О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

602

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 29.10.2013  в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 503/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

 Подадена е частна жалба от „Стефко 2002” ООД, представлявано от управителя А.Т.А. и от А.Т.А. в качеството му на физическо лице, срещу определение № 1515/18.05.2013 год по гр.д. № 1491/2013 год. на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е процесуално НЕДОПУСТИМА, поради следните мотиви:

Производството по гр.д. № 1491/2013 год. на Окръжен съд Варна, г.о. е образувано по жалба от „Виктори менаджмент” ЕООД срещу отказа на ДСИ Павлина Русева при СИС с район на действие ВРС да изпълни определение № 202/18.01.2013 год, постановено по гр.д. № 3645/2012 год. на ВОС, с което на осн. чл. 23 ал.4 от ЗОПДИППД (отм) и § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ е разрешено плащане на суми от запорираните сметки на дружеството.

Частните жалбоподатели „Стефко 2002” ООД, представлявано от управителя А.Т.А. и от А.Т.А. в качеството му на физическо лице, не са страни в това производство. Те не са обжалвали посочения отказ на съдебния изпълнител, поради което и са лишени от правен интерес да обжалват определението на съда, с което той се е произнесъл по жалбата на „Виктория менаджмент” ЕООД.

Съгласно чл. 26 ал.1 и 2 от ГПК страни по граждански дела са лицата, от чието име или срещу които се води делото. Освен в предвидените от закон случаи никой не може да предявява от свое име чужди права.

В настоящия случай, въпреки наличието на свързаност между дружествата чрез лицето, което ги представлява и управлява, се касае за различни правни субекти, всеки от които със собствени материални и процесуални права. Ето защо, частната жалба срещу определението се явява недопустима поради липса на правен интерес на жалбоподателите.

Ръководен от тези мотиви настоящият състав намира, че частната жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по нея – да се прекрати.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „Стефко 2002” ООД, представлявано от управителя А.Т.А. и от А.Т.А. в качеството му на физическо лице, срещу определение № 1515/18.05.2013 год по гр.д. № 1491/2013 год. на Окръжен съд Варна.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 503/2013 год. на Апелативен съд Варна.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: