413, 77 лв., дължими държавни такси в производството, като и сумата от 5 лв., държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист, на осн. чл. 78, ал.6 ГПК; 4/ П.А.Т. и А.П.Т. са осъдени да заплатят на П.Г.И. сумата от 757,17 лв., представляващи сторени по делото разноски и заплатено адвокатско възнаграждение, на осн. чл.78, ал.1 ГПК; 5/ П.А.Т. и А.П.Т. са осъдени да заплатят на В.А.И. сумата от 416, 67 лв., представляващи сторени по делото разноски и заплатено адвокатско възнаграждение, на осн. чл.78, ал.1 ГПК.В жалбата се твърди, че решението в обжалваните му части е неправилно, като постановено в противоречие с материалния закон, при съществени нарушения на съдопроиз -водствените правила и поради необоснованост по изложените в жалбата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове да бъдат отхвърлени.Претендират се разноски.

Въззиваемите П.Г.И. и В.А. са депозирали отговор по въззивната жалба, подаден извън срока по чл.263, ал.1 от ГПК, чрез процесуалния си представител адв.Ю.Г., в който поддържат становище за нейната неоснователност и молят решението в обжалваните му от Т. части да бъде потвърдено.

Въззивна жалба, подадена от П.Г.И. и В.А.И., двамата чрез процесуалния им представител адв.Ю.Г., против решение №507/19.04.2019г., постановено по гр.д.№1676/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частите му, с които: 1/ са отхвърлени предявените от П.Г.И. и В.А.И. против П.А.Т. и А.П.Т. искове за солидарното осъждане на ответниците да заплатят на всеки един от ищците сумата, представляваща разликата над 20 000лв. до 30 000лв., представляващи  обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в емоционални болки и страдания - огромна мъка, причинена от противоправното поведение на двамата ответници, осъществено на 15.07.2013г., довело до смъртта на А. П.И., настъпила на 15.07.2013г., което противоправно поведение се изразявало в действия или бездействия на двамата ответници: а/ не било изискано необходимото разрешение от Държавна агенция Морска администрация за изваждане на потъналия трал; б/ не били взети необходимите мерки за безопасното спускане на водолаза и неговото излизане на палубата на кораба - конструкцията на самата стълба и нейното поставяне не осигурявали ефективна възможност за добър захват и изтегляне на излизащия водолаз, не бил съставен план за осигуряване на безопасно гмуркане, не била подсигурена постоянна двустранна връзка между водолаза и подсигуряващия екип, не са били осигурени не по-малко от трима водолази и един осигуряващ водолаз -ните работи, липсвали са лодка с оборудване, спасителни пояси, осигурително въже, не било извършено и задължително медицинско осигуряване - не е проверено кръвно налягане и пулс преди потапянето, на осн. чл.45 от ЗЗД; 2/ са отхвърлени предявените от П.Г.И. и В.А.И. против П.А.Т. и А.П.Т. искове за солидарното осъждане на ответниците да заплатят на всеки един от ищците сумата, представляваща разликата над 10 172,14 лв. до 15 241, 93лв., представ- ляваща мораторна лихва за забава за периода от 15.07.2013г. до 17.07.2018г. върху главниците, представляващи разликата над 20 000лв. до 30 000лв. за всеки един от ищците, на осн. чл.86 от ЗЗД; 3/ П.Г.И. и В.А.И. са осъдени да заплатят на П.А.Т. сумата от 2 375 лв., представляващи сторени по делото разноски и заплатено адвокатско възнаг -раждение, на осн. чл.78, ал.3 ГПК; 4/ П.Г.И. и В. А.И. са осъдени да заплатят на А.П.Т. сумата от 2 375 лв., представляващи сторени по делото разноски и заплатено адвокатско възнаграждение, на осн. чл.78, ал.3 ГПК.В жалбата се твърди, че решението в обжалваните му части е неправилно, като постановено в противоречие с матери -алния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост по изложените в жалбата подробни съображения.Претен -дира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове бъдат уважени до горепосочените им размери.Претендират се разноски.

Въззиваемият П.А.Т. в депозирания отговор по въззив -ната жалба в срока по чл.263, ал.1 от ГПК чрез процесуалния си представител адв.Н.Д. поддържа становище за нейната неоснователност и моли реше -нието в обжалваните му от И.. части да бъде потвърдено.

Въззиваемият А.П.Т., редовно уведомен, не е депозирал отговор по въззивната жалба в срока по чл.263, ал.1 от ГПК

Частна жалба, подадена от П.Г.И. и В.А.И., двамата чрез процесуалния им представител адв.Ю.Г., против определение №2299/05.08.2019г., постановено по гр.д.№1676/18г. по описа на ВОС, гр.о, с което е оставена без уважение искането им, обективирано във въззивна жалба вх.№16760/31.05.2019г., за изменение в частта за разноските по реда на чл.248 от ГПК на решение №507/19.04.2019г., постановено по гр.д.№1676/18г. по описа на ВОС, гр.о.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изло -жените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което подадената от Иванови молба с пр.осн. чл.248 от ГПК, инкорпорирана във въззивната им жалба, бъде уважена.

Въззиваемият П.А.Т. в депозирания отговор по частната жалба в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния си представител адв.Н. Д. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Въззиваемият А.П.Т., редовно уведомен, не е депозирал отговор по частната жалба в срока по чл.276, ал.1 от ГПК

Съдът констатира, че в подадената от Т. въззивна жалба са обекти -вирани изявления по смисъла на чл.248 от ГПК, а именно твърди се, че непра -вилно първоинстанционният съд е определил и е присъдил разноски, като не е съобразил, че исковете са отхвърлени до пълния предявен размер от 120 000лв. и съответно разноските следва да се определят съобразно уважената и съобразно отхвърлената част от исковете, като претендират дори и при неоснователност на въззивната им жалба решението да бъде изменено в частта му относно разноските. При администриране на въззивната жалба и при констатираното изявление по см. на чл.248 от ГПК във въззивната жалба първоинстанционният съд с разпореждане №3283/23.05.2019г. изрично е дал указания на Терещенкови да уточнят дали по съществото си във въззивната им жалба е инкорпорирано и искане по реда на чл. 248 от ГПК за изменение на първоинстанционното решение в частта му относно разноските.С молба вх.№17008/04.06.2019г., депозирана в рамките на дадения срок, Терещенкови чрез процесуалните си представители адв.Н.Д. и адв.Б. Ж. са посочили, че изявлението на последната страница от въззивната им жалба съставлява искане по реда на чл.248 от ГПК за изменение на първоинстан -ционното решение в частта му относно разноските, като са изложени съображения, идентични с тези, изложени във въззивната жалба.Тази молба е администрирана от ВОС, вкл. е дадена възможност на насрещната страна с разпореждане №3649/ 07.06.2019г. да изрази становище относно съдържащото се във въззивната жалба на Т. искане с пр. осн. чл.248 от ГПК за изменение на решението в частта за разноските.Съобщението е връчено на 26.06.2019г., като отговор в дадения срок не е последвал.Няма и произнасяне на първоинстанционния съд по молбата.

Компетентен да се произнесе първоначално по молбата с пр.осн. чл.248 от ГПК е съдът, постановил решението, чието изменение в частта относно разноските се претендира, предвид което и въззивното производство следва да бъде прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за произнасяне по молбата на Терещенкови, след което делото следва да бъде върнато на ВАпС за произнасяне по подадените въззивни и частна жалби. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№502/19г. по описа на ВАпС, гр.о. и

ВРЪЩА гр.д.№1676/18г. по описа на ВОС, гр.о. на ОС-Варна за произнасяне по подадената от П.А.Т. и А.П.Т., инкор -порирана във въззивна жалба вх.№15298/20.05.2019г., молба с пр.осн. чл.248 от ГПК за изменение на решение №507/19.04.2019г., постановено по гр.д.№1676/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му относно разноските.

След приключване на производството по молбата с пр.осн. чл.248 от ГПК пред ВОС делото следва да бъде върнато на ВАпС за произнасяне по подадените въззивни и частна жалби.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: