ОПРЕДЕЛЕНИЕ 689

гр. Варна, 14….10.2014г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

          ПЕНКА ХРИСТОВА

            като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 504/14г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на Г.В.В. от гр. Варна срещу определение2259/01.08.2014г., постановено по в. гр. д. 1629/2014г. по описа на Окръжен съд-Варна, с което е прекратено производството по делото. Счита се, че определението е неправилно. Сочи се, че посоченото дело е било образувано по жалба против постановление за възлагане от 15.05.14г. по изп.д. № 20137150400530 на ЧСИ М. Па, гр. Варна, рег. № 715 на КЧСИ и жалбата е била подадена в срок. В тази връзка се твърди, че жалбата е била подадена на 26.05.14г., един ден преди изтичане на срока за обжалване на посочения акт и това се установява от служебен бон № 00928907/26.05.14г., 17:21ч., с който е приета препоръчана кореспондентска пратка с баркод PS900001RS5Q5, идентичен с този на известието за доставяне на пратката. Претендира се отмяна на определението и връщане на делото на ВОС.

В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от насрещните страни.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е и основателна поради следното:

На 15.05.14г. ЧСИ М. Пашова е обявила Постановление за възлагане на недвижим имот по посоченото изп.д. № 20137150400530, с което е възложила върху К Л М подробно описания недвижим имот, собственост на ипотекарния длъжник Г.В.В. /той и главен солидарен длъжник наред с още две физически лица/, за сумата от 62 362лв. За това постановление В. е уведомен на 20.05.14г. /л. 207 от изп. дело/ чрез процесуалния си представител. Видно от изпратената директно до ВОС жалба вх. 15373/28.05.14г. от Г.В., че със същата е посочено, че се обжалва постановление за разпределение на събраната от публичната продан сума, тъй като „описа и оценката на имота не са направени съобразно правилата на ГПК и не е взета предвид най-високата цена”. Такова постановление за разпределение на сумата действително е обявено от ЧСИ на 22.05.14г. /л. 211 от изп.дело/, за чието обявяване В. е бил уведомен също на 20.05.14г. /л. 205 от изп.дело/.

По посочената жалба вх. № 15373/28.05.14г. е било образувано в.гр.д. № 1194/14г. на ВОС, производството по което е било прекратено и жалбата изпратена на ЧСИ М. Пашова за изпълнение на процедурата по чл. 333 от ГПК /това е текста от отменения ГПК/. Видно от пощенския плик, с който е била получена тази жалба във ВОС, че същата е била изпратена с препоръчано писмо на „Български пощи” ЕАД /баркод PS900001RS5Q5/ и с отбелязано пощенско клеймо на гърба на плика 27.05.14г. Само това е достатъчно да се приеме, че тази жалба е подадена в рамките на 1-седмичен срок от получаване на съобщението за издаденото постановление за възлагане. Представените към частната жалба копия на известие за доставяне с ИД PS900001RS5Q5, в което е вписано изпращането на жалба по изп.д. № 20137150400530 и касовия бон за заплатената услуга „препоръчана кореспондентска пратка” със същия идентификационен код от дата 26.04.14г., 17:21ч. само потвърждават горния извод за депозирането на жалбата в рамките на 1-седмичен срок.

Действително жалбата е била нередовна към момента на нейното подаване, тъй като е било налице противоречие между нейния предмет /че се атакува постановлението за разпределение на събраната по делото сума от проведената публична продан/ и посочените основания за неправилност и незаконосъобразност на този акт /”тъй като описа и оценката на имота не са направени съобразно правилата на ГПК, не е взета най-високата цена”/, сочещи на основания относими по-скоро към обжалване на постановлението за възлагане. Това е било основание жалбата да бъде оставена без движение от ЧСИ при нейното администриране, а при наличието на пропуск това да извърши ЧСИ, това е могло да бъде извършено от ВОС. Видно обаче от изявлението на жалбоподателя в частната му жалба, че жалбата му е против постановлението за възлагане от 15.05.14г., с което на практика е налице внесена ясното относно обжалвания акт на ЧСИ.

С оглед на всичко гореизложено следва да се приеме, че жалбата против постановлението за възлагане от 15.05.14г. е депозирана в срока по чл. 436, ал. 1 от ГПК и следва да бъде разгледана по същество. Определението на ВОС следва да бъде отменено и делото върнато за произнасяне по жалбата.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение2259/01.08.2014г., постановено по в. гр. д. 1629/2014г. по описа на Окръжен съд-Варна, с което е прекратено производството по делото и ВРЪЩА делото на ВОС за произнасяне по жалбата на Г.В.В. от гр. Варна против Постановлението за възлагане от 15.05.14г., постановено по изп.д. № 20137150400530 на ЧСИ М. Пашова, гр. Варна, рег. № 715 на КЧСИ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: