О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

658/20.11.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 20. 11.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№504/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от С.Г.П. чрез процесуалния й представител адв.В. Д. против определение №2000/28.07.2017г., постановено по гр.д.№214/11г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по делото поради недопус -тимост на предявения иск.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото вър -нато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените дейст -вия по предявения иск.

Въззиваемият В.З.Ж., редовно уведомен, не е депозирал отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№214/11г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя -вен от С.Г.П. против В.З.Ж. иск с пр.осн. чл. 108 от ЗС за осъждане на ответника да предаде на ищцата владението върху собст -вения й недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 233 кв.м., състав -ляващо УПИ VI-3, кв.553 по плана на ХIV п.р. на гр.Варна, с адм.адрес гр.Варна, ул. ”Константин Величков”№18, ведно с построените в него две масивни едноетажни сгради - първата, състояща се от антре, стая, кухня, спалня и навес, а втората, със - тояща се от стая, кухня, килер, външна тоалетна и лятна кухня, и гараж, твърдян, че е придобит от ищцата чрез придобивна давност с владение в период от над 10 години, считано от 06.08.2000г.Исковата молба, по която е образувано производс -твото, е подадена на 07.02.2011г. и вписана на 07.03.2012г.Недвижимият имот, пред -мет на предявения иск, е бил предмет и на подаденото от КУИППД/сега КОНПИ/ на 11.03.2011г. мотивирано искане по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ за отнемане в полза на държавата на този недвижим имот от В.З.Ж., образувано в гр.д.№442/11г. по описа на ВОС, гр.о.На така подаденото искане е допуснато обез -печение с определение от 11.03.2011г. чрез налагане на възбрана върху недвижимия имот.Исковата молба е вписана през м.12.2011г. и през 2012г. е обнародвано обявле- нието в ДВ по чл.28, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./.Първото о.с.з. е насрочено за 09.05. 2012г., като на посочената дата не е даден ход на делото и първото о.с.з. е проведе -но на 04.07.2012г.С решение №1393/16.10.2014г., постановено по гр.д.№442/11г. по описа на ВОС, гр.о., горепосоченият недвижим имот е отнет от В.З.Ж. в полза на държавата.Решението на ВОС е влязло в сила на 12.01.2016г.С постановление №5/21.02.2017г. след извършена публична продажба по реда на ДОПК недвижимият имот е възложен на М. П. М. и купувачът е въведен във владение с протокол от 21.02.2017г.

Съгласно разпоредбата на чл.29 от ЗОПДИППД/отм./ третите лица, които претен -дират самостоятелни права върху имуществото, могат да встъпят в делото като предявят съответния иск пред първата инстанция.С оглед особения характер на производството по ЗОПДИППД/отм./ са уредени изрично от законодателя редът и срокът, в който третите лица, които претендират самостоятелни права върху имущес- тво, предмет на мотивирано искане за отнемане по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, следва за заявят претенциите си, а именно това следва да бъде извършено в рам -ките на специалното исково производство по този закон, в което ще бъде разрешен въпросът относно собствеността на имуществото, което се претендира за отнемане в полза на държавата, съответно дали принадлежи на ответника по искането или на третото лице.В хода на производство пред първоинстанционния съд по гр.д.№442/ 11г. по описа на ВОС С.П. не е поискала присъединяване на гр.д.№214/11г., като производството по първото дело е приключило с влязло в сила решение. Съгласно формираната съдебна практика - напр. определение №433/19.06.2015г. по ч.гр.д.№3197/15г. по описа на ВКС, IV гр.о. възникналите спорове за права върху имущество, което е предмет на мотивирано искане от Комисията, следва да бъдат заявени в указания срок пред първата инстанция, т.е. в рамките на образуваното по искането производство по отнемане на имуществото, като пропускането на тази въз -можност от заинтересованите лица води до недопустимост на техните самостоятелни претенции.С.П. е разполагала с възможността, но е пропуснала да заяви твър -дяното си право на собственост върху процесния недвижим имот по реда на чл.29 от ЗОПДИППД/отм./ в производството по гр.д.№442/11г. по описа на ВОС, гр.о., като производството по последното е приключило с влязло в сила решение, с което имотът е отнет от В.З.Ж. в полза на държавата.Предвид горното и съдът приема, че понастоящем самостоятелно предявеният от нея против В.З.Ж. иск с пр.осн. чл.108 от ЗС се явява процесуално недопустим и производството по него подлежи на прекратяване.

Предвид съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на първоинстан -ционния съд, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.         

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2000/28.07.2017г., постановено по гр.д.№214/11г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: