Р Е Ш Е Н И Е

 

107/21.10.2019

 

гр.Варна

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21.10.2019г.,  в състав:

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ:            МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Р. Станчева

въззивно частно гражданско дело № 504 по описа за 2019 год.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.274 и сл.ГПК вр. чл.463 ГПК.

            Образувано е по частна жалба на "Одисейстил" ООД против решение № 497/18.04.2019г. на ОС - Варна, постановено по в.гр.д. № 2583/2018г., с което е оставена без уважение жалбата му срещу разпределение от 08.06.2018г., извършено по изп.д. № 20137110400344 на ЧСИ Д. П-Я, рег. № 711.

            В жалбата се излагат оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение, оспорвайки изводите на съда досежно потвърдения размер на сумите, разпределени като разноски с привилегия по чл.136 ал.1 т.1 ЗЗД, както и изводите, че дължимите такси за битови отпадъци в полза на Община Варна не се ползват с привилегия по чл.136 ал.1 т.2 ЗЗД. Иска се от настоящата инстанция да отмени решението и потвърденото от него разпределение.

            В срока по чл.276 ГПК са постъпили писмени отговори от взискателя "Юробанк България" АД и длъжника "Одисей 96" ЕООД /в несъстоятелност/, които изразяват становище за неоснователност на жалбата.

            Присъединените взискатели Община Варна, НАП, "Кейрос" ЕООД и "СПА" ЕООД не са депозирали отговори.

            Частната жалба е подадена в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

            При извършената служебна проверка по валидността на обжалваното решение, на основание чл.269 вр. чл.278 ал.4 ГПК, настоящият състав намира, че същото е недопустимо по следните съображения:

            Предмет на обжалване пред ОС – Варна е извършеното от ЧСИ с рег. № 711 по изп.д. № 20137110400344 разпределение от 08.06.2018г. на сумата от 1 450 531 лева, представляваща цена на продаден на публична продан недвижим имот с идентификатор 10135.4510.783, ведно с построеното в него, по отношение на който имот жалбоподателят "Одисейстил" ООД има процесуалното качество на ипотекарен длъжник. Последното принципно го легитимира като страна с право на жалба срещу процесното разпределение.

            От материалите по изпълнителното дело е видно, че с Протокол от 31.05.2018г. за купувач на процесния имот е обявен присъединения взискател "Кейрос" ЕООД, явяващ се и единствен наддавач в публичната продан. С оглед на това и сумата, на която е възложен имота към датата на изготвяне на обжалваното разпределение не е била внесена /арг. чл.495 ГПК/. Приемайки, че разпределението е влязло в сила ЧСИ е уведомил купувача за сумата, която същият следва да внесе /л.1604/, след което с молба "Кейрос" ЕООД е заявило, че се отказва и няма да заплати предложената от него продажна цена. Поради това и доколкото няма други участници в публичната продан, с Постановление от 28.06.2018г. ЧСИ е обявил публичната продан за нестанала. Това постановление е влязло в сила, съобразно обясненията на ЧСИ, респ. липсата на данни по изп.дело за обжалване на същото от страна на купувача.

            Обстоятелството, че публичната продан е обявена за нестанала лишава обжалваното разпределение от предмет - липсва сума, която да бъде разпределяна. При евентуална нова продан същото не би имало каквото и да било значение към постъпилата сума от тази нова продан. Това от своя страна прави и жалбата срещу процесното разпределение лишена от правен интерес - дори и евентуално оплакванията на жалбоподателя да са основателни, то съдът, който следва да извърши разпределение вместо съдебния изпълнител /по арг. от чл.278 ГПК/, не би могъл да стори това, тъй като няма да има сума, която да разпредели. Този извод не се променя от обстоятелството, че жалбата срещу разпределението е депозирана на 27.06.2018г., т.е. един ден преди Постановлението за обявяване на публичната продан за нестанала. Правният интерес е процесуална предпоставка за надлежното упражняване на правото на жалба, която следва да е налице както към датата на депозирането й, така и към датата на постановяване на решението по нея.

            Ето защо, съдът намира, че към момента на приключване на устните състезания пред ОС - Варна /предвид разглеждането на жалбата в о.с.з./, за жалбоподателят не е налице интерес да оспорва изготвеното на 08.06.2018г. разпределение на сумата от 1 450 531 лева - цена на която изнесеният на публична продан недвижим имот е възложен, поради обявяването й за нестанала. Това прави обжалваното пред настоящата инстанция решение недопустимо, поради което и като такова същото подлежи на обезсилване.

            Водим от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И

 

             ОБЕЗСИЛВА решение № 497/18.04.2019г. на ОС - Варна, постановено по в.гр.д. № 2583/2018г. И ПРЕКРАТЯВА производството по жалбата на "Одисейстил" ООД, ЕИК 103951769 срещу разпределение от 08.06.2018г., извършено по изп.д. № 20137110400344 на ЧСИ Д. Петрова-Янкова, рег. № 711.

 

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                          2.