Р       Е       Ш      Е      Н      И      Е

 

99

19.07.2018 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

       Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение, на  четвърти юли две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                  Мария Маринова

Секретар: Виолета Тодорова

Прокурор: Илия Н.

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова въззивно гр.д. № 503 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивни жалби на двете страни срещу постановеното по гр.д.№ 66/2010 г. по описа на Разградския окръжен съд  решение № 39/16.11.2016 г., както и по две частни жалби на КОНПИ против определения на окръжния съд по същото дело, както следва:

1) По въззивна жалба вх.№ 4863/28.11.2016 г. на КОНПИ –София (понастоящем КПКОНПИ), подадена чрез пълномощниците Р.Р. и С.Ш. против решение № 39/16.11.2016 г. по гр.д.№66/2010 г. по описа на Разградския окръжен съд В ОТХВЪРЛИТЕЛНАТА МУ ЧАСТ, с която е отхвърлено искането на Комисията за отнемане в полза на държавата: 

    от И.Т.С. , ЕГН- ********** и М.Д.С., ЕГН-**********, на :1.1. 3/4 ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 42 /четиридесет и втори/, вх. В, ет. Ш/трети/, намиращ се в гр. Разград, жилищен блок „Кокиче”, ул.”В.Левски”, с идентификатор 61710.502.6357.10.42, построен върху държавна земя , със застроена площ от 89.48 /осемдесет и девет цяло четиридесет и осем стотни/ кв.м., заедно с избено помещение№9/девет/,при съседи,описани подробно, придобит с НА за покупко-продажба № 179, том III, дело № 1095 от 28.05.1993 г.;1.2.ГАРАЖ № 4 /четири/, вход „А” партер в ж.к. „Васил Левски”, жилищен блок „Кокиче”, с обща застроена площ от 20.57 /двадесет цяло и петдесет и седем стотни/ кв. м., 0.38 /нула цяло тридесет и осем/ идеални части от общите части на сградата и 4.24 /четири цяло и двадесет и четири/ идеални части от правото на строеж върху мястото,с  идентификатор 61710.502.6357.10.73,при съседи,описани подробно, придобит с НА за покупко-продажба № 183, т. IV, дело № 1390 от 07.07.1993 г.;1.3.ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО находящо се в с. Ушинци, Русенска област, цялото с площ от 980 /деветстотин и осемдесет/ кв. м., съставляващо урегулиран парцел XIII - 250 /тринадесет римско тире двеста и петдесет/ от квартал 15 /петнадесети/, по плана на селото, при съседи: улица, парцел XII - 250, парцел VI - 91, парцел V - 92 и парцел XIV - 250, придобито с НА акт за покупко-продажба № 81, т. VII, дело № 2199 от 24.10.1994 г.; 1.4. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Ушинци, Русенска област, цялото с площ от 990 /деветстотин и деветдесет/ кв. м., съставляващо урегулиран парцел XIV - 250 /четиринадесет римско тире двеста и петдесет/ от квартал 15 /петнадесети/, по плана на селото, при съседи: улица, парцел XIII - 250, парцел IV - 92 и парцел XV - 250, придобито с НА за покупко-продажба № 82, т. VII, дело №2200 от 24.10.1994 г.; 1.5. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Разград, цялото с площ от 560 /петстотин и шестдесет/ кв. м., ЗАЕДНО с построените в него - ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ на първи жилищен етаж от 29.25 /двадесет и девет цяло и двадесет и пет стотни/ кв. м., със застроена площ на втори жилищен етаж от 29.25 кв. м., етаж със застроена площ от 53.25 /петдесет и три цяло и двадесет и пет стотни/ кв. м., изба с полезна площ от 55.25 /петдесет и пет цяло и двадесет и пет стотни/ и ГАРАЖ със застроена площ от 30.60 /тридесет цяло и шестдесет стотни/ кв. м., при съседи ,описани подробно, ведно с извършената ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА КЪМ ГАРАЖ на ул. „Гаврил Кръстевич”,с идентификатор за дворното място 61710.502.724, за двуетажната жилищна сграда с гараж с пристройка и надстройка към него- идентификатор 61710.502.724.1 и за  стопанската постройка - идентификатор 61710.502.724.2 ,придобит с НА за покупко-продажба № 24, т. VI, дело № 2969 от 05.09.1997г.; 

от И.Т.С. ,в качеството му  на ЕТ”Буран И.С.” на: 1. Сума в размер на 105 000 лв. вместо имот: Самостоятелен търговски обект в сграда - ЗАКУСВАЛНЯ, находяща се в град Разград, бул. „Васил Левски" № 4/четири/. на партерния етаж на жилищен блок, със застроена площ от 226.75 /двеста двадесет и шест цяло и седемдесет и пет стотни/ кв. м./ възложен на купувач на публична продан/ПП/трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от 16.06.2010 г. от ЧСИ Гюнеш Солаков,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 105 013.00 лв./; 2. Сума в размер на 34 500 лв. вместо имот: Обект - Магазин за платове, включващ недвижим имот с адрес: град Разград, ул. „Марица" № 9/девет/, представляващ масивно -монолитна конструкция - традиционно изпълнение, със застроена площ от 106.40/сто и шест цяло и четиридесет стотни/ кв. м. / възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от 16.06.2010 г. от ЧСИ Гюнеш Солаков,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 38 051.00 лв./;3.Сума в размер на 35 250 лв. вместо имот: нежилищно партерно помещение, с административен адрес: град Разград, бул. „България" № 5/пет/, представляващ самостоятелен обект в партерния етаж на масивна монолитна пететажна жилищна сграда с железобетонна конструкция, със застроена площ от 83/осемдесет и три/ кв. м. /възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от 30.07.2010 г. от ЧСИ Гюнеш Солаков,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 40 314.00 лв./;4.Сума в размер на 24 750 лв. вместо имот: Самостоятелен търговски обект в сграда - МАГАЗИН, находящ се в град Разград, община Разград, област Разград, бул. „България" № 34 на партерния етаж на четири етажна жилищна сграда, монолитна конструкция със застроена площ от 66.50 /шестдесет цяло и петдесет стотни/кв. м. и застроен обем от 209.65 /двеста и девет цяло шестдесет и пет стотни/ куб. м. /възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от 30.07.2010 г. от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 63 081.16 лв./;5.Сума в размер на 46 500 лв. вместо имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, находящ се на партерния етаж на четиринадесет етажна масивна жилищна сграда, с носеща стоманобетонова конструкция, в жилищен блок № 4/четири/ /"Вежен"/, на жилищен комплекс „Лудогорие", построен в град Разград, с обща застроена площ от 177.22 /сто седемдесет и седем цяло и двадесет и две стотни/ кв. м./ възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от 30.07.2010 г. от ЧСИ Г.С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 46 513.00 лв./; 6.Сума в размер на 5 250 лв. вместо имот: Недвижим имот -помещения от бивш ресторант „Орел", с адрес: град Разград,пл.”Момина чешма”, представляващ самостоятелен обект в едноетажна сграда, монолитна конструкция, със застроена площ от 106.23 /сто и шест цяло двадесет и три стотни/ кв. м. и застроен обем от 431.30 /четиристотин тридесет и едно цяло и тридесет стотни/ куб. м„ състоящ се от две стаи. коридор и тоалетна, заедно със съответното право на строеж върху общинска земя. /възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Гюнеш Солаков,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 15 650.15 лв./;7.Сума в размер на 31 500 лв. вместо имот: Самостоятелен обект в сграда -АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС. находящ се в град Разград, бул. „Васил Левски" № 4/четири/, на партерния етаж на жилищен блок, със застроена площ от 96.60 /деветдесет и шест цяло и шестдесет стотни/ кв. м„ състоящ се от три административни помещения, два коридора и сервизни помещения./, / възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 34 752.00 лв./; 8.Сума в размер на 14 250 лв. вместо имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с административно предназначение - ОФИС, находящ се на партерния етаж па четиринадесететажна масивна жилищна сграда, с носеща стоманобетонова конструкция, в жилищен блок № 4/четири/ /"Вежен"/, на жилищен комплекс „Лудогорие", построен в град Разград, община Разград, област Разград, със застроена площ от 41.78 /четиридесет и едно цяло седемдесет и осем стотни/ кв. м./ възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 14 263.00 лв./; 9.Сума в размер на 6 013 лв. вместо имот: НЕДВИЖИМ ИМОТ представляващ СКЛАД за препарати, застроен върху 776 кв.м.,от терен,
целият от 3 916 /три хиляди деветстотин и шестнадесет/ кв. м., по плана на град Разград,разположен в района на ЖП Гара – Разград,/възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г
. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 6013.00 лв./;10.Сума в размер на 67 513 лв. вместо имот: 3/4 ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО от 14 000 /четиринадесет хиляди/ кв. м.. находящо се в ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА на град Разград, заедно с построените в него - МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 666/шестстотин шестдесет и шест/кв. м., МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 548:/петстотин четиридесет и седем/ кв. м„ МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 263/двеста шестдесет и три/ кв. м„ МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 62/шестдесет и два/кв. м.. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ /метална/ от 16 /шестнадесет/ кв. м., /възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 67 513.00 лв./;11.Сума в размер на 158 625 лв. вместо имот: 3/4 ид.ч. от следните недвижими имоти: I. ЗЕМЯ - парцел до ЖП гара Разград, бивша земеделска земя, отдадена за промишлени нужди, включена в Гарова промишлена зона - Разград, с площ от 36 040 /тридесет и шест хиляди и четиридесет/ кв. м.. заедно с построените в него: 1. СКЛАД -едноетажна масивна сграда с метална конструкция, метална дограма с три портални метални врати с Ел и В и К инсталации, с изграден в склада офис с две помещения, с площ на склада от 840 /осемстотин и четиридесет/ кв. м. и площ на офиса от 60 /шестдесет/ кв. м.; 2. БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ - едноетажна масивна сграда с тухлена конструкция, с дървена дограма и обособен санитарен възел - тоалетна с баня, с обща площ от 81.25 /осемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни/ кв. м.; 3. СКЛАД - едноетажна масивна сграда, разделена на две помещения, с площ от 540 /петстотин и четиридесет/ кв. м.; 4. НАВЕС - едноетажна масивна сграда от метална конструкция, със стени от три страни и с площ от 336 /триста тридесет и шест/ кв. м.; 5. НАВЕС - едноетажна масивна сграда от метална конструкция, със стени от три страни като сградата е разделена на две помещения съответно с площ от 240 /двеста и четиридесет/ кв. м. и 96 /деветдесет и шест/ кв. м. и обща площ от 336 /триста тридесет и шест/ кв. м.; 6. НАВЕС - едноетажна полумасивна сграда, с метална конструкция, с площ от 68.75 /шестдесет и осем цяло и седемдесет и пет стотни/ кв. м.; 7. СГРАДА КУХНЯ СЪС СТОЛОВА" - едноетажна масивна сграда, със санитарен възел, с баня и тоалетна, с алуминиева дограма, без стъкла с площ от 123.25 /сто двадесет и три цяло и двадесет и пет стотни/ кв. м.; 8. СГРАДА КАНТАР - едноетажна масивна сграда, с бетонна конструкция, с две носещи метални колони и козирка, с площ от 12 /дванадесет/ кв. м. за сградата и 25 /двадесет и пет/ кв. м. за козирката; 9. ГАРАЖ - едноетажна масивна сграда, разделена на една двойна и три единични гаражни клетки и офис /незавършена тухлена постройка/ и навес, с обща площ от 327.50 /триста двадесет и седем цяло и петдесет стотни/ кв. м.; 10. ГАРАЖ -ДВОЕН едноетажна масивна сграда с метални портални врати, с площ от 27.50 /двадесет и седем цяло и петдесет стотни/ кв. м.; 11. СКЛАД - едноетажна масивна сграда, с метална дограма с три портални метални врати с Ел и В и К инсталации, с площ от 930 /деветстотин и тридесет/ кв. м.; 12. ТОАЛЕТНА - полумасивна сграда с площ от 9 /девет/ кв. м.; 13. АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА с площ от 10 000 /десет хиляди/ кв. м.; 14. ОГРАДА с метални и бетонови колчета, /възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 158 638.00 лв./; 12.Сума в размер на 82 513 лв. вместо имот: Поземлен имот, с площ от 1 365/хиляда триста шестдесет и пет/ кв. м„ находящ се в град Разград, област Разград, ул. „Перистър" № 6, Западна промишлена зона на град Разград,състоящ се от следните обекти: 1. Едноетажна масивна сграда - „Битова сграда на бензиностанция и газстанция" със застроена площ от 36/тридесет и шест/ кв. м. ; 2. Масивна метална постройка,тип „Навес"/козирка/, със застроена площ от 166.35 /сто шестдесет и шест цяло тридесет и пет стотни/ кв. м.; 3. Масивна метална постройка - тип „Навес", покрит с поликарбонатни плоскости, със застроена площ от 40 /четиридесет /кв. м„ както и изградените и монтирани в имота подобрения, съоръжения и оборудване за гастанция и бензиностанция, в това число -подпорна стена с обща дължина от 76.70 /седемдесет и шест цяло и седемдесет стотни/ метра, бетонови и асфалтови пътища и площадки с обща площ от 636 /шестотин тридесет и шест/ кв. м., подземно монтиран резервоар за пропан - бутан - 10 /десет куб. м., помпен възел, сигнализационна система, подземно монтиран резервоар за течни горива - 50 /петдесет/ куб. м., монтирана едностранна комбинирана колонка - помпа за течни горива, заедно с цялото налично оборудване - машини, съоръжения, агрегати и други движими вещи, които са неразделна част от този завършен в цялост търговски обект по плана на град Разград, целият с площ от 4 644 /четири хиляди шестотин четиридесет и четири/ кв. м. - ведно с построения в него масивен склад, находящ се в североизточната част на парцела със застроена площ от 560 /петстотин и шестдесет/ кв. м. / възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 82 513.00 лв./;13. Сума в размер на 3367.00 лв. вместо движима вещ: л.а. марка "Пежо 307 СВ", с ДК № РР 3366 АС, рама № VF33HRHSB82974938. двигател № 200303EHI01H52. цвят: светло сив./ възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 3 376.00 лв./;14. Сума в размер на 1 501.00 лв. вместо движима вещ: л.а. марка и модел "Мазда " с ДК№ РР 4252 АК, рамаJMZNE2WPJN4L20226, двигателF6JA4L20226, цвят: небесно син металик,/ възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 1 501.00 лв./

 от ЕТ”Буран И.С.” в полза на Държавата на сума от 20 000 лева,получена  от продажбата на недвижим имот,извършена  с НА № 42,т. 4, рег. № 3180, дело № 310 от 27.04.2004 г.

  от „ТОМАЗА”ООД, ЕИК116546016, контролирано от И.Т.С. и М.Д.С., на основание чл. 6 във връзка с чл. 4 ал.2 от ЗОПДИППД на сумата от 19 143 лева от продажбата на недвижим имот, с НА № 147, т. 6, рег. № 6043, дело № 789 от 26.07.2005 г.

Комисията е изложила съображения за неправилност на решението на първата инстанция в отхвърлителната му част, поради допуснати нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, като е молила за отмяната му в тази част с уважаване на иска до пълния му размер и за присъждане на сторените по делото разноски. Изложила е подробни оплаквания за всеки от твърдяните пороци, като във връзка с допуснатото процесуално нарушение на окръжния съд – отказа на съда да допусне назначаване на повторни експертизи, при своевременно направено оспорване поради необоснованост и неправилност на заключенията на вещите лица по двете оценителни и по икономическата експертизи, е поискал назначаването на такива от въззивната инстанция със задачите, поставени от комисията в хода на първоинстанционното производство, евентуално с даване възможност за формулирането на такива.

Лицата на насрещната страна - ответници по иска, са подали писмен отговор, с който са оспорили въззивната жалба на комисията, молили са за оставянето й без уважение и за потвърждаване на решението в обжалваната му отхвърлителна част по подробно изложени съображения по правилността на решението в тази част. Противопоставили са се на исканията на другата страна за допускане на нови експертизи, поради липсата на конкретно посочване на задачите им, евентуално за даване на възможност и на ответниците за становище и искания във връзка с тях.

2) По въззивна жалба вх.№ 5127 от 14.12.2016 г. от ответниците  И.Т.С., М.Д.С., ЕТ „Буран –И.С.“, ЕТ „Томаза –М.Д.“, „Ретиус -2002“ ООД и „Томаза“ ООД, подадена чрез адв. Ц. Ч. и адв. Г. А., поправена с молба вх. № 1804/02.05.2017 г. против решение № 39/16.11.2016 г. по гр.д.№66/2010 г. по описа на Разградския окръжен съд В ЧАСТТА, С КОЯТО СА УВАЖЕНИ ИСКОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА СРЕЩУ ТЯХ И В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА Е ОТНЕТО ИМУЩЕСТВО:

1.от И.Т.С. и М.Д.С. на осн. чл.4, ал.1, чл.9 и чл.10 от Закона на следните недвижими имоти и суми :  1.1 АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Разград, ул.”Свети Климент” № 106, вх. В, ет. 4, ап. 12, с идентификатор 61710.502.6421.2.60.Ппридобит с НА за покупко-продажба № 127, т. I, рег. № 1110, дело № 100 от 12.02.2001г.;  1.2.  3/4 ид.ч. от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - НАДСТРОЙКА от 156 /сто петдесет и шест/ кв.м., намираща се в гр. Разград, ул.”Стефан Зорзанов” № 7 /седем/,с идентификатор 61710.502.1053.2,придобита с НА за покупко- продажба № 154, т. II, рег. № 1178, дело № 199 от 10.04.2001 г.; 1.3.  3/4 ид.ч. от ГАРАЖ № 31 /тридесет и едно/, със застроена площ от 18/осемнадесет/ кв. м., с идентификатор 61710.502.6372.2.5,при съседи,описани подробно,придобит съгласно Постановление за възлагане на недвижим имот от 29.07.2002 год. на СИС при Районен съд - град Разград, вписано в СВ при РС Разград; 1.4.   3/4 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛНА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕР със застроена площ от 54.69 /петдесет и четири цяло шестдесет и девет стотни/ кв. м., находяща се в град Разград,ж.к. „Освобождение”, бл. 2,с идентификатор 61710.502.6371.8.15 при граници на имота: от изток - под блоково пространство, от запад - партер на блок 2, от север - под блоково пространство, от юг - вход и стълбище на блок 2, придобит съгласно Постановление за възлагане на недвижим имот от 29.08.2002 год. на АДВ - Регионална дирекция - гр. Русе, вписано в СВ при РС Разград;  1.5.   3/4 ид.ч. от Самостоятелни обекти - ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, със застроена площ от 1550/хиляда петстотин и петдесет стотни/ кв. м., ТЕХНИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА, със застроена площ от 170/сто и седемдесет/ кв. м. и ПАРНО, със застроена площ от 43/четиридесет и три/ кв. м., находящи се в град Разград, Западна промишлена зона, с идентификатор 61710.501.78, с обща площ на имота 2 797 /две хиляди седемстотин деветдесет и седем стотни/ кв. м.,придобита на 28.06.2006 год. от АДВ-Регионална дирекция-Варна, вписано в СВ при РС Разград с вх. рег. № 3690, т. 4, № 174, парт. книга стр. 1762; 1.6. 3/4 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, представляващ ПАРТЕРНИ ПОМЕЩЕНИЯ /източна част/ в жилищен блок 8/осем/ етажа монолитна конструкция, построен през 1988 год. с местонахождение област Разград, община Разград, град Разград,ж.к. „Освобождение”, блок 7/седем/, със застроена площ от 178.26/сто седемдесет и осем цяло двадесет и шест стотни/ кв. м., и застроен обем от 641.74 /шестстотин четиридесет и едно цяло и седемдесет и четири стотни/ куб. м., състоящ се от 3 /три/ броя канцеларии, 2/два/ броя сервизни помещения, конферентна зала , килер, коридори, помещение и 2/два/ броя WC, с идентификатори 61710.502.6371.10.33, 61710.502.6371.10.34, 61710.502.6371.10.35 и 61710.502.6371.10.36,при граници,описани подробно,придобити с Договор за продажба чрез публичен търг с явно наддаване пред 2006 г., вписан в СВ при РС Разград с вх. рег. № 7059, т. 7, № 7, парт. книга стр. 104;  1.7. АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, по бившата улица „Г. Токушев” понастоящем с адрес *** /трети/, с идентификатор 63427.2.1679.1.5 със застроена площ 112.00 /сто и дванадесет/ кв. м., заедно с принадлежащите: избено помещение № 1 /едно/ с площ от 17.25 /седемнадесет цяло и двадесет и пет стотни/ кв. м., както и таванско помещение № 2 /две/ с площ от 13.85 /тринадесет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв. м., при съседи,описани подробно, придобит с НА за покупко- продажба № 45, т. III, рег. № 4172, дело № 355 от 28.11.2002г.; 1.8. АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/,находящ се в гр. Варна, ул.”Опълченска” № 12/дванадесет/, със застроена площ от 77.70  кв.м., с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1/едно/, с полезна площ от 3.50,с идентификатор 10135.1508.44.1.1,придобит с НА за покупко-продажба № 98, т. II, рег. № 2416, дело № 226 от 24.07.2000г.;     1.9.ГАРАЖ № 2 /две/, намиращ се в град Варна, ул. „Опълченска” № 12 /дванадесет/, със застроена площ от 19.00 /деветнадесет/ кв. м., при граници,описани подробно,с идентификатор 10135.1508.44.2, придобит с НА за покупко- продажба № 98, т. II, рег. № 2416, дело № 226 от 24.07.2000 г.;     1.10. ГАРАЖ № 1/15/ находящ се в град Варна, ул. „Тодор Икономов” № 36, район 18/осемнадесети/, стоманобетонна конструкция, с идентификатор-10135.2560.392.1.42,разположен в дванадесететажна сграда, със застроена площ от 25.80 кв. м. , придобит с Договор за продажба на имот - общинска собственост на основание Решение № 4326 - 3/46/ 11.10.2006 год. на Общински съвет - Варна, вписан в СВ при РС Варна с вх. рег. № 29965, т. XVII, № 156.;  1.11. Сумата от 300 лева от продажбата на недвижим имот, извършена с НА № 114, т. 5, рег. № 4094, дело № 390 от 02.09.2002 г.;  1.12. Сумата от 700 лева от продажбата на недвижим имот с НА № 115, т. 5, рег. № 4095, дело № 391 от 02.09.2002 г.;

цЦ


1.13.Сумата от 25 400 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с  НА № 20, т. 1, рег. № 258, дело № 12 от 20.01.2003г.; 1.20. Сумата от 2 933 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с  НА № 105, т. 1, рег. № 1075, дело № 87 от 28.02.2003 г.;  1.14. Сумата от 8 866.90 лева от продажбата на недвижим имот, извършена с НА № 135, т. V, рег. № 6666, дело № 691 от 23.12.2003 г.; 1.15.Сумата от 10 310 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с НА № 18, т. 4, рег. № 3084, дело № 299 от 23.04.2004 г.; 1.16.Сумата от 9 310 лева от продажбата на недвижим имот, извършена с НА № 162, т. 1, рег. № 1243, дело № 83 от 13.02.2006 г.; 1.17.Сумата от 6 240 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с  НА № 102, т. 4, рег. № 4625, дело № 470 от 31.05.2006 г.;    1.18 Сумата от 26 800 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с  НА № 164, т. 6, рег. № 6433, дело № 716 от 10.08.2004 г.         

             2.От И.Т.С. , на основание връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД: - 100 дружествени дяла всеки на стойност 50 лева от капитала на ЕООД “БУРАН - И”, ЕИК 116583882, регистрирано с Решение № 1/29.11.2006 г., по ф. д. № 544/2006 г. по описа на Разградски окръжен съд, със седалище: п. к. 7200, област Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул.”13-март”, № 11. Едноличен собственик и управител: И.Т.С., ЕГН **********, в размер на 5 000 лева.;  - 50 дружествени дяла всеки на стойност на 50 лева от капитала на ООД „РЕТИУС - 2002”, ЕИК 116542217, регистрирана с Решение № 4/03.10.2005 г., по ф. д. № 158/2002 г. по описа Разградски окръжен съд, със седалище: п. к. 7200, област Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул.”13 - ти март” №11. Съдружници: И.Т.С.., ЕГН ********** и Т. И. С., ЕГН **********, в размер на 2 500 лева.;  -50 дружествени дяла всеки на стойност на 50 лева от капитала на ООД „ТОМАЗА”, ЕИК 116546016, регистрирана с Решение № 1/05.12.2002 г., по ф. д. № 495/2002 г. по описа на Разградски окръжен съд, седалище: област Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул.”13 - ти март” №11. Съдружници и управители: И.Т.С., ЕГН ********** и М.Д.С., ЕГН **********, в размер на 2 500 лева.

3. От И.Т.С. ,в качеството му на ЕТ „Буран-И.С.” на осн.чл.4 от ЗОПДИППД /отм./:3.1.  3/4 ид.ч. от ПАРЦЕЛ от 1 950 /хиляда деветстотин и петдесет/ кв. м., находящ се в землището на село Липник, община Разград, извън регулация, в едно с ДЕЗИНФЕКЦИОННА СГРАДА със застроена площ от 279 /двеста седемдесет и девет/ кв. м., при граници и съседи: от двете страни мера, птицекомбинат село Липник и шосе с. Липник - с. Дянково, придобит с НА за покупко-продажба № 36, т. IV, рег. № 4536, дело № 1161 от 13.08.1999 г.;3.2.   3/4 ид.ч. от Самостоятелен обект от сграда - ДЕТСКА КУХНЯ /консултация/ - масивна конструкция, построена през 1960 /хиляда деветстотин и шестдесета/ год., находяща се в град Разград, бул. „Васил Левски” № 2/две/, на партерния етаж на жилищен блок със застроена площ от 108.25 /сто и осем цяло и двадесет и пет стотни/ кв. м., с идентификатор 61710.502.6186.8.22, при съседи: отляво - аптека № З/три/, отдясно - улица „Дунав”, отгоре - жилища и отдолу - избени помещения, заедно със съответните проценти идеални части от общите части на сградата и съответните проценти идеални части от правото на строеж върху мястото, придобита с НА за покупко- продажба № 200, т. 4, рег. № 3140, дело № 462 от 21.08.2001 г.; 3.3   3/4 ид.ч. от Обект от партерния етаж на сграда - АПТЕКА с квадратура - 53.26 кв. м., находяща се в гр.Разград,с административен адрес:ул. „В. Левски” № 2,с отстъпено възмездно допълнително право на строеж за пристрояване към самостоятелен обект от сграда - /бивша детска консултация/ собственост на ЕТ „Буран - И.С.”,  с идентификатор 61710.502.6186.8.22 ,построен с Разрешение за строеж № 272 от 17.12.2001 г. издадено от Община Разград и Разрешение за ползване № 190 от 20.12.2002 г. издадено от Дирекция за национален ,строителен контрол към МРРБ. 3.4. ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ с ДК№ РР 0040 ЕХ, червено, рама №1395385,с пазарна оценка  1 000 лева.;   3.5. КОЛЕСЕН ТРАКТОР, модел “ЮМЗ ” с ДК№ РР 0042 ЕХ, бледожълт, рама №633619, двигател №9Б1172,с пазарна оценка  2 500 лева.;    3.6.КОЛЕСЕН ТРАКТОР, модел “ТК 80 ” с ДК№ РР 0043 ЕХ, жълт, рама №12202, двигател №574407,с пазарна оценка  3 000 лева;    3.7. КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “ЮМЗ 6Л” с ДК№ РР 0045 ЕХ, жълт, рама №86, двигател №3569,с пазарна оценка  2 500 лева;     3.8.КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “ЮМЗ” с ДК№ РР 0046 ЕХ, бледо жълт, рама №1696М209, двигател №9Б2592,с пазарна оценка  2 500 лева;     3.9.КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “ЮМЗ ” с ДК№ РР 0047 ЕХ, бял, рама №624986, двигател №8Н30607,с пазарна оценка  2 500 лева;     3.10.КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “ТК 80” с ДК№ РР 0048 ЕХ, лимонено жълт, рама №11505, двигател №567633, с пазарна оценка  3 000 лева;     3.11. ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ с ДК№ РР 0049 ЕХ, светло сиво, рама №323386,с пазарна оценка 1 000 лева;      3.12. КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “ЮМЗ 6Л” с ДК№ РР 0050 ЕХ, жълт, рама №3547, двигател №3862,с пазарна оценка  2 500 лева;      3.13.ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ с ДК№ РР 0056 ЕХ/ автоцистерна „Спартак”/, синьо, рама №4886,с пазарна оценка на ремаркето към настоящият момент е на стойност 2 800 лева;      3.14. КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “Т 150 К” с ДК№ РР 0057 ЕХ, червен, рама №357278, двигател №1600М100,с пазарна оценка  5 500 лева;      3.15. КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “МФ 8160” с ДК№ РР 0060 ЕХ, червен, рама №К145221А911АР245023, двигател №0111940,с пазарна оценка  65 000 лева;      3.16.ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ с ДК№ РР 1948 ЕЕ, светло сиво, рама №29142. с пазарна оценка  1 000 лева;      3.17. КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “Т 150 к с ДК№ РР 2924 ЕЕ, бял, рама №483517, двигател №1600М099,с пазарна оценка  5 500 лева;       3.18. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел “БМВ 520” с ДК№ РР 0607 АВ, зелен, рама №УВАНВ61020ВК64031, двигател №226А1022068103,с пазарна оценка  6 800 лева;      3.19 Сума от 80 000 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с НА№ 106, т. 5, рег. № 4642, дело № 501 от 17.06.2004 г;    3.20.Сума от 108 000 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с НА № 68, т. 7, рег. № 6818, дело № 861 от 22.08.2005 г.;      3.21.Сумата от 8 910 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с НА № 137, т.   7, рег. № 7602, дело № 846 от 14.09.2004 г;  3.22. сумата от 150 лева от продажбата на КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел“ЮМЗ61”с ДК№ РР 0041 ЕХ, жълт, рама №656619, двигател №9И0008;      3.23. Сумата от 1 000 лева от продажбата на КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “МТЗ 80” с ДК№ РР 0044 ЕХ, жълт, рама №111238, двигател №520734;      3.24.Сумата от 1 000 лева от продажбата на лек автомобил марка и модел “Сеат Ибиза” с ДКРР3344АС, тъмно син, рама №VSSZZZ6KZZR199969, двигател ABD611309;

4.От М.Д.С., ЕГН ********** в качеството й на ЕТ “ТОМАЗА - М.Д.”, ЕИК 116050415, на основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от ЗОПДИППД:   4.1. ДВОРНО МЯСТО от 2 177 /две хиляди сто седемдесет и седем/ кв. м., находящо се в град Разград, Западна промишлена зона, съставляващо имот с идентификатор 61710.501.35, с построените в него: в източната част „Цех за млечни продукти с капацитет 6/шест/ тона мляко на ден”, със застроена площ от 582 /петстотин осемдесет и два/ кв. м. и в западната част „Производствена сграда - склад за кожи”, със застроена площ от 230.58 /двеста и тридесет цяло петдесет и осем стотни/ кв. м., при граници и съседи на мястото по нот. акт № 185 от 24.11.1999 г., дело № 3144/1999 г. на нотариус Б. К., акт № 101, дело 2597/1999 г. на СВ при РС - град Разград: на изток „Парцел I - 19 на „Месокомбинат Разград” АД, на юг: парцел III - 19 на Д. М. Д. и П. Р. Р.; парцел I - 19 на „Месокомбинат Разград” АД; на запад: улица и на север: парцел V - 19 на С. С. К., ведно с намиращите се в тях машини, съоръжения и оборудване, придобито с Постановление за възлагане на недвижим имот от 30.12.2003 год. на Разградски окръжен съд, вписано в СВ при РС Разград с вх. рег. № 335, т. 1, № 255, парт. книга стр. 299;   4.2. Сумата от 29 000 лева от продажбата на недвижим имот, извършена с НА № 87, т. 5, рег. № 3857, дело № 367 от 19.08.2002 г.;   4.3.Сумата от 4 554 лева от продажбата на лек автомобил марка и модел “Сеат Ибиза” с ДК№ РР 1888 АМ, светло син, paмa№VSSZZZ6LZ3R064388, двигател № ATD319681.

5.От ООД „РЕТИУС - 2002”, ЕИК 116542217, контролирано от И.Т.С., на основание чл.6 във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД:   5.1.НЕДВИЖИМ ИМОТ с адрес: град Разград, до сградата на бившия хотел „Абритус”, представляващ масивна монолитна конструкция, със застроена площ от 128/сто двадесет и осем/ кв. м., заедно със съответното право на строеж върху общинска земя, съставляващ сега имот с идентификатор част от  при съседи,описани подробно ,сега с идентификатор 61710.504.3187.1, по отношение на който е учредено възмездно право на пристрояване за 19.95 /деветнадесет цяло деветдесет и пет стотни/ кв. м. с Разрешение за строеж № 159 от 25.08.2003 г. на Община Разград издадено на ООД „Ретиус - 2002” град Разград за изграждане на ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА И ОБСЛУЖВАЩ ОБЕКТ БИСТРО /в очертанията на бивша обществена тоалетна/, ЗП - 148.66 кв. м;    

      6. От М.Д.С., ЕГН **********, на основание чл. 4 ал. 1 от ЗОПДИППД:   6.1. Акции в размер на 9.497% от капитала на АД ’’ПОДЕМ - М”, ЕИК 116038441, регистрирано с решение № 318/08.06.1998 г. по ф. д. № 318/1998 г. по описа на Разградски окръжен съд, седалище: п. к. 7200, област Разград, общ. Разград, гр. Разград, Гарова промишлена зона. Акционерното участие на М.Д.С. в капитала на дружеството е 9.497%) от капитала, в размер на 500 лева;      6.2. Сумата от 6 500 лева от продажбата на лек автомобил марка и модел „Фолксваген Голф” ДК№ РР 3355АС, тъмно син, рама № WVWZZZ1HZPW557433, двигател ААМЗ14886;      6.3.  100 дружествени дяла всеки на стойност 50 от капитала на ЕООД „ТОМАЗА - М”, ЕИК 116583897, регистрирано с Решение № 1/29.11.2006 г., по ф. д. № 545/2006 г. по описа на Разградски окръжен съд, седалище: п. к. 7200, област Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул.”13-март”, №11. Едноличен собственик на капитала и управител на дружеството М.Д.С., ЕГН **********, в размер на 5 000 лева.

В  своята въззивна жалба срещу решението на окръжния съд в частта, с която са уважени исковете на комисията срещу тях, ответниците И.Т.С., М.Д.С., ЕТ „Буран –И.С.“, ЕТ „Томаза –М.Д.“, „Ретиус -2002“ ООД и „Томаза“ ООД, чрез адв. Ц. Ч. и адв. Г. А., са навели оплаквания за недопустимост на решението на окръжния съд в тази част, евентуално за неправилност на същото, поради допуснати съществени процесуални нарушения, неправилно приложение на материалния закон и необоснованост, като са молили за обезсилването му и прекратяване на производството по делото, евентуално – за отмяната му и отхвърляне на мотивираното искане срещу тях изцяло с присъждане на разноските. Развили са подробни съображения по всяко от оплакванията.  Въпреки, че с отговора си са се противопоставили на искането на комисията за назначаване на експертизи, във въззивната си жалба са обосновали евентуална необходимост от назначаването на съдебно-икономическа експертиза по почин на съда.

КОНПИ не е подала отговор на въззивната жалба на ответниците.

3) По частна въззивна жалба на КОНПИ, подадена чрез пълномощниците й Р.Р. и С.Ш., против определение № 1147 от 29.12.2016 г., постановено по същото дело (гр.д.66/2010 г. по описа на Разградския окръжен съд), В ЧАСТТА, с която Комисията е осъдена да заплати неизплатено възнаграждение на вещото лице А. С. –П. по СИЕ в размер на сумата от 1 587,50 лв. Жалбоподателят е настоявал, че определението е неправилно, молил е за отмяната му, респективно за възлагане на възнаграждението на вещото лице в тежест на насрещната стана.

Отговор на частната жалба ответниците не са подали.

4) По частна въззивна жалба на КОНПИ, подадена чрез пълномощниците й Р.Р. и С.Ш., против определение № 686/28.07.2017 г., постановено по същото дело (гр.д.66/2010 г. по описа на Разградския окръжен съд) по реда на чл. 248 ГПК, както следва:  В ЧАСТТА, с която окръжният съд е отхвърлил искането на КОНПИ за изменение на определение № 1147/ 29.12.2016 г., като жалбоподателят е навел съображения за липсата на компетентност на окръжния съд да се произнесе по искането, предвид подадената предходна жалба срещу същото определение пред апелативния съд и по съображения по същество за недължимост на допълнителната сума за възнаграждение на вещо лице; В ЧАСТТА, с която окръжният съд като е допуснал изменение на решение № 39/16.11.2016 г. в частта на разноските е осъдил КОНПИ да заплати на другата страна сумата от 68 669,90 лв. по изложени в жалбата оплаквания за прекомерност на разноските и несъответствието им с резултата по делото. Жалбоподателят е молил за отмяна на определението  в двете му части и уважаване на исканията.

Ответниците са подали писмен отговор на жалбата и по съображения за правилността на определението в обжалваната му част са молили за потвърждаването му.

Във връзка с указанията на съда за поправяне на нередовностите в исковата молба, дадени с определение от 07.11.2017 г., КОНПИ (сега Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество КПКОНПИ) е постъпила уточняваща молба вх.№ 6679/16.11.2017 г. Ответниците, чрез адв. Г.А., са депозирали становище по молбата с вх.№ 6897/27.11.2017 г.

В съдебно заседание страните са поддържали съответно въззивните си жалби и отговорите. Претендирали са за присъждане на разноски. В предоставения им от съда срок са депозирали писмени бележки.

Прокуратуратурата чрез прокурор Илия Н. от ВнАП е изразирла становище за неоснователност на  въззивните жалби на ответниците и за основателност на въззивната жалба на КПКОНПИ.

Производството пред окръжния съд е образувано по повод мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, чийто правоприемник в хода на делото е Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), а понастоящем - Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за отнемане в полза на държавата на имущество,  придобито от престъпна дейност, от физическите лица И.Т.С., М.Д.С., както и от ЕТ „Буран- И.С.”***-М. ***, „РЕТИУС – 2002“ ООД гр. Разград, и „ТОМАЗА“ ООД гр. Разград.  

Молителят твърди, че  с Присъда №3/26.02.2009 год. по НОХД №222/2007 год. по описа на РОС, И.Т.С. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл.252,ал.1пр.1 от НК, за това, че през периода 01.02.1999 год.-10.03.2005 год. в гр.Разград, без съответното разрешение, от свое име като физическо лице, като собственик на ЕТ ”Буран-И.С.”*** ,”Томаза ООД, гр.Разград и като пълномощник на ЕТ ”Томаза-М. *** е извършвал без разрешение по занятие банкови сделки за които се изисква съответно разрешение съгласно чл.1,л.4,т.1 от Закона за банките/отм./, което престъпление попада в приложното поле на чл.3,ал.1,т.15 от ЗОПДИППД. Присъдата е влязла в сила на 17.12.2009 год., като с Решение №472/17.12.209 год. по КНОХД №488/2009 год. ВКС е постановил конфискация на ¼ ид.ч. от имотите, собственост на И.Т.С., индивидуализирани в 15 пункта в присъдата на РОС. Комисията е уведомена с писмо от 22.12.2006 г. на РП Разград за образувано производство №1668/2006 г. на РП Разград срещу И.Т.С. за престъпление по чл. 211, във вр. с чл. 209, ал. 1 от НК, впоследствие такова на РОП по чл.252 от НК, както и за воденото срещу него сл.дело 2011/93 год. за извършени престъпления по чл.203,ал.1 във вр.с чл.202,ал.1,т.1 от НК във вр.с чл.201 от НК и във вр.с чл.26 от НК и по чл.302а във вр.с чл.302,ал.1,т.1 от НК във вр.с чл.301,ал.3 от НК и чл.26 от НК.

С Решение №30/06.06.07 г. на КУИППД (сега КПКОНПИ) е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу И.Т.С., като проверяваният период е 01.01.1985г. до 31.12.2009г.

  Въз основа на констатации за гражданското състояние на ответниците, участието им в търговски дружества, придобито и отчуждено движимо и недвижимо имущество през проверявания релевантен период, банкови сметки,  данъчна информация, минимална издръжка на семейството по данни на НСИ, реализирани приходи и разходи, Комисията счита, че са налице предпоставките, визирани в чл. 28 във връзка с чл. 4, ал. 1, ал. 2, чл. 9 и чл. 10 от ЗОПДИППД.

В мотивираното искане се сочи,че през проверявания период 01.01.1985г.-  31.12.2009г. ответниците, съответно в режим на СИО, като ЕТ и контролираните от тях дружества са  придобили недвижимо и движимо имущество, подробно описано в мотивираното искане. При съпоставка между приходите и разходите на проверяваното лице за исковия период Комисията е установила значителна разлика от 27 145.26 МРЗ. Установената отрицателна разлика между приходите и разходите се явява на значителна стойност по смисъла на параграф 1, т.1 от ДР на ЗОПДИППД/отм./. Прави се искане да се постанови решение, с което да се отнеме в полза на държавата от ответниците на конкретно посоченото имущество, за  което липсват данни за законни източници и което подлежи на отнемане съгласно ЗОПДИППД.

В хода на производството, по искане на Комисията, съдът с определение от 10.03.2015 г. е допуснал изменение на иска.

Ответниците са оспорили мотивираното искане и са молили за отхгвърлянето му.

Прокуратурата е заявила становище за основателност на мотивираното искане и за уважаването му.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Предявен е иск с пр.осн. чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, вр. §5 от ПЗР на ЗПКОНПИ.

Началната фаза на производството пред КУИППД е започнала въз основа на постъпило в ТД на КУИППД (сега КПКОНПИ) уведомление от по чл.21, ал.1 от ЗОПДИППД от Районна прокуратура гр.Разград с изх. № 830 от 04.05.2007 г. за образувано досъдебно производство № 1668/06 по описа на Районна прокуратура –Русе. С влязла в сила на 17.12.2009 г. присъда, И.С. е признат за виновен в извършване на престъпление, попадащо в приложното поле на чл.3, ал.1, т.15 от ЗОПДИППД.

С решение № 130/06.06.2007 г. на КОНПИ по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД (отм.) е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу И.С..

На 20.06.2007 г. (решение №140 от 20.06.2007 г.) Комисията е взела решение по чл.13, ал.1, т.2 от ЗОПДИППД /отм./ за внасяне на мотивирано искане за допускане обезпечения на бъдещите искове.

На 17.02.2010 г. (решение № 65/17.02.2010 г.) КОНПИ е взела решение по чл.13, ал.1, т.3 и чл. 28, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ за внасяне на мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност против И.Т.С., М.Д.С., ЕТ „Буран- И.С.”***-М. ***, „РЕТИУС – 2002“ ООД гр. Разград, и „ТОМАЗА“ ООД гр. Разград.

ЗОПДИППД /отм./ регламентира особено санкционно производство по установяване и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Уредено е като единно производство, но се осъществява в относително обособени фази, първата от които се развива пред Комисията, а другите две пред съда, съответно производството по обезпечаване на бъдещия иск и исковото произ- водство по искането с пр.осн. чл.28 от ЗОПДИППД /отм./. Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.3, изр.1 и чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД /отм./ производството по този закон се образува с изрично решение на Комисията, което не подлежи на връчване и е необжалваемо. Разпоредите на чл.21 и чл.22, ал.1, изр.1 от ЗОПДИППД /отм./ уреждат реда за сезиране на Комисията, а именно от органите на досъдебното производство, уведомяващи незабавно директорите на съответните териториални дирекции за всеки случай на започнало наказателно преследване за престъпление по чл.3, ал.1. Съответният директор изготвя доклад до Комисията за постъпилото уведомление и въз основа на този доклад Комисията прави мотивирано и подкрепено с доказателства искане за налагане на обезпечителни мерки. Изготвянето на подобно мотивирано и подкрепено с доказателства искане предполага териториалните органи по чл.12, ал.11 от ЗОПДИППД /отм./ вече да са издирили и установили имуществото на проверяваното лице, върху което да бъдат наложени съответните обезпечителни мерки, както и вече да са събрали доказателства по този закон. Това от своя страна може да стане при вече упражнени правомощия по чл.15-20 от ЗОПДИППД /отм./ от териториалните органи на Комисията за извършване на проверка. От изложеното следва, че началната дата на производството пред Комисията е не датата на решението по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД/отм./ за образуване на производство, а датата на постъпване на уведомлението по чл.21 от ЗОПДИППД /отм./ при съответния териториален директор. Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./ проверката по този закон не може да продължи повече от 10 месеца, като по изключение Комисията има право еднократно да продължи този срок с три месеца. Мнозинството от настоящия състав споделя становището, изразено в решение №323/2017г. от 18.01.2018г., постановено по гр.д.№5291/16г. по описа на ВКС, ІV гр.о., че самата формулировка на тази правна норма относно срока за извършване на проверката, налага извод, че този срок е преклузивен. Този извод следва и от трайно установената практика на ЕСПЧ по приложението на чл.6 от ЕКЗПЧОС и чл.1 от Допълнителен протокол №1 към нея, съгласно която константна практика, всяко ограничаване на ползването или отнемане на незаконно придобито имущество по пътя на гражданския иск на държавата спрямо неоснователно обогатилите се лица следва да отговаря на три критерия: законоустановеност, необходимост за постигане на легитимна цел и пропорционалност /в този смисъл - и решение №13/13.10.2012 г. по конст.дело №6/2012 г. на КС/. Ако се приеме, че срокът за проверката по чл. чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./ не е преклузивен, а инструктивен, то би се стигнало до нарушение на критериите на законоустано -веност и пропорционалност, тъй като териториалните органи на Комисията по чл.12, ал.11 от ЗОПДИППД/отм./ биха могли неограничено във времето да осъществяват разширените си правомощия по чл.15-20 от ЗОПДИППД/отм./ и неограничено във времето - извън законоустановения разумен срок да въздействат неблагоприятно по този начин в правната сфера на проверяваното лице и на останалите лица, срещу които може да се води иска, и те да търпят съществени ограничения, без произнасяне по същество от самата Комисия. Поради това, принципите за законоустановеност и пропорционалност не биха били нарушени, само ако в рамките на срока по чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД /отм./ Комисията извърши преценка дали в резултат на проверката са установени законоустановените предпоставки (основания) за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност и в резултат на тази преценка да вземе решение по чл.13, ал.1, т.3 от ЗОПДИППД (отм.). Само в този случай производството по ЗОПДИППД (отм.) би могло да се развива законосъобразно и нормално - първоначално пред Комисията до влизане в сила на евентуална осъдителна присъда срещу проверяваното лице, а след това и в неговата съдебна фаза на исковия процес. Когато, обаче в рамките на този срок Комисията не е взела решение за водене на иска по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, то не само проверката, но и производството по ЗОПДИППД /отм./ като цяло приключват с изтичане на този срок, т.к. правомощията на Комисията и на нейните органи са вече преклудирани, вкл. преклудирано е и материалното право на Държавата за отнемане на имуществото.

В настоящия случай уведомлението по чл. 21, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.) е от 04.05.2007 г. Решението по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД (отм.) за образуване на производство е взето на 06.06.2007 г., а решението по чл.13, ал.1, т.3 от ЗОПДИППД (отм.) за внасяне на мотивирано искане по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.) е взето на 17.02.2010 г., т.е. много след изтичане на преклузивния срок по чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД (отм.) и при вече преклудирани правомощия на Комисията и преклудирано материално право на Държавата. Предвид горното и постановеното от ВОС обжалвано решение се явява недопустимо и подлежи на обезсилване, а производствата по делата на прекратяване.

С оглед изхода от производството, обжалваното решение следва да бъде отменено в частта, с която И.Т.С. и М.Д.С. са осъдени  да заплатят ДТ по сметка на РОС в размер на  70 668.96 лв., както и в частта, изменена с определение с определение № 686 от 28.07.2017 г., с която И.Т.С. и М.Д.С. са осъдени да заплатят на КОНПИ  разноски съобразно уважената част от иска в размер на 25 393,34 лв. Подлежи на отмяна и определение № 686 от 28.07.2017 г., с което е изменено решението в частта на разноските и  КОНПИ е осъдена да заплати на ответниците разноски съобразно отхвърлената част от иска в размер на 68 869,90 лв. Предвид прекратяване на производството и на осн. чл. 78, ал.4 от ГПК, Комисията следва да бъде осъдена да заплати на ответниците сторените от тях съдебно-деловодни разноски за производството пред първата инстанция и за въззивното производство. За първоинстанционното производство, ответниците са претендирали разноски по приложен списък по чл.80 от ГПК в размер на 104 000 лв. адвокатско възнаграждение и 325 лв. – разноски за вещи лица. Видно от приложения договор за правна защита и съдействие от 01.06.2010 г., той е сключен от И.Т.С., регистриран като ЕТ „Буран –И.С.“, като от приложените разходни документи се установява, че хонорарът е платен от него. Същият е платил и на него се дължат и разноските за хонорар на вещото лице, видно от приложения платежен документ. Възражение по чл. 78, ал.5 от ГПК за прекомерност на адвокатското възнаграждение в първоинстанционното производство, Комисията не е направила, поради което, същото не подлежи на намаляване. За въззивното производство са представени доказателства за сторени разноски за заплащане на държавната такса от 43 355,71 лв. за обжалваната от всички ответници част от решението, която е внесена от И.С., в качеството му на ЕТ, като същият е заплатил и адвокатско възнаграждение от 38 400 лв., уговорено с договора от 01.06.2010 г. и доказано с приложените платежни документи. Възражението на Комисията по чл. 78, ал.5 ГПК за прекомерност на адвокатското възнаграждение е неоснователно, предвид наличието на фактическата и правна  сложност на делото и същото не следва да бъде намалявано.

Доколкото окръжният съд, без да е бил сезиран и извън своята компетентност е разгледал искане на КОНПИ за изменение на определение № 1147/29.12.2016 г., с което Комисията е осъдена да довнесе възнаграждение за вещо лице, определение № 686 от 28.07.2017 г. подлежи на обезсилване в тази част (с която е отхвърлено искането на Комисията за изменение на определение № 1147/29.12.2016 г.).

По частна въззивна жалба на КОНПИ, подадена чрез пълномощниците й Р.Р. и С.Ш., против определение № 1147 от 29.12.2016 г., постановено по същото дело (гр.д.66/2010 г. по описа на Разградския окръжен съд), В ЧАСТТА, с която комисията е осъдена да заплати неизплатено възнаграждение на вещото лице А. С. –П. по СИЕ в размер на сумата от 1 587,50 лв.: С определение № 74 от 28.01.2014 г. (л. 920 от делото), окръжният съд е назначил съдебно-икономическа експретиза при определен деподзит от 350 лв., вносим поравно от двете страни или за Комисията задължението е в размер на 175 лв. Този депозит е внесен с обща вноска бележка от 10.02.2014 г. (л.933). По молба на вещото лице за недостатъчност на средствата, определени като депозит за изготвяне на заключението, съдът с определение № 758 от 16.09.2014 г. (л.1047) е увеличил размера на възнаграждението като е определил такова в размер на 4000 лв. и е задължил ищеца да ги внесе на два пъти на равни вноски от по 2000 лв., като половината в едноседмичен срок от получаване на съобщението, а остатъка -при окончателното приемане на заключението. Видно от приложения платежен документ, на 23.09.2014 г. (л. 1056), Комисията е внесла сумата от 4 000 лв. с основание „допълнение  СИЕ“, т.е. определения допълнителен депозит за изготвяне на съдебно-икономическата експертиза е бил внесен изцяло. В хода на производството са поставяни допълнителни задачи по тази експертиза, но съдът не е определял допълнителни депозити за тях. Заключението на вещото лице е било прието в съдебно заседание от 12.10.2016 г. (л.1731) и в това съдебно заседание съдът е постановил да се изплати на вещото възнаграждение в размера на внесения депозит. Доколкото, Комисията е изпълнила задължението си за внасяне на определения от съда депозит от 4000 лв. за възнаграждение на вещото лице по съдебно –икономическата експретиза  в пълния определен размер от 4 000 лв. още на 23.09.2014 г., то същата не е останала задължена  за внасянето му, поради което и определението по чл.77 от ГПК, в частта на осъждането й да го плати, е неправилно и следва да бъде отменено.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна,

РЕШИ:

ОБЕЗСИЛВА решение № 39/16.11.2016 г., постановено  по гр.д. № 66/2010 г. по описа на Разградския окръжен съд:

В ЧАСТИТЕ му, с които ПО ИСКОВЕТЕ НА КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата следното имущество на обща стойност 1 766 719.90 лв. от :

1. от И.Т.С. и М.Д.С. на осн.чл.4, ал.1 ,чл.9 и чл.10 от ЗОПДИППД (отм.) на следните недвижими имоти и суми :  1.1 АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Разград, ул.”Свети Климент” № 106, вх. В, ет. 4, ап. 12, с идентификатор 61710.502.6421.2.60.Ппридобит с НА за покупко-продажба № 127, т. I, рег. № 1110, дело № 100 от 12.02.2001г.;  1.2.  3/4 ид.ч. от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - НАДСТРОЙКА от 156 /сто петдесет и шест/ кв.м., намираща се в гр. Разград, ул.”Стефан Зорзанов” № 7 /седем/,с идентификатор 61710.502.1053.2,придобита с НА за покупко- продажба № 154, т. II, рег. № 1178, дело № 199 от 10.04.2001 г.; 1.3.  3/4 ид.ч. от ГАРАЖ № 31 /тридесет и едно/, със застроена площ от 18/осемнадесет/ кв. м., с идентификатор 61710.502.6372.2.5,при съседи,описани подробно,придобит съгласно Постановление за възлагане на недвижим имот от 29.07.2002 год. на СИС при Районен съд - град Разград, вписано в СВ при РС Разград; 1.4.   3/4 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛНА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕР със застроена площ от 54.69 /петдесет и четири цяло шестдесет и девет стотни/ кв. м., находяща се в град Разград,ж.к. „Освобождение”, бл. 2,с идентификатор 61710.502.6371.8.15 при граници на имота: от изток - под блоково пространство, от запад - партер на блок 2, от север - под блоково пространство, от юг - вход и стълбище на блок 2, придобит съгласно Постановление за възлагане на недвижим имот от 29.08.2002 год. на АДВ - Регионална дирекция - гр. Русе, вписано в СВ при РС Разград;  1.5. 3/4 ид.ч. от Самостоятелни обекти - ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, със застроена площ от 1550/хиляда петстотин и петдесет стотни/ кв. м., ТЕХНИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА, със застроена площ от 170/сто и седемдесет/ кв. м. и ПАРНО, със застроена площ от 43/четиридесет и три/ кв. м., находящи се в град Разград, Западна промишлена зона, с идентификатор 61710.501.78 ,с обща площ на имота 2 797 /две хиляди седемстотин деветдесет и седем стотни/ кв. м.,придобита на 28.06.2006 год. от АДВ-Регионална дирекция-Варна, вписано в СВ при РС Разград с вх. рег. № 3690, т. 4, № 174, парт. книга стр. 1762; 1.6. 3/4 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, представляващ ПАРТЕРНИ ПОМЕЩЕНИЯ /източна част/ в жилищен блок 8/осем/ етажа монолитна конструкция, построен през 1988 год. с местонахождение област Разград, община Разград, град Разград,ж.к. „Освобождение”, блок 7/седем/, със застроена площ от 178.26/сто седемдесет и осем цяло двадесет и шест стотни/ кв. м., и застроен обем от 641.74 /шестстотин четиридесет и едно цяло и седемдесет и четири стотни/ куб. м., състоящ се от 3 /три/ броя канцеларии, 2/два/ броя сервизни помещения, конферентна зала , килер, коридори, помещение и 2/два/ броя WC, с идентификатори 61710.502.6371.10.33, 61710.502.6371.10.34, 61710.502.6371.10.35 и 61710.502.6371.10.36,при граници,описани подробно,придобити с Договор за продажба чрез публичен търг с явно наддаване пред 2006г., вписан в СВ при РС Разград с вх. рег. № 7059, т. 7, № 7, парт. книга стр. 104;       1.7. АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, по бившата улица „Г. Токушев” понастоящем с адрес *** /трети/, с идентификатор 63427.2.1679.1.5 със застроена площ 112.00 /сто и дванадесет/ кв. м., заедно с принадлежащите: избено помещение № 1 /едно/ с площ от 17.25 /седемнадесет цяло и двадесет и пет стотни/ кв. м., както и таванско помещение № 2 /две/ с площ от 13.85 /тринадесет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв. м., при съседи,описани подробно, придобит с НА за покупко- продажба № 45, т. III, рег. № 4172, дело № 355 от 28.11.2002г.;     1.8. АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/,находящ се в гр. Варна, ул.”Опълченска” № 12/дванадесет/, със застроена площ от 77.70  кв.м., с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1/едно/, с полезна площ от 3.50,с идентификатор 10135.1508.44.1.1,придобит с НА за покупко-продажба № 98, т. II, рег. № 2416, дело № 226 от 24.07.2000г.;  1.9.ГАРАЖ № 2 /две/, намиращ се в град Варна, ул. „Опълченска” № 12 /дванадесет/, със застроена площ от 19.00 /деветнадесет/ кв. м., при граници,описани подробно,с идентификатор 10135.1508.44.2, придобит с НА за покупко- продажба № 98, т. II, рег. № 2416, дело № 226 от 24.07.2000 г.,;     1.10. ГАРАЖ № 1/15/ находящ се в град Варна, ул. „Тодор Икономов” № 36, район 18/осемнадесети/, стоманобетонна конструкция, с идентификатор-10135.2560.392.1.42, разположен в дванадесететажна сграда, със застроена площ от 25.80 кв. м. , придобит с Договор за продажба на имот - общинска собственост на основание Решение № 4326 - 3/46/11.10.2006 год. на Общински съвет - Варна, вписан в СВ при РС Варна с вх. рег. № 29965, т. XVII, № 156.;  1.11. Сумата от 300 лева от продажбата на недвижим имот, извършена с НА № 114, т. 5, рег. № 4094, дело № 390 от 02.09.2002 г.;  1.12. Сумата от 700 лева от продажбата на недвижим имот с НА № 115, т. 5, рег. № 4095, дело № 391 от 02.09.2002 г.;

цЦ


1.13.Сумата от 25 400 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с  НА № 20, т. 1, рег. № 258, дело № 12 от 20.01.2003г.; 1.20. Сумата от 2 933 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с  НА № 105, т. 1, рег. № 1075, дело № 87 от 28.02.2003 г.;  1.14. Сумата от 8 866.90 лева от продажбата на недвижим имот, извършена с НА № 135, т. V, рег. № 6666, дело № 691 от 23.12.2003 г.; 1.15.Сумата от 10 310 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с НА № 18, т. 4, рег. № 3084, дело № 299 от 23.04.2004 г.; 1.16.Сумата от 9 310 лева от продажбата на недвижим имот, извършена с НА № 162, т. 1, рег. № 1243, дело № 83 от 13.02.2006 г.; 1.17.Сумата от 6 240 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с  НА № 102, т. 4, рег. № 4625, дело № 470 от 31.05.2006 г.;    1.18 Сумата от 26 800 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с  НА № 164, т. 6, рег. № 6433, дело № 716 от 10.08.2004 г.

 2.От И.Т.С. , на основание връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД: - 100 дружествени дяла всеки на стойност 50 лева от капитала на ЕООД “БУРАН - И”, ЕИК 116583882, регистрирано с Решение № 1/29.11.2006 г., по ф. д. № 544/2006 г. по описа на Разградски окръжен съд, със седалище: п. к. 7200, област Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул.”13-март”, № 11. Едноличен собственик и управител: И.Т.С., ЕГН **********, в размер на 5 000 лева.;  - 50 дружествени дяла всеки на стойност на 50 лева от капитала на ООД „РЕТИУС - 2002”, ЕИК 116542217, регистрирана с Решение № 4/03.10.2005 г., по ф. д. № 158/2002 г. по описа Разградски окръжен съд, със седалище: п. к. 7200, област Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул.”13 - ти март” №11. Съдружници: И.Т.С.., ЕГН ********** и Т. И. С., ЕГН **********, в размер на 2 500 лева.;  -50 дружествени дяла всеки на стойност на 50 лева от капитала на ООД „ТОМАЗА”, ЕИК 116546016, регистрирана с Решение № 1/05.12.2002 г., по ф. д. № 495/2002 г. по описа на Разградски окръжен съд, седалище: област Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул.”13 - ти март” №11. Съдружници и управители: И.Т.С., ЕГН ********** и М.Д.С., ЕГН **********, в размер на 2 500 лева.

3. От И.Т.С. ,в качеството му на ЕТ „Буран-И.С.” на осн.чл.4 от ЗОПДИППД /отм./:3.1.  3/4 ид.ч. от ПАРЦЕЛ от 1 950 /хиляда деветстотин и петдесет/ кв. м., находящ се в землището на село Липник, община Разград, извън регулация, в едно с ДЕЗИНФЕКЦИОННА СГРАДА със застроена площ от 279 /двеста седемдесет и девет/ кв. м., при граници и съседи: от двете страни мера, птицекомбинат село Липник и шосе с. Липник - с. Дянково, придобит с НА за покупко-продажба № 36, т. IV, рег. № 4536, дело № 1161 от 13.08.1999 г.; 3.2.   3/4 ид.ч. от Самостоятелен обект от сграда - ДЕТСКА КУХНЯ /консултация/ - масивна конструкция, построена през 1960 /хиляда деветстотин и шестдесета/ год., находяща се в град Разград, бул. „Васил Левски” № 2/две/, на партерния етаж на жилищен блок със застроена площ от 108.25 /сто и осем цяло и двадесет и пет стотни/ кв. м., с идентификатор 61710.502.6186.8.22, при съседи: отляво - аптека № З/три/, отдясно - улица „Дунав”, отгоре - жилища и отдолу - избени помещения, заедно със съответните проценти идеални части от общите части на сградата и съответните проценти идеални части от правото на строеж върху мястото, придобита с НА за покупко- продажба № 200, т. 4, рег. № 3140, дело № 462 от 21.08.2001 г.; 3.3   3/4 ид.ч. от Обект от партерния етаж на сграда - АПТЕКА с квадратура - 53.26 кв. м., находяща се в гр.Разград,с административен адрес:ул. „В. Левски” № 2,с отстъпено възмездно допълнително право на строеж за пристрояване към самостоятелен обект от сграда - /бивша детска консултация/ собственост на ЕТ „Буран - И.С.”,  с идентификатор 61710.502.6186.8.22 ,построен с Разрешение за строеж № 272 от 17.12.2001 г. издадено от Община Разград и Разрешение за ползване № 190 от 20.12.2002 г. издадено от Дирекция за национален ,строителен контрол към МРРБ. 3.4. ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ с ДК№ РР 0040 ЕХ, червено, рама №1395385,с пазарна оценка  1 000 лева.;   3.5. КОЛЕСЕН ТРАКТОР, модел “ЮМЗ ” с ДК№ РР 0042 ЕХ, бледожълт, рама №633619, двигател №9Б1172,с пазарна оценка  2 500 лева.;    3.6.КОЛЕСЕН ТРАКТОР, модел “ТК 80 ” с ДК№ РР 0043 ЕХ, жълт, рама №12202, двигател №574407,с пазарна оценка  3 000 лева;    3.7. КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “ЮМЗ 6Л” с ДК№ РР 0045 ЕХ, жълт, рама №86, двигател №3569,с пазарна оценка  2 500 лева;     3.8.КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “ЮМЗ” с ДК№ РР 0046 ЕХ, бледо жълт, рама №1696М209, двигател №9Б2592,с пазарна оценка  2 500 лева;     3.9.КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “ЮМЗ ” с ДК№ РР 0047 ЕХ, бял, рама №624986, двигател №8Н30607,с пазарна оценка  2 500 лева;     3.10.КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “ТК 80” с ДК№ РР 0048 ЕХ, лимонено жълт, рама №11505, двигател №567633, с пазарна оценка  3 000 лева;     3.11. ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ с ДК№ РР 0049 ЕХ, светло сиво, рама №323386,с пазарна оценка 1 000 лева;      3.12. КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “ЮМЗ 6Л” с ДК№ РР 0050 ЕХ, жълт, рама №3547, двигател №3862,с пазарна оценка  2 500 лева;      3.13.ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ с ДК№ РР 0056 ЕХ/ автоцистерна „Спартак”/, синьо, рама №4886,с пазарна оценка на ремаркето към настоящият момент е на стойност 2 800 лева;      3.14. КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “Т 150 К” с ДК№ РР 0057 ЕХ, червен, рама №357278, двигател №1600М100,с пазарна оценка  5 500 лева;      3.15. КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “МФ 8160” с ДК№ РР 0060 ЕХ, червен, рама №К145221А911АР245023, двигател №0111940,с пазарна оценка  65 000 лева;      3.16.ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ с ДК№ РР 1948 ЕЕ, светло сиво, рама №29142. с пазарна оценка  1 000 лева;      3.17. КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “Т 150 к с ДК№ РР 2924 ЕЕ, бял, рама №483517, двигател №1600М099,с пазарна оценка  5 500 лева;       3.18. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел “БМВ 520” с ДК№ РР 0607 АВ, зелен, рама №УВАНВ61020ВК64031, двигател №226А1022068103,с пазарна оценка  6 800 лева;  3.19 Сума от 80 000 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с НА№ 106, т. 5, рег. № 4642, дело № 501 от 17.06.2004 г;    3.20.Сума от 108 000 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с НА № 68, т. 7, рег. № 6818, дело № 861 от 22.08.2005 г.;    3.21.Сумата от 8 910 лева от продажбата на недвижим имот,извършена с НА № 137, т.   7, рег. № 7602, дело № 846 от 14.09.2004 г;  3.22. сумата от 150 лева от продажбата на КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел“ЮМЗ61”с ДК№ РР 0041 ЕХ, жълт, рама №656619, двигател №9И0008;    3.23. Сумата от 1 000 лева от продажбата на КОЛЕСЕН ТРАКТОР модел “МТЗ 80” с ДК№ РР 0044 ЕХ, жълт, рама №111238, двигател №520734;      3.24.Сумата от 1 000 лева от продажбата на лек автомобил марка и модел “Сеат Ибиза” с ДКРР3344АС, тъмно син, рама №VSSZZZ6KZZR199969, двигател ABD611309;

4.От М.Д.С., ЕГН ********** в качеството й на ЕТ “ТОМАЗА - М.Д.”, ЕИК 116050415, на основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от ЗОПДИППД:   4.1. ДВОРНО МЯСТО от 2 177 /две хиляди сто седемдесет и седем/ кв. м., находящо се в град Разград, Западна промишлена зона, съставляващо имот с идентификатор 61710.501.35, с построените в него: в източната част „Цех за млечни продукти с капацитет 6/шест/ тона мляко на ден”, със застроена площ от 582 /петстотин осемдесет и два/ кв. м. и в западната част „Производствена сграда - склад за кожи”, със застроена площ от 230.58 /двеста и тридесет цяло петдесет и осем стотни/ кв. м., при граници и съседи на мястото по нот. акт № 185 от 24.11.1999 г., дело № 3144/1999 г. на нотариус Б. К., акт № 101, дело 2597/1999 г. на СВ при РС - град Разград: на изток „Парцел I - 19 на „Месокомбинат Разград” АД, на юг: парцел III - 19 на Д. М. Д. и П. Р. Р.; парцел I - 19 на „Месокомбинат Разград” АД; на запад: улица и на север: парцел V - 19 на С. С. К., ведно с намиращите се в тях машини, съоръжения и оборудване, придобито с Постановление за възлагане на недвижим имот от 30.12.2003 год. на Разградски окръжен съд, вписано в СВ при РС Разград с вх. рег. № 335, т. 1, № 255, парт. книга стр. 299;   4.2. Сумата от 29 000 лева от продажбата на недвижим имот, извършена с НА № 87, т. 5, рег. № 3857, дело № 367 от 19.08.2002 г.;   4.3.Сумата от 4 554 лева от продажбата на лек автомобил марка и модел “Сеат Ибиза” с ДК№ РР 1888 АМ, светло син, paмa№VSSZZZ6LZ3R064388, двигател № ATD319681.

5.От ООД „РЕТИУС - 2002”, ЕИК 116542217, контролирано от И.Т.С., на основание чл.6 във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД:   5.1.НЕДВИЖИМ ИМОТ с адрес: град Разград, до сградата на бившия хотел „Абритус”, представляващ масивна монолитна конструкция, със застроена площ от 128/сто двадесет и осем/ кв. м., заедно със съответното право на строеж върху общинска земя, съставляващ сега имот с идентификатор част от  при съседи,описани подробно ,сега с идентификатор 61710.504.3187.1 ,по отношение на който е учредено възмездно право на пристрояване за 19.95 /деветнадесет цяло деветдесет и пет стотни/ кв. м. с Разрешение за строеж № 159 от 25.08.2003 г. на Община Разград издадено на ООД „Ретиус - 2002” град Разград за изграждане на ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА И ОБСЛУЖВАЩ ОБЕКТ БИСТРО /в очертанията на бивша обществена тоалетна/, ЗП - 148.66 кв. м;    

 6. От М.Д.С., ЕГН **********, на основание чл. 4 ал. 1 от ЗОПДИППД:   6.1. Акции в размер на 9.497% от капитала на АД ’’ПОДЕМ - М”, ЕИК 116038441, регистрирано с решение № 318/08.06.1998 г. по ф. д. № 318/1998 г. по описа на Разградски окръжен съд, седалище: п. к. 7200, област Разград, общ. Разград, гр. Разград, Гарова промишлена зона. Акционерното участие на М.Д.С. в капитала на дружеството е 9.497%) от капитала, в размер на 500 лева;      6.2. Сумата от 6 500 лева от продажбата на лек автомобил марка и модел „Фолксваген Голф” ДК№ РР 3355АС, тъмно син, рама № WVWZZZ1HZPW557433, двигател ААМЗ14886;      6.3.  100 дружествени дяла всеки на стойност 50 от капитала на ЕООД „ТОМАЗА - М”, ЕИК 116583897, регистрирано с Решение № 1/29.11.2006 г., по ф. д. № 545/2006 г. по описа на Разградски окръжен съд, седалище: п. к. 7200, област Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул.”13-март”, №11. Едноличен собственик на капитала и управител на дружеството М.Д.С., ЕГН **********, в размер на 5 000 лева.

КАКТО И В ЧАСТИТЕ му, с които СЕ ОТХВЪРЛЯТ исковете на КОНПИ /понастоящем КПКОНПИ/, гр. София по чл. 28 от ЗОПДИППД /отм./ за отнемане в полза на Държавата:

    от И.Т.С. , ЕГН- ********** и М.Д.С., ЕГН-**********, на :1.1. 3/4 ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 42 /четиридесет и втори/, вх. В, ет. Ш/трети/, намиращ се в гр. Разград, жилищен блок „Кокиче”, ул.”В.Левски”, с идентификатор 61710.502.6357.10.42, построен върху държавна земя , със застроена площ от 89.48 /осемдесет и девет цяло четиридесет и осем стотни/ кв.м., заедно с избено помещение№9/девет/,при съседи,описани подробно, придобит с НА за покупко-продажба № 179, том III, дело № 1095 от 28.05.1993 г.;1.2.ГАРАЖ № 4 /четири/, вход „А” партер в ж.к. „Васил Левски”, жилищен блок „Кокиче”, с обща застроена площ от 20.57 /двадесет цяло и петдесет и седем стотни/ кв. м., 0.38 /нула цяло тридесет и осем/ идеални части от общите части на сградата и 4.24 /четири цяло и двадесет и четири/ идеални части от правото на строеж върху мястото,с  идентификатор 61710.502.6357.10.73,при съседи,описани подробно, придобит с НА за покупко-продажба № 183, т. IV, дело № 1390 от 07.07.1993 г.;1.3.ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО находящо се в с. Ушинци, Русенска област, цялото с площ от 980 /деветстотин и осемдесет/ кв. м., съставляващо урегулиран парцел XIII - 250 /тринадесет римско тире двеста и петдесет/ от квартал 15 /петнадесети/, по плана на селото, при съседи: улица, парцел XII - 250, парцел VI - 91, парцел V - 92 и парцел XIV - 250, придобито с НА акт за покупко-продажба № 81, т. VII, дело № 2199 от 24.10.1994 г.; 1.4. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Ушинци, Русенска област, цялото с площ от 990 /деветстотин и деветдесет/ кв. м., съставляващо урегулиран парцел XIV - 250 /четиринадесет римско тире двеста и петдесет/ от квартал 15 /петнадесети/, по плана на селото, при съседи: улица, парцел XIII - 250, парцел IV - 92 и парцел XV - 250, придобито с НА за покупко-продажба № 82, т. VII, дело №2200 от 24.10.1994 г.; 1.5. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Разград, цялото с площ от 560 /петстотин и шестдесет/ кв. м., ЗАЕДНО с построените в него - ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ на първи жилищен етаж от 29.25 /двадесет и девет цяло и двадесет и пет стотни/ кв. м., със застроена площ на втори жилищен етаж от 29.25 кв. м., етаж със застроена площ от 53.25 /петдесет и три цяло и двадесет и пет стотни/ кв. м., изба с полезна площ от 55.25 /петдесет и пет цяло и двадесет и пет стотни/ и ГАРАЖ със застроена площ от 30.60 /тридесет цяло и шестдесет стотни/ кв. м., при съседи ,описани подробно, ведно с извършената ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА КЪМ ГАРАЖ на ул. „Гаврил Кръстевич”,с идентификатор за дворното място 61710.502.724, за двуетажната жилищна сграда с гараж с пристройка и надстройка към него- идентификатор 61710.502.724.1 и за  стопанската постройка - идентификатор 61710.502.724.2 ,придобит с НА за покупко-продажба № 24, т. VI, дело № 2969 от 05.09.1997г.; 

от И.Т.С. ,в качеството му  на ЕТ”Буран И.С.” на: 1. Сума в размер на 105 000 лв. вместо имот: Самостоятелен търговски обект в сграда - ЗАКУСВАЛНЯ, находяща се в град Разград, бул. „Васил Левски" № 4/четири/. на партерния етаж на жилищен блок, със застроена площ от 226.75 /двеста двадесет и шест цяло и седемдесет и пет стотни/ кв. м./ възложен на купувач на публична продан/ПП/трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от 16.06.2010 г. от ЧСИ Гюнеш Солаков,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 105 013.00 лв./; 2. Сума в размер на 34 500 лв. вместо имот: Обект - Магазин за платове, включващ недвижим имот с адрес: град Разград, ул. „Марица" № 9/девет/, представляващ масивно -монолитна конструкция - традиционно изпълнение, със застроена площ от 106.40/сто и шест цяло и четиридесет стотни/ кв. м. / възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от 16.06.2010 г. от ЧСИ Гюнеш Солаков,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 38 051.00 лв./;3.Сума в размер на 35 250 лв. вместо имот: нежилищно партерно помещение, с административен адрес: град Разград, бул. „България" № 5/пет/, представляващ самостоятелен обект в партерния етаж на масивна монолитна пететажна жилищна сграда с железобетонна конструкция, със застроена площ от 83/осемдесет и три/ кв. м. /възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от 30.07.2010 г. от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 40 314.00 лв./;4.Сума в размер на 24 750 лв. вместо имот: Самостоятелен търговски обект в сграда - МАГАЗИН, находящ се в град Разград, община Разград, област Разград, бул. „България" № 34 на партерния етаж на четири етажна жилищна сграда, монолитна конструкция със застроена площ от 66.50 /шестдесет цяло и петдесет стотни/кв. м. и застроен обем от 209.65 /двеста и девет цяло шестдесет и пет стотни/ куб. м. /възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от 30.07.2010 г. от ЧСИ Гюнеш Солаков,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 63 081.16 лв./;5.Сума в размер на 46 500 лв. вместо имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, находящ се на партерния етаж на четиринадесет етажна масивна жилищна сграда, с носеща стоманобетонова конструкция, в жилищен блок № 4/четири/ /"Вежен"/, на жилищен комплекс „Лудогорие", построен в град Разград, с обща застроена площ от 177.22 /сто седемдесет и седем цяло и двадесет и две стотни/ кв. м./ възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от 30.07.2010 г. от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 46 513.00 лв./; 6.Сума в размер на 5 250 лв. вместо имот: Недвижим имот -помещения от бивш ресторант „Орел", с адрес: град Разград,пл.”Момина чешма”, представляващ самостоятелен обект в едноетажна сграда, монолитна конструкция, със застроена площ от 106.23 /сто и шест цяло двадесет и три стотни/ кв. м. и застроен обем от 431.30 /четиристотин тридесет и едно цяло и тридесет стотни/ куб. м„ състоящ се от две стаи. коридор и тоалетна, заедно със съответното право на строеж върху общинска земя. /възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 15 650.15 лв./;7.Сума в размер на 31 500 лв. вместо имот: Самостоятелен обект в сграда -АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС. находящ се в град Разград, бул. „Васил Левски" № 4/четири/, на партерния етаж на жилищен блок, със застроена площ от 96.60 /деветдесет и шест цяло и шестдесет стотни/ кв. м„ състоящ се от три административни помещения, два коридора и сервизни помещения./, / възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Гюнеш Солаков,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 34 752.00 лв./; 8.Сума в размер на 14 250 лв. вместо имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с административно предназначение - ОФИС, находящ се на партерния етаж па четиринадесететажна масивна жилищна сграда, с носеща стоманобетонова конструкция, в жилищен блок № 4/четири/ /"Вежен"/, на жилищен комплекс „Лудогорие", построен в град Разград, община Разград, област Разград, със застроена площ от 41.78 /четиридесет и едно цяло седемдесет и осем стотни/ кв. м./ възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 14 263.00 лв./; 9.Сума в размер на 6 013 лв. вместо имот: НЕДВИЖИМ ИМОТ представляващ СКЛАД за препарати, застроен върху 776 кв.м.,от терен,
целият от 3 916 /три хиляди деветстотин и шестнадесет/ кв. м., по плана на град Разград,разположен в района на ЖП Гара – Разград,/възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г
. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 6013.00 лв./;10.Сума в размер на 67 513 лв. вместо имот: 3/4 ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО от 14 000 /четиринадесет хиляди/ кв. м.. находящо се в ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА на град Разград, заедно с построените в него - МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 666/шестстотин шестдесет и шест/кв. м., МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 548:/петстотин четиридесет и седем/ кв. м„ МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 263/двеста шестдесет и три/ кв. м„ МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 62/шестдесет и два/кв. м.. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ /метална/ от 16 /шестнадесет/ кв. м., /възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 67 513.00 лв./;11.Сума в размер на 158 625 лв. вместо имот: 3/4 ид.ч. от следните недвижими имоти: I. ЗЕМЯ - парцел до ЖП гара Разград, бивша земеделска земя, отдадена за промишлени нужди, включена в Гарова промишлена зона - Разград, с площ от 36 040 /тридесет и шест хиляди и четиридесет/ кв. м.. заедно с построените в него: 1. СКЛАД -едноетажна масивна сграда с метална конструкция, метална дограма с три портални метални врати с Ел и В и К инсталации, с изграден в склада офис с две помещения, с площ на склада от 840 /осемстотин и четиридесет/ кв. м. и площ на офиса от 60 /шестдесет/ кв. м.; 2. БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ - едноетажна масивна сграда с тухлена конструкция, с дървена дограма и обособен санитарен възел - тоалетна с баня, с обща площ от 81.25 /осемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни/ кв. м.; 3. СКЛАД - едноетажна масивна сграда, разделена на две помещения, с площ от 540 /петстотин и четиридесет/ кв. м.; 4. НАВЕС - едноетажна масивна сграда от метална конструкция, със стени от три страни и с площ от 336 /триста тридесет и шест/ кв. м.; 5. НАВЕС - едноетажна масивна сграда от метална конструкция, със стени от три страни като сградата е разделена на две помещения съответно с площ от 240 /двеста и четиридесет/ кв. м. и 96 /деветдесет и шест/ кв. м. и обща площ от 336 /триста тридесет и шест/ кв. м.; 6. НАВЕС - едноетажна полумасивна сграда, с метална конструкция, с площ от 68.75 /шестдесет и осем цяло и седемдесет и пет стотни/ кв. м.; 7. СГРАДА КУХНЯ СЪС СТОЛОВА" - едноетажна масивна сграда, със санитарен възел, с баня и тоалетна, с алуминиева дограма, без стъкла с площ от 123.25 /сто двадесет и три цяло и двадесет и пет стотни/ кв. м.; 8. СГРАДА КАНТАР - едноетажна масивна сграда, с бетонна конструкция, с две носещи метални колони и козирка, с площ от 12 /дванадесет/ кв. м. за сградата и 25 /двадесет и пет/ кв. м. за козирката; 9. ГАРАЖ - едноетажна масивна сграда, разделена на една двойна и три единични гаражни клетки и офис /незавършена тухлена постройка/ и навес, с обща площ от 327.50 /триста двадесет и седем цяло и петдесет стотни/ кв. м.; 10. ГАРАЖ -ДВОЕН едноетажна масивна сграда с метални портални врати, с площ от 27.50 /двадесет и седем цяло и петдесет стотни/ кв. м.; 11. СКЛАД - едноетажна масивна сграда, с метална дограма с три портални метални врати с Ел и В и К инсталации, с площ от 930 /деветстотин и тридесет/ кв. м.; 12. ТОАЛЕТНА - полумасивна сграда с площ от 9 /девет/ кв. м.; 13. АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА с площ от 10 000 /десет хиляди/ кв. м.; 14. ОГРАДА с метални и бетонови колчета, /възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Гюнеш Солаков,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 158 638.00 лв./; 12.Сума в размер на 82 513 лв. вместо имот: Поземлен имот, с площ от 1 365/хиляда триста шестдесет и пет/ кв. м„ находящ се в град Разград, област Разград, ул. „Перистър" № 6, Западна промишлена зона на град Разград,състоящ се от следните обекти: 1. Едноетажна масивна сграда - „Битова сграда на бензиностанция и газстанция" със застроена площ от 36/тридесет и шест/ кв. м. ; 2. Масивна метална постройка,тип „Навес"/козирка/, със застроена площ от 166.35 /сто шестдесет и шест цяло тридесет и пет стотни/ кв. м.; 3. Масивна метална постройка - тип „Навес", покрит с поликарбонатни плоскости, със застроена площ от 40 /четиридесет /кв. м„ както и изградените и монтирани в имота подобрения, съоръжения и оборудване за гастанция и бензиностанция, в това число -подпорна стена с обща дължина от 76.70 /седемдесет и шест цяло и седемдесет стотни/ метра, бетонови и асфалтови пътища и площадки с обща площ от 636 /шестотин тридесет и шест/ кв. м., подземно монтиран резервоар за пропан - бутан - 10 /десет куб. м., помпен възел, сигнализационна система, подземно монтиран резервоар за течни горива - 50 /петдесет/ куб. м., монтирана едностранна комбинирана колонка - помпа за течни горива, заедно с цялото налично оборудване - машини, съоръжения, агрегати и други движими вещи, които са неразделна част от този завършен в цялост търговски обект по плана на град Разград, целият с площ от 4 644 /четири хиляди шестотин четиридесет и четири/ кв. м. - ведно с построения в него масивен склад, находящ се в североизточната част на парцела със застроена площ от 560 /петстотин и шестдесет/ кв. м. / възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г.С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 82 513.00 лв./;13. Сума в размер на 3367.00 лв. вместо движима вещ: л.а. марка "Пежо 307 СВ", с ДК № РР 3366 АС, рама № VF33HRHSB82974938. двигател № 200303EHI01H52. цвят: светло сив./ възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 3 376.00 лв./;14. Сума в размер на 1 501.00 лв. вместо движима вещ: л.а. марка и модел "Мазда " с ДК№ РР 4252 АК, рамаJMZNE2WPJN4L20226, двигателF6JA4L20226, цвят: небесно син металик,/ възложен на купувач на ПП,трето за спора лице с Постановление за възлагане на НИ от ЧСИ Г. С.,рег.№761 на КЧСИ  по изп.дело №151/2010 г.за сумата 1 501.00 лв./

 от ЕТ”Буран И.С.” в полза на Държавата на сума от 20 000 лева, получена  от продажбата на недвижим имот,извършена  с НА № 42,т. 4, рег. № 3180, дело № 310 от 27.04.2004 г.

  от „ТОМАЗА”ООД, ЕИК116546016, контролирано от И.Т.С. и М.Д.С., на основание чл. 6 във връзка с чл. 4 ал.2 от ЗОПДИППД на сумата от 19 143 лева от продажбата на недвижим имот, с НА № 147, т. 6, рег. № 6043, дело № 789 от 26.07.2005 г.

КАТО ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО В ТЕЗИ МУ ЧАСТИ КАТО НЕДОПУСТИМО.

ОТМЕНЯ  решение № 39/16.11.2016 г., постановено  по гр.д. № 66/2010 г. по описа на Разградския окръжен съд В ЧАСТТА, с която И.Т.С.  и М.Д.С.  са осъдени да заплатят държавна такса по сметка на РОС в размер на  70 668.96 лв.

ОТМЕНЯ  решение № 39/16.11.2016 г., изменено с определение № 686 от 28.07.2017 г., постановено  по гр.д. № 66/2010 г. по описа на Разградския окръжен съд В ЧАСТТА, с която И.Т.С. и М.Д.С. са осъдени да заплатят на КОНПИ  разноски съобразно уважената част от иска в размер на 25 393,34 лв.

ОТМЕНЯ  определение № 686 от 28.07.2017 г., постановено  по гр.д. № 66/2010 г. по описа на Разградския окръжен съд В ЧАСТТА, с която КОНПИ е осъдена да заплати на ответниците разноски съобразно отхвърлената част от иска в размер на 68 869,90 лв.

И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, адрес: гр.София, ул. „Г.С. Раковски”№112, да заплати на И.Т.С. с ЕГН **********, регистриран  като ЕТ ”Буран И.С.” ЕИК 826053879, разноски за първоинстанционното производство в размер на сумата от 104 000 лв., представляваща платено адвокатско възнаграждение и сумата от 325 лв. - възнаграждения за вещи лица, както и разноски за въззивното производство в размер на сумата от 43 355,71 лв. - платена държавна такса и сумата от 38 400 лв. - платено адвокатско възнаграждение на осн. чл. 78, ал.4 от ГПК.

ОБЕЗСИЛВА определение № 686 от 28.07.2017 г., постановено  по гр.д. № 66/2010 г. по описа на Разградския окръжен съд В ЧАСТТА, с която е отхвърлено искането на Комисията за изменение на определение №1147/29.12.2016 г., поставновено по гр.д. № 66/2010 г. РОС.

ОТМЕНЯ определение №1147/29.12.2016 г., постановено  по гр.д. № 66/2010 г. по описа на РОС В ЧАСТТА, с която Комисията е осъдена да заплати по депозитната сметка на съда за вещи лица сумата от 1 587,50 лв., представляваща неизплатено възнаграждение на вещото лице А. С. –П. за извършена и приета  по делото съдебно-икономическа експертиза.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните и при условията на чл.280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: